3 min lezen

Freelancers opgelet: leg honorarium vast op papier!

NL

In Nederland werken er bijna een miljoen mensen als zzp’er. Deze freelancers werken op basis van een overeenkomst Een meerzijdige rechtshandeling, waarbij een of meer partijen jegens een of meer andere partijen een verbintenis aangaan.
» Meer over overeenkomst
overeenkomst
van opdracht De overeenkomst waarbij iemand anders dan op grond van een arbeidsovereenkomst diensten verrichten voor een opdrachtgever.
» Meer over opdracht
opdracht
en dus niet op basis van een arbeidsovereenkomst De overeenkomst waarbij de ene partij, de werknemer, zich verbindt in dienst van de andere partij, de werkgever, tegen loon gedurende zekere tijd arbeid te verrichten.
» Meer over arbeidsovereenkomst
arbeidsovereenkomst
. Dit betekent onder meer dat freelancers zelf steeds afspraken over honorarium, de werkzaamheden en andere voorwaarden moeten vastleggen in de opdracht. En hier schiet het weleens bij in. Advocaat contractenrecht Thomas van Vugt licht een recente zaak hierover toe.

Overeenkomst van opdracht

In een recent incassogeschil hadden partijen een verschil van mening over facturen. Een producent had met een freelancer een mondelinge overeenkomst van opdracht gesloten. Op basis van deze overeenkomst heeft de freelancer werkzaamheden verricht als art director, styliste en casting director ten behoeve van het realiseren van een commercial.

Incassoprocedure starten

Voor de werkzaamheden heeft de freelancer een werkbudget gekregen van in totaal € 18.915,00. Hiervan heeft zij een voorschot van in totaal € 6.500,00 ontvangen van de producent. Vervolgens heeft de freelancer een aantal facturen verzonden van in totaal € 7.719,21. De eerder uitbetaalde voorschotten zijn in mindering gebracht op de facturen. De producent heeft de facturen niet betaald ondanks betalingsherinneringen. De advocaat van de freelancer start een incassoprocedure.

Werkbudget of honorarium?

De kern van het geschil is de vraag waar de freelancer nu precies recht op heeft. Het lastige in deze zaak is namelijk dat er tussen partijen niets is afgesproken hierover. De kantonrechter vindt daarom dat het budget als uitgangspunt moet worden genomen. Het is weliswaar geen aanneemsom De prijs die een opdrachtgever aan een aannemer verschuldigd is in het kader van een aannemingsovereenkomst.
» Meer over aanneemsom
aanneemsom
maar wel de enige afspraak die partijen met betrekking tot de financiën hebben gemaakt. De freelancer mocht volgens de kantonrechter dit budget dus als uitgangspunt nemen bij het uitvoeren van de opdracht.

Tekortschieten in opdracht?

De producent voert nog aan dat hij de freelancer niet hoeft te betalen omdat zij de opdracht niet goed had uitgevoerd.  Volgens hem zou de freelancer “zich niet aan afspraken houden”, “moodboards” en “principeverklaringen” niet of te laat hebben ingeleverd en de producent niet (tijdig) over bepaalde zaken hebben geïnformeerd. Ook zou de freelancer het budget hebben overschreden en haar onkosten niet hebben onderbouwd.

Tekortkoming freelancer niet bewezen

Volgens de rechter heeft de producent deze stellingen onvoldoende onderbouwd. Bovendien heeft hij wel klachten per e-mail aan de freelancer laten weten, maar heeft hier verder geen gevolg aan gegeven. De kantonrechter stelt de freelancer in het gelijk. De producent wordt veroordeeld om de facturen betalen. Ook de proceskosten worden toegewezen.

Advocaat advies overeenkomst van opdracht

Deze zaak illustreert maar weer eens het belang om afspraken -met name over het honorarium van de opdracht- goed schriftelijk vast te leggen. In deze kwestie kreeg de freelancer alsnog een veroordelend vonnis maar procederen kost altijd geld. Het gezegde “beter voorkomen dan genezen” gaat hier bij uitstek op. Aangeraden wordt om een eigen (standaard) contract Een akte (schriftelijke vastlegging) van een overeenkomst.
» Meer over contract
contract
te hanteren waarin precies staat hoe het honorarium is opgebouwd en ook wat er gebeurt als een factuur niet wordt betaald.

Thomas van Vugt

Thomas van Vugt

Thomas adviseert en procedeert met name op het gebied van het verbintenissenrecht, het vastgoedrecht, en mediarecht. Bekijk hier zijn track record. Volg Thomas op Twitter en LinkedIn.
Ravel Residence