3 min lezen

Klachtplicht bij koopcontract: controleer het gekochte direct!

NL

Als je iets koopt en het product blijkt niet te voldoen aan de eisen die je ervan mocht verwachten, dan heb je recht op restitutie van de koopprijs of schadevergoeding. Maar deze rechten kunnen komen te vervallen als je niet tijdig bij de verkoper klaagt over het gebrek. Dit is niet alleen in de Nederlandse wetgeving vastgelegd maar ook in de internationale, zoals het Weens Koopverdrag Verdrag waarin de koop van roerende zaken tussen internationale partijen is geregeld.
» Meer over weens Koopverdrag
Weens Koopverdrag
. In een recente zaak over een internationale koop werd een beroep gedaan op de klachtplicht De plicht van een koper om tijdig een gebrek aan een gekochte zaak te melden bij verkoper.
» Meer over klachtplicht
klachtplicht
uit het Weens Koopverdrag. Advocaat contractenrecht Marco Guit licht deze klachtplicht toe.

Zaak beantwoordt niet aan koopcontract

In deze zaak gaat het om het volgende. Een leverancier verkoopt een partij schroot aan een afnemer. In het contract Een akte (schriftelijke vastlegging) van een overeenkomst.
» Meer over contract
contract
staat dat het gemiddelde kopergehalte in deze partij 25% is. Afnemer heeft deze partij op zijn beurt doorverkocht aan een koper in China. Bij aankomst in China heeft de koper ontdekt dat de partij schroot niet een gemiddeld kopergehalte heeft van 25% maar slechts van 20%. In verband met dit gebrek laat hij een deel van zijn factuur onbetaald.

Beroep op schending klachtplicht Weens Koopverdrag

Afnemer gaat verhaal halen bij de leverancier. In een rechtbankprocedure doet de leverancier een beroep op het Weens Koopverdrag. Volgens de leverancier heeft de afnemer te laat geklaagd en zijn haar rechten vervallen. Er was namelijk afgesproken dat de afnemer direct na levering de schroot zou controleren op kopergehalte alvorens het naar China te verschepen. Deze controle heeft zij weliswaar uitgevoerd, maar slechts zo globaal dat zij de non-conformiteit niet had ontdekt.

Verlies van recht bij tardief klagen

Artikel 39 lid 1 van het Weens Koopverdrag bepaalt dat de koper het recht verliest om zich erop te beroepen dat de zaken niet aan de overeenkomst Een meerzijdige rechtshandeling, waarbij een of meer partijen jegens een of meer andere partijen een verbintenis aangaan.
» Meer over overeenkomst
overeenkomst
beantwoorden indien hij niet binnen een redelijke termijn, nadat hij dit heeft ontdekt of had behoren te ontdekken, de verkoper hiervan in kennis stelt. Het tijdstip waarop de koper het gebrek had behoren te ontdekken hangt af van het tijdstip waarop hij de zaken moet keuren of laten keuren. Artikel 38 lid 1 van het Weens Koopverdrag bepaalt daarover dat de koper dit binnen een (gelet op de omstandigheden) zo kort mogelijke termijn moet doen.

Hof: non-conformiteit had ontdekt moeten worden

De vraag die het Hof moet beantwoorden is of afnemer de door haar gestelde non-conformiteit Non-conformiteit houdt in dat een verkochte zaak, mede gelet op de aard van de zaak en de mededelingen die de verkoper over de zaak heeft gedaan, niet de eigenschappen bezit die de koper op grond van de koopovereenkomst mocht verwachten.
» Meer over non-conformiteit
non-conformiteit
eerder c.q. zelf had behoren te ontdekken. Het hof beantwoordt die vraag bevestigend. Er zijn twee onderzoeksmethoden waarmee het kopergehalte kan worden bepaald. Het hof is van oordeel dat van afnemer kon worden gevergd dat zij deze wijzen van onderzoek had aangewend. De conclusie luidt dat afnemer de door haar gestelde non-conformiteit (met de door het hof hiervoor genoemde wijzen) van het onderzoek had behoren te ontdekken bij de controle van de schroot.

AMS Advocaten adviseert bij internationale koop

Nu zij pas heeft geklaagd nadat de koper in China de non-conformiteit had ontdekt, is zij te laat. Het gevolg hiervan is dat zij geen beroep meer kan doen op het gebrek en aldus geen recht op schadevergoeding of verrekening Het tegen elkaar wegstrepen van schulden over en weer waardoor een verbintenis teniet gaat.
» Meer over verrekening
verrekening
meer heeft.

Marco Guit

Marco Guit

Marco adviseert en procedeert vooral op het gebied van insolventierecht en bouwrecht. Volg Marco ook op LinkedIn of Twitter.
Ravel Residence