3 min lezen

Contactverbod en gebiedsverbod eisen in kort geding

NL

Een pedofiel wordt in zijn strafzaak veroordeeld tot een (gedeeltelijk voorwaardelijke) vrijheidsstraf wegens het seksueel misbruiken van een minderjarige. Aan die straf is de voorwaarde verbonden dat de veroordeelde zich gedurende drie jaar niet in de straat van het slachtoffer zal bevinden en ook geen contact met het slachtoffer heeft. Het slachtoffer en de ouders vinden dat echter niet voldoende en eisen in een civiel kort geding een contactverbod en een gebiedsverbod Door rechter, OvJ of burgemeester opgelegd verbod aan persoon om een bepaald gebied te betreden.
» Meer over gebiedsverbod
gebiedsverbod
. Advocaat verbintenissenrecht Thomas van Vugt legt het kort geding vonnis uit.

 

Naast strafrechtelijke actie ook civielrechtelijk actie

Voor de handhaving van de in de strafzaak opgelegde verboden, is het slachtoffer afhankelijk van het Openbaar Ministerie (OM) in samenwerking met de reclassering. Het OM kan als overtredingen worden geconstateerd ook beslissen om geen gevolgen aan die overtreding te verbinden. Als de civiele rechter een contact- of gebiedsverbod (vaak ook wijkverbod of straatverbod genoemd) oplegt en aan overtredingen een dwangsom verbindt, kan het slachtoffer zelf handhavend optreden. Er kan dus belang zijn bij een civielrechtelijk verbod naast het al opgelegde strafrechtelijke verbod.

Belangenafweging slachtoffer en dader

In kort geding wordt de contact- en gebiedsverboden voor voor een periode van een jaar toegewezen. Het slachtoffer en de ouders vinden dat te kort en gaan in hoger beroep Ons burgerlijk procesrecht kent het beginsel dat er onderzocht wordt in twee instanties: een ieder heeft het recht op een nieuwe behandeling van de zaak door een hogere rechter.
» Meer over hoger beroep
hoger beroep
en via hun advocaat eisen zij dat de verboden drie jaar zullen gelden. Het Hof weegt de belangen van het slachtoffer enerzijds en de dader anderzijds af en overweegt daarbij dat het ondenkbaar is dat de dader een rechtmatig belang zou kunnen hebben bij contact met het slachtoffer. Omdat hij inmiddels naar het buitenland is verhuisd, valt ook niet in te zien waarom hij in de woonplaats van het slachtoffer zou moeten komen. Wat betreft het slachtoffer stelt het Hof vast (kort gezegd) dat deze aanzienlijke psychische schade heeft geleden door het misbruik. Daarbij komt dat de verhuizing van de dader naar het buitenland veel effectiever is gebleken voor de psychologische behandeling van het slachtoffer dan alle andere toegepaste technieken en therapieën.

Contactverbod en gebiedsverbod na seksueel misbruik

Het Hof is daarom van mening dat de balans van de belangenafweging doorslaat in het voordeel van het slachtoffer, en legt de verboden op voor een periode van drie jaar. Er wordt een dwangsom De veroordeling om een geldsom te betalen wegens het niet voldoen aan een vonnis.
» Meer over dwangsom
dwangsom
van € 250,– aan verbonden voor iedere overtreding, met een maximum van € 10.000,–. Bovendien wordt gedaagde De partij die gedagvaard wordt om te verschijnen in een rechtszaak wordt aangeduid als de gedaagde.
» Meer over gedaagde
gedaagde
veroordeeld in de kosten van de procedure. Bij het vorderen van een contactverbod of gebiedsverbod komt voor een advocaat het nodige kijken. Het vergt een goede voorbereiding omdat dergelijke verboden een ingrijpende inbreuk vormen op de vrijheidsrechten van degene die het verbod krijgt opgelegd. AMS Advocaten kan bij het vorderen van een contactverbod of gebiedsverbod behulpzaam zijn. Neem gerust contact op voor meer informatie.

Thomas van Vugt

Thomas van Vugt

Thomas adviseert en procedeert met name op het gebied van het verbintenissenrecht, het vastgoedrecht, en mediarecht. Bekijk hier zijn track record. Volg Thomas op Twitter en LinkedIn.
Ravel Residence