3 min lezen

Verkoop echtelijke woning met toestemming rechter? Zo werkt het (niet)!

NL

Partijen die in gemeenschap van goed Goederen zijn alle zaken en alle vermogensrechten.
» Meer over goed
goederen
zijn getrouwd, zullen na scheiding deze gemeenschap moeten verdelen. Waar het bij roerende zaken (meubels, auto etc.) nog redelijk vlot kan gaan, stokt de verdeling regelmatig als het aankomt op de gemeenschappelijke woning. Deze zal in de regel ofwel moeten worden verkocht (zodat de opbrengst kan worden verdeeld) ofwel de één moet de ander uitkopen. Advocaat vastgoedrecht Thomas van Vugt bespreekt een zaak waarin de rechter uiteindelijk om toestemming voor verkoop van een woning moest worden verzocht.

Gemeenschap van goederen

In dit kort geding gaat het om het volgende. Partijen waren tot 2020 in gemeenschap van goederen getrouwd. Zij hadden samen een onroerende zaak Onroerend zaken zijn o.m. de grond en gebouwen en werken die duurzaam met de grond zijn verenigd.
» Meer over onroerende zaak
onroerend goed
in bezit. Na de scheiding bleef de man in deze woning achter. Partijen bereikten geen overeenstemming over de verdeling van de huwelijksgoederengemeenschap.

Hypotheeklening

Ten behoeve van de woning was een hypotheek afgesloten waarvan de looptijd inmiddels was verstreken. De hypotheekverstrekker heeft recentelijk een e-mail aan de vrouw gestuurd waarbij hij aanspraak maakte op terugbetaling van de gehele geldlening. De vrouw had een derde bereid gevonden om de onroerende zaak Onroerend zaken zijn o.m. de grond en gebouwen en werken die duurzaam met de grond zijn verenigd.
» Meer over onroerende zaak
onroerende zaak
te kopen tegen een koopsom van € 245.000,-. Deze koopsom was volgens de vrouw marktconform. De man weigerde echter hieraan mee te werken.

Einde gemeenschap van eigendom

De vrouw had geen andere keuze dan in kort geding vervangende toestemming dan wel een machtiging te vorderen om de woning aan de derde te verkopen. De vrouw voerde aan dat ten aanzien van de onroerende zaak er een gemeenschap van eigendom Het het meest omvattende recht dat men op een zaak kan hebben. Eigendom is het recht om over een zaak (stuk grond, voorwerp, hoeveelheid geld enz.) naar eigen goeddunken te beschikken.
» Meer over eigendom
eigendom
bestaat. Gezien de scheiding wil zij geen deel meer uitmaken van deze gemeenschap.

Vordering deelgenoot

De voorzieningenrechter overweegt dat een rechter een deelgenoot van een gemeenschap van eigendom, op diens verzoek kan machtigen om het gemeenschappelijk goed te verkopen. Een dergelijke machtiging kan worden uitgesproken ten behoeve van de voldoening van een voor rekening van de gemeenschap komende schuld (zoals hier: de hypotheek) of om andere gewichtige redenen.

Hoofdelijke aansprakelijkheid

De rechter stelt voorop dat de woning in beginsel moet worden verkocht. Het huwelijk van partijen is immers ontbonden door echtscheiding en de vrouw is niet meer woonachtig in de onroerende zaak. Ondertussen is zij wel nog steeds hoofdelijke aansprakelijkheid schuldenaren gezamenlijk aansprakelijk voor een en dezelfde schuld. Betaling van de een werkt bevrijdend voor de ander, jegens de schuldeiser.
» Meer over hoofdelijke aansprakelijkheid
hoofdelijk
aansprakelijk voor de hypotheek. Dit risico hoeft de vrouw niet langer te dulden. Voordat vonnis wordt gewezen, probeert de rechter eerst het geschil praktisch op te lossen. Hij geeft de gedaagde De partij die gedagvaard wordt om te verschijnen in een rechtszaak wordt aangeduid als de gedaagde.
» Meer over gedaagde
gedaagde
partij de gelegenheid om te onderzoeken of de vrouw uit haar hoofdelijke aansprakelijkheid De gehoudenheid van een persoon of bedrijf om schade ontstaan uit een onrechtmatige daad of wanprestatie te vergoeden.
» Meer over aansprakelijkheid
aansprakelijkheid
kan worden ontslagen. Hiervoor was medewerking van de hypotheekverstrekker vereist. Helaas slaagde deze minnelijke poging.

Marktconforme prijs

In het vonnis wordt erop gewezen dat partijen er belang bij hebben dat de woning wordt verkocht aan de hoogste bieder tegen een marktconforme prijs. Volgens de rechter is echter onvoldoende aannemelijk geworden dat de prijs die de vrouw met de derde is overeengekomen, marktconform is. De door de vrouw overgelegde taxatie is minimaal en bovendien door de gedaagde betwist.

Afwijzing vordering

Tot de vrouw’s verbazing wordt haar vordering voor toestemming van de verkoop dan ook afgewezen. Dit komt doordat de vrouw enkel en specifiek medewerking aan verkoop aan de derde heeft gevorderd en niet medewerking aan verkoop in het algemeen. Een gemiste kans dus. De rechter geeft partijen wel uitdrukkelijk in overweging dat zij in onderlinge overeenstemming tot een verkoop moeten komen. Of dit – gezien de verslechterde verhouding – ook daadwerkelijk zal gebeuren, valt nog te bezien.

Thomas van Vugt

Thomas van Vugt

Thomas adviseert en procedeert met name op het gebied van het verbintenissenrecht, het vastgoedrecht, en mediarecht. Bekijk hier zijn track record. Volg Thomas op Twitter en LinkedIn.
Ravel Residence