3 min lezen

Faillissement aannemer: moet opdrachtgever eindafrekening betalen?

NL

Als een aannemer failliet gaat en het werk is nog niet af, dan zit de opdrachtgever met de gebakken peren. Hij kan het werk laten afmaken door een derde maar meestal zijn hier extra kosten aan verbonden. Soms komt de curator Een door de rechtbank aangewezen persoon die is belast met het beheer en de beschikking over het vermogen van een gefailleerde.
» Meer over curator
curator
zelfs nog met een eindafrekening. Gelukkig wordt een opdrachtgever in dergelijke gevallen goed beschermd door de wet. Advocaat bouwrecht Marco Guit bespreekt een zaak waarin een curator van een failliete aannemer in een procedure met een opdrachtgever was verwikkeld.

 

Faillissement van aannemer

In deze zaak was de aannemer failliet gegaan voordat het huis dat hij zou bouwen voor de opdrachtgever gereed was. De curator staat na een faillissement voor de keuze: de aannemingsovereenkomst nakomen of opzeggen. In dit geval had de curator ervoor gekozen de aannemingsovereenkomst De opdracht aan een aannemer om tegen een aanneemsom een werk van stoffelijke aard tot stand te brengen.
» Meer over aannemingsovereenkomst
aannemingsovereenkomst
niet gestand te doen.

Curator start incassoprocedure

Wel stuurde de curator de opdrachtgever een eindafrekening. Deze eindafrekening werd betwist door de opdrachtgever. In een incassoprocedure vorderde de curator betaling van de eindafrekening. De vraag was ten eerste of de opdrachtgever akkoord was gegaan met de eindafrekening. Volgens de curator had de toezichthouder van opdrachtgever de eindafrekening geaccordeerd.

Bouwgemachtigde bevoegd goedkeuren eindafrekening?

De opdrachtgever heeft inderdaad een derde gemachtigd om toezicht te houden op de bouw en om de opdrachtgever ter zake van uitvoeringshandelingen te vertegenwoordigen. De rechtbank is echter met de opdrachtgever en diens advocaat van mening dat niet blijkt dat de toezichthouder van opdrachtgever ook gevolmachtigd was om afspraken betreffende de gevolgen van een faillissement te maken. Als er al instemming was van de toezichthouder met de eindafrekening, dan geldt deze niet als bindend ten opzichte van de opdrachtgever.

Niet gestand doen aannemingsovereenkomst

De rechtbank zal in deze procedure aldus de hoogte van de eindafrekening moeten vaststellen. Aangezien de curator de aannemingsovereenkomst niet gestand heeft gedaan, moet de waarde van de door de aannemer ten tijde van de faillietverklaring geleverde prestatie worden vastgesteld. Hiervan moeten dan de aanvullende kosten van de opdrachtnemer om het werk alsnog door een derde te laten voltooien worden afgetrokken.

Vordering onvoldoende onderbouwd

Volgens de rechtbank heeft de curator onvoldoende gemotiveerd gesteld dat opdrachtgever nog iets verschuldigd is. De advocaat van opdrachtgever heeft namelijk uitgebreid onderbouwd welke werkzaamheden nog niet waren uitgevoerd en welke extra kosten zijn ontstaan door deze alsnog te laten uitvoeren. Alles bij elkaar genomen kan de rechtbank niet vaststellen dat opdrachtgever nog iets verschuldigd is. De vordering van de curator wordt aldus afgewezen.

AMS Advocaten bij faillissement aannemer

Bij een faillissement van een aannemer tijdens de bouw van het werk lijdt de opdrachtgever bijna altijd schade. Dat kan anders zijn als de aannemer is aangesloten bij een garantiefonds zoals bij voorbeeld Bouwgarant. In dat geval wordt (als aan de voorwaarden is voldaan) het werk afgebouwd. Dat geldt ook voor eventueel na oplevering nog te herstellen gebreken. Ook die (en andere) verplichtingen worden gegarandeerd en door een andere aannemer uitgevoerd. Er is dan dus garantie De waarborg dat een gekocht product deugdelijk is.
» Meer over garantie
garantie
, ondanks het failleren van de aannemer.

Marco Guit

Marco Guit

Marco adviseert en procedeert vooral op het gebied van insolventierecht en bouwrecht. Volg Marco ook op LinkedIn of Twitter.
Ravel Residence