3 min lezen

Algemene voorwaarden: de C van Consumenten

NL

Een consument Een natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf.
» Meer over consument
consument
is een natuurlijk persoon Een mens met rechten en plichten.
» Meer over natuurlijk persoon
natuurlijk persoon
die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf, zo volgt onder meer uit artikel 2 van de Richtlijn 93/13/EEG. Hier staat tegenover de natuurlijke – of rechtspersoon Het BW kent geen algemene definitie van rechtspersoon.
» Meer over rechtspersoon
rechtspersoon
die wel handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf. Het onderscheid is van belang omdat de wetgever aan de consument veel meer bescherming biedt. Hiervan is bijvoorbeeld sprake bij consumentenkoop De koop van een roerende zaak door een particulier bij een bedrijf.
» Meer over consumentenkoop
consumentenkoop
Advocaat verbintenissenrecht Gea Flapper over de C van consumenten in de serie: het A tot en met Z van de Algemene Voorwaarden.

Zwarte en grijze lijst in het Burgerlijk Wetboek

Ook bij het hanteren van algemene voorwaarden is het van belang of er een overeenkomst Een meerzijdige rechtshandeling, waarbij een of meer partijen jegens een of meer andere partijen een verbintenis aangaan.
» Meer over overeenkomst
overeenkomst
wordt aangegaan met een consument of een niet-consument. Zo is het toepassingsgebied van de zwarte en de grijze lijst Bedingen in algemene voorwaarden die onredelijk bezwarend worden vermoed.
» Meer over grijze lijst
grijze lijst
van art. 6:236-6:238 van het Burgerlijk Wetboek beperkt tot overeenkomsten waarbij de wederpartij De tegenpartij in een procedure of de partij met wie een contract is gesloten.
» Meer over wederpartij
wederpartij
van de gebruiker consument is. Dit betekent dat in beginsel alleen een consument wederpartij een beding dat zich op de zwarte lijst of grijze lijst bevindt, zou kunnen vernietigen. In beginsel omdat deze bevoegdheid in sommige gevallen ook aan niet-consumenten kan toekomen. Er is dan sprake van reflexwerking De bescherming die kleine ondernemers aan de zwarte en grijze lijst kunnen ontlenen.
» Meer over reflexwerking
reflexwerking
.

Overeenkomst als consument of niet-consument?

Wat nu als een gebruiker van de algemene voorwaarden denkt met een niet-consument te maken te hebben omdat zijn/haar wederpartij een zaak aanschaft of een dienst wenst die doorgaans professioneel wordt aangewend, terwijl de wederpartij deze voor privédoeleinden gebruikt? Heeft de gebruiker dan te maken met een niet-consument of met een consument? In Nederland geldt een subjectieve benadering. Het gaat om het daadwerkelijk handelen van de wederpartij en niet om de indruk die bij de gebruiker is gewekt (de objectieve benadering). Als de wederpartij de gekochte zaken of diensten dus voor privédoeleinden gebruikt, dan is de wederpartij als consument aan te merken.

Wederpartij dient hoedanigheid te bewijzen

Als de gebruiker betwist dat de wederpartij aan te merken was als consument, dan dient wederpartij te bewijzen dat hij in de hoedanigheid van consument de overeenkomst met de gebruiker heeft gesloten. Uit de omstandigheden zal vervolgens vaak blijken of er al dan niet als consument is gehandeld.  Gekeken kan worden naar waar de zaak of dienst daadwerkelijk voor wordt gebruikt, het aflever- en factuuradres, de betaalwijze en/of er gevraagd is naar een BTW-bon etc.

Hoe om te gaan met een gemengde transactie?

Wat nu als een boer dakpannen koopt voor zijn boerderij die voor 60% als woonruimte en voor 40% als bedrijfsruimte Een gebouwde onroerende zaak bestemd voor de uitoefening van een winkelbedrijf, horeca of ambachtsbedrijf en waar een voor het publiek toegankelijke ruimte aanwezig is voor rechtstreekse levering van roerende zaken of voor dienstverlening.
» Meer over bedrijfsruimte
bedrijfsruimte
wordt gebruikt. Is de boer dan aan te merken als consument of als niet-consument? Over deze situatie heeft het Hof van Justitie zich gebogen. Het Hof oordeelde dat de boer in dit geval niet handelt als consument en dus geen beroep kan doen op consumentenbescherming. Dit kan anders zijn indien de boer bewijst dat de beroepsmatige activiteit bij de overeenkomst in kwestie zo onbeduidend is dat zij eigenlijk geen rol speelt. Van dit laatste was in onderhavige situatie in ieder geval geen sprake.

Advocaat bij algemene voorwaarden

Onze advocaten hebben veel ervaring in het opstellen van algemene voorwaarden en kunnen uitzoeken in welke hoedanigheid uw wederpartij handelt.

Gea Flapper

Gea Flapper

Gea is sinds 2012 werkzaam als advocaat in Amsterdam. Ze is gespecialiseerd in het aansprakelijkheidsrecht en adviseert, onderhandelt en procedeert op het gebied van het verbintenissenrecht, ondernemingsrecht, incasso en procesrecht Volg Gea op LinkedIn en Twitter.

Ravel Residence