Nieuwe regels voor tenuitvoerlegging buitenlands vonnis

Tot 10 januari 2015 was voor tenuitvoerlegging van een vonnis uit een andere EU-lidstaat in Nederland een zogenoemde exequatur benodigd. Een Nederlandse rechter diende te beoordelen of het buitenlandse vonnis in Nederland ten uitvoer kon worden gelegd. Dat is voor een aantal beslissingen niet meer nodig. Advocaat Hidde Reitsma legt uit.

 

 

Nieuwe regelgeving Brussel Ibis Verordening

Tot voor kort waren regels met betrekking tot de rechtelijke bevoegdheid en erkenning en tenuitvoerlegging van gerechtelijke beslissingen in grensoverschrijdende zaken binnen de Europese Unie geregeld in de EEX-verordening, ook wel de Brussel I verordening genoemd. Per 10 januari 2015 is de Nieuwe EEX-verordening, Brussel Ibis in werking getreden.

Nieuwe regelgeving: exequatur-procedure afgeschaft

Onderdeel van deze nieuwe regelgeving is de afschaffing van de exequatur-procedure. Volgens deze procedure moest voor de tenuitvoerlegging van beslissingen in burgerlijke en handelszaken uit andere EU-lidstaten in Nederland eerst om toestemming worden verzocht bij een rechtbank in het arrondissement waarin men het vonnis ten uitvoer wilde leggen.

Buitenlands vonnis ten uitvoer leggen in Nederland

Op grond van de Brussel Ibis Verordening kunnen door een gerecht van een lidstaat gegeven beslissingen in andere lidstaten nu in beginsel zonder gerechtelijke toestemming direct ten uitvoer worden gelegd. Dit geldt enkel voor beslissingen van na 10 januari 2015 in burgerlijke en handelszaken. Ook als het gaat om voorlopige of bezwarende maatregelen. Verweerder moet wel woonplaats hebben in een EU-lidstaat. De verordening is niet van toepassing op fiscale en douanezaken, administratiefrechtelijke zaken, overheidsaansprakelijkheid De aansprakelijkheid van de overheid om schade bij burgers welke door handelen van de overheid is ontstaan te vergoeden
» Meer over overheidsaansprakelijkheid
overheidsaansprakelijkheid
, huwelijksvermogensrecht, faillissementen, akkoorden en soortgelijke procedures, sociale zekerheidsrecht Zakelijke rechten die strekken tot ter zekerheid van een vordering, zoals pand en hypotheek.
» Meer over zekerheidsrecht
zekerheid
, arbitrage Particuliere geschillenbeslechting buiten de overheidsrechtspraak om.
» Meer over arbitrage
arbitrage
, onderhoudsverplichtingen, testamenten en erfenissen. Voor beslissingen van vóór 10 januari 2015 blijft het ‘oude’ Brussel I regime gelden.

Certificaat opvragen bij rechtbank

Voor directe tenuitvoerlegging van een vonnis moet de eisende partij een zogenaamd ‘ certificaat (van aandelen) Certificaat (van aandeel) is een bijzondere vorm van aandeel in een onderneming dat wel recht op winst geeft maar geen stemrecht.
» Meer over certificaat (van aandelen)
certificaat
betreffende een beslissing in burgerlijke en handelszaken’
opvragen bij de rechtbank die het vonnis in eerste instantie heeft gewezen. Dit certificaat dient (veelal met het vonnis en inachtneming van een redelijke termijn) voor de eerste tenuitvoerleggings-maatregel te worden betekend aan de betreffende gedaagde De partij die gedagvaard wordt om te verschijnen in een rechtszaak wordt aangeduid als de gedaagde.
» Meer over gedaagde
gedaagde
.

Voorkomen van tenuitvoerlegging

De Brussel Ibis verordening bevat een gelimiteerd aantal gronden waarop tenuitvoerlegging van een gerechtelijke beslissing uit een andere lidstaat kan worden geweigerd. Een verzoek tot weigering van de tenuitvoerlegging kan worden ingediend bij een op grond van artikel 438 Rv bevoegde rechtbank.

Advocaat voor tenuitvoerlegging buitenlands vonnis

Heeft u vragen over de tenuitvoerlegging van beslissingen uit andere EU-lidstaten in Nederland, of over het voorkomen van een tenuitvoerlegging neem dan contact met ons op.

More in Procesrecht
Advocaat Intellectueel eigendomsrecht - AMS Advocaten in Amsterdam en Naarden
Conservatoir beslag opgeheven wegens schenden informatieplicht!

Onlangs bespraken we in dit blog de nieuwe Beslagsyllabus, een publicatie van de Rechtspraak waarin de praktische uitvoering van de...

Close