Verkoper aansprakelijk voor verlies van mondkapjes tijdens vervoer?

In een recente zaak acht de Rechtbank Rotterdam een verkoper niet aansprakelijk voor verlies van 100.000 mondkapjes tijdens vervoer uit China. Ook was er geen sprake van dwaling of bedrog Iemand bewegen tot het verrichten van een rechtshandeling door enige opzettelijke daartoe gedane mededeling, het opzettelijk daartoe verzwijgen van enig feit of door een andere kunstgreep.
» Meer over bedrog
bedrog
. Advocaat procesrecht Lennard Noordzij licht toe.

Feiten van de zaak

Een Nederlandse verkoper E2C en Italiaanse koper Medical sluiten in maart 2020 een koopovereenkomst De overeenkomst waarbij de verkoper zich verbindt een zaak te geven aan de koper tegen betaling van een prijs.
» Meer over koopovereenkomst
koopovereenkomst
met betrekking tot 100.000 mondkapjes tegen betaling van € 90.000. E2C haalt deze mondkapjes uit China en schakelt daarvoor een vervoerder in. De mondkapjes komen nooit in Italië aan. Medical vordert daarom terugbetaling van € 90.000, vermeerderd met rente en kosten.

Weens Koopverdrag

De rechtbank oordeelt dat het Weens Koopverdrag Verdrag waarin de koop van roerende zaken tussen internationale partijen is geregeld.
» Meer over weens Koopverdrag
Weens Koopverdrag
van toepassing is. Het Weens Koopverdrag (WKV) is van toepassing op internationale koopcontracten tussen professionele partijen (dus geen consumenten) met betrekking tot roerende zaken, zoals mondkapjes. Nederland en vrijwel alle grote handelspartners zoals Duitsland, de Verenigde Staten, China, Frankrijk en Japan – het Verenigd Koninkrijk is een belangrijke uitzondering – zijn partij bij het WKV. Als het WKV niet contractueel is uitgesloten, is het van toepassing. De bepalingen van het WKV zetten de bepalingen van het Nederlands recht opzij, behalve als het WKV over een onderwerp niets bepaalt.

Overgang van risico tijdens vervoer

E2C heeft voor het vervoer een onafhankelijke derde ingeschakeld om het vervoer naar Italië te regelen. E2C heeft dus uiteindelijk het vervoer daadwerkelijk geregeld en hiermee is volgens de rechtbank het vervoer onderdeel geworden van de koopovereenkomst. Artikel 67 lid 1 WKV regelt dat het risico overgaat op de koper (Medical) wanneer de zaken aan de eerste vervoerder worden afgegeven door de verkoper (E2C). De rechtbank is van oordeel dat met het afgeven van de zaken aan de vervoerder het risico van verlies van de mondkapjes is overgegaan op Medical. E2C kan voor verlies of schade ontstaan na het moment van afgifte aan de vervoerder niet meer aansprakelijk worden gesteld, tenzij het verlies of de schade te wijten is aan een handeling of nalatigheid aan de zijde van E2C. Dat laatste is niet aan de orde volgens de rechtbank.

Dwaling of bedrog?

Ook is er geen sprake van dwaling of bedrog. Ter zitting heeft Medical namelijk aangegeven dat de contactpersoon voorafgaand aan het sluiten van de overeenkomst Een meerzijdige rechtshandeling, waarbij een of meer partijen jegens een of meer andere partijen een verbintenis aangaan.
» Meer over overeenkomst
overeenkomst
heeft aangegeven dat de factuur zou worden verstuurd vanuit E2C. Daarom is geen sprake van een onjuiste voorstelling van zaken, Medical had moeten weten dat zij handelde met E2C.

Conclusie

De rechtbank wijst alle vorderingen van Medical af. Mogelijk heeft Medical niet in de gaten gehad dat het WKV van toepassing was, met een van het Nederlandse recht afwijkend moment van risico-overgang. Naar Nederlands recht gaat risico namelijk in de regel over bij bezitsverschaffing. Dat is meestal het moment van aflevering van de zaken. Het is dus van belang in de gaten te houden of het WKV van toepassing is, of niet. Ik blogde eerder over een ander verschil tussen het WKV en Nederlands recht, namelijk de strenge voorwaarde die het WKV stelt voordat een overeenkomst kan worden ontbonden: er moet sprake zijn van een wezenlijke tekortkoming Alle gevallen waarin hetgeen de schuldenaar verricht in enig opzicht achter blijft bij hetgeen de verbintenis vergt, ongeacht of deze handelwijze de schuldenaar toerekenbaar is of niet.
» Meer over tekortkoming
tekortkoming
, terwijl naar Nederlands recht iedere tekortkoming grond geeft om een overeenkomst te ontbinden.

More in Procesrecht
Gebreken onvoldoende onderbouwd, vordering toegewezen

Recent overwoog de Rechtbank Midden-Nederland dat de gedaagde de facturen van de eiser (toch) volledig moest betalen, ondanks dat de...

Close