De ins & outs van het beëindigen van een overeenkomst van opdracht voor bepaalde tijd

Met regelmaat krijgen wij vragen over het voortijdig beëindigen van overeenkomsten van opdracht De overeenkomst waarbij iemand anders dan op grond van een arbeidsovereenkomst diensten verrichten voor een opdrachtgever.
» Meer over opdracht
opdracht
voor bepaalde tijd. Kan er in zo’n geval tussentijds worden opgezegd? En hoe zit het dan met het in acht nemen van een opzegtermijn als er niets is afgesproken? In deze blog geeft advocaat verbintenissenrecht Thomas van Vugt antwoord op deze en andere vragen.

Beëindiging overeenkomst van opdracht

De hoofdregel staat in artikel 7:408 lid 1 BW: de opdrachtgever kan te allen tijde de overeenkomst Een meerzijdige rechtshandeling, waarbij een of meer partijen jegens een of meer andere partijen een verbintenis aangaan.
» Meer over overeenkomst
overeenkomst
opzeggen. De woorden ‘
te allen tijde’ moeten daarbij heel letterlijk worden genomen. De opdrachtgever kan daarom altijd van de overeenkomst af, ook als deze voor bepaalde tijd is gesloten. Als voorbeeld: een onderneming kan een overeengekomen jaarcontract met een zzp’er waarbij geen tussentijdse opzeggingsmogelijkheid is overeengekomen, alsnog voortijdig beëindigen.

Consequenties van voortijdige beëindiging

Indien er tussen partijen geen opzegtermijn is overeengekomen, dan is het uitgangspunt dat “te allen tijde” ook met directe ingang betekent. Betekent dit dat de opdrachtnemer in zo’n geval geheel is overgeleverd aan de grillen van de opdrachtgever? Niet helemaal. Op grond van de omstandigheden van het geval kan het namelijk wel zo zijn dat op grond van de aanvullende werking van de redelijkheid en billijkheid Een bron van ongeschreven objectief recht waaraan mensen zich moeten gedragen jegens elkaar.
» Meer over redelijkheid en billijkheid
redelijkheid en billijkheid
een plotselinge, eenzijdige opzegging te nadelig is voor de opdrachtnemer en er een opzegtermijn in acht moet worden genomen. Indien dat niet is gebeurd door de opdrachtgever, kan er alsnog een schadevergoeding aan de opdrachtnemer worden toegekend.

Recht op loon of vergoeding bij tussentijdse beëindiging

Het feit dat de overeenkomst van opdracht in beginsel tussentijds en met directe ingang door de opdrachtgever kan worden beëindigd, wil niet zeggen dat de opdrachtnemer geen recht heeft op een eindafrekening. Indien het loon is gekoppeld aan de gewerkte uren, dan heeft de opdrachtnemer recht op loon tot de datum van beëindiging. Soms is het loon (gedeeltelijk) afhankelijk gesteld van het behalen van een eindresultaat. In een dergelijke situatie heeft de opdrachtnemer recht op een naar redelijkheid vast te stellen deel van het loon.

Geen tussentijdse opzegging? Expliciet uitsluiten!

De opdrachtnemer die wil voorkomen dat een opdrachtgever in een overeenkomst voor bepaalde tijd tussentijds kan opzeggen, zal in de overeenkomst met de opdrachtgever expliciet moeten laten opnemen dat een tussentijdse opzegging uitgesloten is. Zo’n uitsluiting kan overigens alleen worden overeengekomen tussen professionele partijen en mag niet worden bedongen bij natuurlijke personen die een opdracht verstrekken. Ook kan er bij natuurlijke personen geen (tussentijdse) opzegtermijn worden overeengekomen en behoudt deze het recht de opdracht per direct te beëindigen. Als voorbeeld: een particulier kan dus altijd een verstrekte opdracht aan een aannemer beëindigen zonder inachtneming van een opzegtermijn.

Advocaat bij beëindigen van een overeenkomst

Onduidelijkheden bij het beëindigen van een opdracht kunnen in veel gevallen worden voorkomen door het bij aanvang van de opdracht vastleggen van goede afspraken. AMS Advocaten kan daarbij van dienst zijn. Indien er vragen zijn over een reeds gerealiseerde beëindiging van een opdracht, dan kunnen wij uw juridische positie snel beoordelen en indien nodig uw belangen daarbij behartigen.

More in Verbintenissenrecht
Erfenis in een impasse: wat te doen?

Voordat een erfgenaam zijn erfdeel uit de nalatenschap kan ontvangen, moet er het nodige gebeuren. Soms verloopt de afwikkeling van...

Close