3 min lezen

Arts speelt patiëntgegevens door aan echtgenoot

NL

Een huisarts die via de organisatie Dokterswacht diensten waarnam voor andere huisartsen, vond het geen probleem om patiëntengegevens door te spelen aan haar man die een letselschadepraktijk heeft. Dokterswacht vond van wel en zegde de waarneemovereenkomst op. In de procedure die volgde speelde de vraag of er sprake was van disfunctioneren van de huisarts. Advocaat contractenrecht Marco Guit bespreekt de uitspraak.

Enorm schandaal

Een waar medisch schandaal ontvouwde zich de afgelopen jaren in het Friese noorden. Dokterswacht is een door huisartsen gedreven organisatie die alle huisartsenposten in Friesland exploiteert. Sinds 2003 verrichtte huisarts A (hierna: de huisarts) diensten als waarnemend huisarts op verschillende huisartsenposten. Hiertoe verleent Dokterswacht de waarnemend huisarts toegang tot de huisartsenpost en stelt haar faciliteiten ter beschikking Uitspraak in een verzoekschriftprocedure
» Meer over beschikking
beschikking
.

Opzegging wegens disfunctioneren huisarts

In 2011 heeft Dokterswacht de waarneemovereenkomst opgezegd en is haar de toegang tot de huisartsenpost ontzegd. Reden hiervoor was disfunctioneren van de huisarts. De huisarts is het hier niet mee eens en eist in een procedure een declaratoir vonnis Een vonnis waarmee de rechter door middel van een zogenaamde verklaring voor recht een rechtsverhouding tussen partijen vaststelt.
» Meer over declaratoir vonnis
verklaring voor recht
dat de opzegging ongeldig is omdat er geen sprake is van een tekortkoming Alle gevallen waarin hetgeen de schuldenaar verricht in enig opzicht achter blijft bij hetgeen de verbintenis vergt, ongeacht of deze handelwijze de schuldenaar toerekenbaar is of niet.
» Meer over tekortkoming
tekortkoming
die ontbinding kan rechtvaardigen. Verder vordert ze dat Dokterswacht wordt veroordeeld de waarneemovereenkomst na te komen.

‘Schending beroepsgeheim en belangenverstrengeling’

De rechtbank is van oordeel dat er wel degelijk sprake is van een structurele tekortkoming gelegen in het disfunctioneren van de huisarts. Ondanks vele waarschuwingen van Dokterswacht is de huisarts doorgegaan met het doorspelen van patiënteninformatie en het doorverwijzen van patiënten naar het letselschadebureau van haar man. Dit levert schijn van belangenverstrengeling en een schending van haar beroepsgeheim op.

Misbruik arts-patiëntrelatie

Dat zij hiervoor toestemming van de patiënten zou hebben gekregen doet hier niet aan af. Immers, met het vragen van deze toestemming heeft de huisarts op eigen initiatief de juridische belangen van patiënten aan de orde gesteld. Dit acht de rechtbank laakbaar, gelet op de setting waarin dit handelen heeft plaatsgevonden, namelijk in de relatie arts en patiënt. Van deze relatie mag nimmer door arts misbruik worden gemaakt en dat heeft de huisarts wel gedaan.

Gemengde overeenkomst met ontslagbescherming?

De huisarts heeft nog aangevoerd dat de overeenkomst Een meerzijdige rechtshandeling, waarbij een of meer partijen jegens een of meer andere partijen een verbintenis aangaan.
» Meer over overeenkomst
overeenkomst
tussen haar en Dokterswacht aangemerkt moet worden als een gemengde overeenkomst omdat deze aspecten heeft van een arbeidsovereenkomst De overeenkomst waarbij de ene partij, de werknemer, zich verbindt in dienst van de andere partij, de werkgever, tegen loon gedurende zekere tijd arbeid te verrichten.
» Meer over arbeidsovereenkomst
arbeidsovereenkomst
. Om een dergelijke overeenkomst te beëindigen gelden zwaardere eisen (ontslagbescherming). De rechtbank stelt vast dat de huisarts zich niet heeft verbonden aan Dokterswacht om gedurende een zekere tijd tegen loon arbeid te verrichten. De huisarts kon enkel via het centrale systeem van Dokterswacht intekenen op diensten die andere huisartsen niet zelf kunnen invullen. De financiële afwikkeling van de waargenomen dienst vindt plaats tussen de huisarts die de dienst aanbiedt en de waarnemend huisarts.

AMS advocaten bij geschillen over duurovereenkomsten

Volgens de rechtbank is er sprake van een samenwerkingsovereenkomst welke, gezien de langdurige relatie tussen partijen, kan worden aangemerkt als een duurovereenkomst. Deze is in principe opzegbaar en volgens het geldende protocol van Dokterswacht is opzegging mogelijk bij disfunctioneren van de huisarts. Dokterswacht heeft aldus op rechtmatige wijze het contract Een akte (schriftelijke vastlegging) van een overeenkomst.
» Meer over contract
contract
met de huisarts beëindigd.

Marco Guit

Marco Guit

Marco adviseert en procedeert vooral op het gebied van insolventierecht en bouwrecht. Volg Marco ook op LinkedIn of Twitter.
Ravel Residence