Algemene voorwaarden: de D van De Wet van Dam

Vastzitten aan een abonnement dat je allang had willen opzeggen, maar dat je niet tijdig hebt opgezegd. En uit de algemene voorwaarden volgt dat bij niet tijdige opzegging het abonnement stilzwijgend wordt verlengd. Hier zit je als consument natuurlijk niet op te wachten. Advocaat verbintenissenrecht Gea Flapper over de wet die een einde beoogt te maken aan het verschijnsel van stilzwijgende verlenging.

Wet van Dam: eind aan stilzwijgende verlenging

Abonnement te laat opgezegd? Je bent niet de enige die dit overkomt. Ruim tien jaar geleden volgde al uit een opinieonderzoek van Maurice de Hond in opdracht De overeenkomst waarbij iemand anders dan op grond van een arbeidsovereenkomst diensten verrichten voor een opdrachtgever.
» Meer over opdracht
opdracht
van het televisieprogramma Kassa dat maar liefst 40% van de ondervraagde personen een of meer abonnementen of lidmaatschappen had, die zij eigenlijk had willen opzeggen. Hier moest verandering in komen volgens een tweetal voormalige Kamerleden waaronder de heer Van Dam. Zij dienden daarom in november 2010 een initiatiefwet in (ook wel de Wet van Dam genoemd). De Wet van Dam beoogt een einde te maken aan het verschijnsel van stilzwijgende verlenging.

Wetsartikelen aangepast door Wet van Dam

Dit heeft geleid tot toevoeging en wijziging van een aantal wetsartikelen waardoor zowel de zwarte lijst als grijze lijst Bedingen in algemene voorwaarden die onredelijk bezwarend worden vermoed.
» Meer over grijze lijst
grijze lijst
uit onze wet, die voorwaarden bevat die altijd onredelijk bezwarend zijn of vermoed worden dit te zijn, is uitgebreid. Deze wetsartikelen die stilzwijgende verlenging van abonnementen grotendeels aan banden leggen, zijn van toepassing op abonnementen die vanaf 1 december 2011 met een consument Een natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf.
» Meer over consument
consument
zijn gesloten. Hiermee wil de wetgever consumenten beschermen.

Abonnement met opzegtermijn van maximaal 1 maand

De bedingen uit algemene voorwaarden die van toepassing zijn op sportabonnementen, cursussen, telefoonabonnementen, onderhoudscontracten, levering van gas, water, licht en elektriciteit stilzwijgend voor onbepaalde tijd worden verlengd, worden vanaf 2011 door de wet als onredelijke bedingen aangemerkt en zijn dus vernietigbaar. Tenzij jij als consument de mogelijkheid hebt om dit abonnement te allen tijde op te zeggen met een opzegtermijn van ten hoogste een maand. Let op: huur-, pacht De huur van onroerende zaken ten behoeve van landbouw.
» Meer over pacht
pacht
en verzekeringsovereenkomsten, maar ook lidmaatschappen bij verenigingen vallen hier niet onder, aangezien voortzetting van die overeenkomsten gedetailleerd in de wet is geregeld.

Consument kan elk abonnement op elk moment opzeggen

Als consument kun je het abonnement op ieder moment opzeggen. Bedingen uit algemene voorwaarden die je verplichten voor een bepaald tijdstip of uitsluitend in een bepaalde kalendermaand op te zeggen, zijn ook onredelijk bezwarend.

Hoe zit het met abonnementen op bladen en tijdschriften?

Abonnementen op dag, nieuws- en weekbladen en tijdschriften die ten minste een keer per maand verschijnen, mogen alleen stilzwijgend worden verlengd indien de consumenten die abonnementen op kunnen zeggen op een termijn van ten hoogte één maand. Indien deze dag, nieuws- en weekbladen en tijdschriften minder dan een keer per maand verschijnen, dan kan er ten alle tijd worden opgezegd op een termijn van ten hoogste drie maanden. Zijn deze opzegtermijnen langer, dan zijn die onredelijk bezwarend en kunnen ze worden vernietigd. Weetje: als het abonnement of contract Een akte (schriftelijke vastlegging) van een overeenkomst.
» Meer over contract
contract
online is afgesloten, dan kun je dit ook online en dus gewoon per e-mail opzeggen.

Proefabonnement? Nooit een opzegtermijn!

Een proefabonnement hoeft niet te worden opgezegd en hoort automatisch te stoppen na de afgesproken proefperiode. Het beding dat een proefabonnement op dag-, nieuws-, en weekbladen en tijdschriften geruisloos in een gewoon abonnement doet overgaan, is dan ook onredelijk bezwarend en dus vernietigbaar.

Wet van Dam geldt soms ook voor (kleine) ondernemers

Bij zakelijke abonnementen of contracten is de ondernemer in beginsel gebonden aan de algemene voorwaarden die de gebruiker heeft opgesteld, mits die van toepassing zijn verklaard op het abonnement of contract. Toch kunnen ook ondernemers in sommige gevallen een beding dat leidt tot stilzwijgende verlenging, met succes vernietigen. Er is dan sprake van reflexwerking De bescherming die kleine ondernemers aan de zwarte en grijze lijst kunnen ontlenen.
» Meer over reflexwerking
reflexwerking
. Vaak gaat het dan om een ondernemer die aan te merken is als een kleine zelfstandige die een met een consument vergelijkbare positie heeft.

Advocaat voor algemene voorwaarden

Heeft u vragen over de Wet van Dam, over stilzwijgende verlenging of wilt u uw algemene voorwaarden laten checken om onredelijk bezwarende bedingen te voorkomen, neem dan contact op met AMS Advocaten.

More in Algemene voorwaarden
Usage trademark rights after termination of licensing unlawful?
Algemene voorwaarden: de C van Consumenten

Een consument is een natuurlijk persoon die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf. Hier staat tegenover...

Close