4 min lezen

Kun je in hoger beroep gaan tegen uitspraak Rijdende Rechter?

NL

De tv-programma’s ”Frank Visser doet uitspraak” en ”de Rijdende Rechter” waarin rechter John Reid huis-, tuin- en keukenzaken oplost zijn erg populair. De heren doen die uitspraken niet in hoedanigheid van rechter, maar geven een bindend advies. Wat als een van de partijen het niet met de uitspraak eens is? Vast staat dat er geen hoger beroep Ons burgerlijk procesrecht kent het beginsel dat er onderzocht wordt in twee instanties: een ieder heeft het recht op een nieuwe behandeling van de zaak door een hogere rechter.
» Meer over hoger beroep
hoger beroep
mogelijk is, maar is het bindend advies wel op een andere manier aan te passen? Advocaat procesrecht Denise Janssen licht een recent vonnis van de rechtbank Noord-Holland toe waarin die vraag moest worden beantwoord.

Mr. Frank Visser moet beslechten in burenruzie

In de zaak die mr. Frank Visser moest beslechten was sprake van een jarenlange burenruzie. De eiser De partij die gedagvaard wordt om te verschijnen in een rechtszaak wordt aangeduid als de gedaagde. Dit in tegenstelling tot de eiser, de partij die het initiatief tot de rechtszaak heeft genomen en daartoe door een gerechtsdeurwaarder een dagvaarding heeft laten betekenen aan de gedaagde.
» Meer over eiser
eiser
beschuldigde zijn buren ervan dat zij doelbewust water op zijn perceel zouden laten lopen als gevolg waarvan zijn kruipruimte onder water stond. De gedaagden vertelden mr. Frank Visser een heel ander verhaal. Zij vertellen dat eiser de woning naast hen 23 jaar geleden heeft gekocht, dat het al die tijd bouwvallig is geweest, dat eiser ten onrechte het perceel niet heeft opgehoogd, omdat het grondwater erg hoog staat en de veengrond inklinkt, en zij vertellen over jarenlange, ernstige pesterijen.

Eiser en gedaagden vertellen totaal ander verhaal

Zo gooit eiser vuurwerk over de schutting, rochelt hij op de ramen, gooit hij dode ratten over de schutting en hangt hij dode kippen in het zicht om het uitzicht van gedaagden te bederven. Eiser vordert van mr. Visser kort gezegd dat gedaagden een einde maken aan de wateroverlast op zijn perceel. Gedaagden vorderen daarentegen dat het eiser wordt verboden om zich in de buurt van hun perceel op te houden. Zij vorderen dus een gebiedsverbod Door rechter, OvJ of burgemeester opgelegd verbod aan persoon om een bepaald gebied te betreden.
» Meer over gebiedsverbod
gebiedsverbod
.

Partijen hebben bindend adviesovereenkomst ondertekend

Voor de beslechting van het geschil door mr. Visser dienden de partijen akkoord te gaan met het reglement. Daarin staat onder meer dat mr. Frank Visser iedere uitspraak kan doen die hij redelijk en billijk acht. Voorts is bepaald dat de uitspraak wordt gegeven bij wijze van bindend advies, dat hoger beroep niet mogelijk is, en dat het bindend advies alleen kan worden vernietigd door de gewone rechter als (a) het bindend advies binnen twee maanden na verzending daarvan aan de rechter is voorgelegd en (b) als verbondenheid aan het bindend advies naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid Een bron van ongeschreven objectief recht waaraan mensen zich moeten gedragen jegens elkaar.
» Meer over redelijkheid en billijkheid
redelijkheid en billijkheid
onaanvaardbaar zou zijn.

Eiser vordert vernietiging van bindend advies mr. Frank Visser

De uitspraak die mr. Frank Visser doet is niet gunstig voor de eiser. Zijn vorderingen worden afgewezen en hij krijgt op zijn beurt een verbod opgelegd om zich binnen 500 meter rondom het perceel van gedaagden te begeven. Iedere keer dat hij dat verbod overtreedt verbeurt hij een boete van € 1.000,- per keer met een maximum van € 100.000,-. In de procedure die voorlag bij de rechtbank Noord-Holland vorderde de eiser vernietiging van het bindend advies.

Rechter: eiser heeft gebiedsverbod over zichzelf afgeroepen

De rechter ging daar echter niet in mee. Het feit dat het voor eiser niet langer mogelijk is om bij zijn woning te komen, hij zijn huisdieren hierdoor niet meer kan verzorgen en het ook niet meer mogelijk is om maatschappelijk te kunnen functioneren binnen zijn woonplaats, legt voor de rechter onvoldoende gewicht in de schaal. Gedaagden wijzen er namelijk op dat eiser door zijn jarenlange agressie, vandalisme, bedreiging Iemand bewegen tot het verrichten van een rechtshandeling door onrechtmatig met enig nadeel in persoon of goed te bedreigen.
» Meer over bedreiging
bedreiging
en intimidatie, onder andere door het ingooien van ramen, het bespuwen van ramen, het opsteken van zijn middelvinger, schelden, het over de schutting gooien van dode ratten, levende kippen en eieren en het met een auto door de voortuin van gedaagden rijden, dat hij de uitspraak van mr. Frank Visser over zichzelf heeft afgeroepen.

In welke gevallen kan een bindend advies ontbonden worden?

De rechtbank meent daarom dat er geen sprake is van ernstige gebreken met betrekking tot het advies. Er is geen sprake van een situatie waarbij een redelijk handelend bindend adviseur niet tot dat advies zou kunnen komen. Bovendien zijn de fundamentele eisen van een goede en behoorlijke procesorde in acht genomen. Daarom bestaat er geen grond tot vernietiging van het bindend advies.

Rechter past bindend advies minimaal aan voor eiser

Het bindend advies wordt wel op enkele minimale gronden aangepast. Zo vervalt het gebiedsverbod als gedaagden niet langer naast het perceel van eiser woonachtig zijn, dan vervalt namelijk hun belang bij het gebiedsverbod. Ook past de rechter het bindend advies aan zodat eiser nog bij het gezondheidscentrum kan komen dat zich dichtbij de woning van gedaagden bevindt. Het is hem echter verboden om dan de weg over te steken. Verder blijft het bindend advies in stand.

Advocaat procesrecht

De uitspraak van de rechtbank Noord-Holland maakt duidelijk dat het van belang is om voordat een bindend adviesovereenkomst wordt gesloten, goed te kijken wat de gevolgen daarvan kunnen zijn. Alleen in heel uitzonderlijke gevallen zal de rechtbank een bindend advies kunnen vernietigen. Aan een verrassingsbeslissing van een bindend adviseur kan in veel gevallen dus niets meer gedaan worden. Voor advies over wat de juiste rechtsgang is in uw geschil, kunt u contact opnemen met de advocaat procesrecht van AMS Advocaten.

Denise Janssen

Denise Janssen

Denise is vooral actief is op het gebied van vastgoedrecht (waaronder het huurrecht bedrijfsruimte) en bouwrecht. Daarnaast heeft zij een brede kennis van het verbintenissenrecht en incasso. Volg Denise op LinkedIn of Twitter.
Ravel Residence