2 min lezen

Wijkverbod en contactverbod eisen in kort geding

NL

Wanneer een persoon zodanig door een andere persoon wordt lastiggevallen dat hij zich daardoor in zijn persoonlijke levenssfeer voelt aangetast, zal in de meeste gevallen aangifte worden gedaan bij de politie. Het is hiernaast echter ook mogelijk om in een gerechtelijke procedure een wijk- of contact verbod te laten opleggen waarbij het de persoon die inbreuk maakt op de persoonlijke levenssfeer wordt verboden om zich in een bepaald gebied te begeven en/of contact op te nemen met de bedreigde persoon. Advocaat verbintenissenrecht Thomas van Vugt legt uit.

 

Advocaat voor wijkverbod en contactverbod

Naast het doen van strafrechtelijke aangifte is het ook mogelijk om de burgerlijke rechter te verzoeken om een wijk- en of contactverbod, ook wel straatverbod genoemd, op te leggen. Dit gebeurt vrijwel altijd in in een kort geding, omdat een dergelijk verbod naar zijn aard spoedeisend is. De rechter maakt steeds een afweging tussen de belangen van degene die het verbod vordert en de belangen van degene tegen wie het verbod zich richt om zich vrij op iedere openbare plaats te kunnen bewegen. De rechter bekijkt daarbij onder meer of (ernstige) inbreuk wordt gemaakt op de persoonlijke levenssfeer van degene die het verbod vordert en of en in welke mate het verbod een belemmering zal opleveren in het sociale en maatschappelijke leven van degene tegen wie het verbod zich richt.

Rechter legt dwangsom op bij wijkverbod of contactverbod

Meestal wordt door de rechter bij het toewijzen van een dergelijk verzoek een dwangsom opgelegd om zo het wijk- en/of contactverbod kracht bij te zetten. Daarbij omschrijft de rechter nauwkeurig waar de veroordeelde zich aan moet houden (bijvoorbeeld door aan de hand van straatnamen te benoemen waar de gedaagde De partij die gedagvaard wordt om te verschijnen in een rechtszaak wordt aangeduid als de gedaagde.
» Meer over gedaagde
gedaagde
niet mag komen), om een executiegeschil zoveel mogelijk te voorkomen.

Proceskosten: kosten rechtszaak

Over het algemeen geldt bij gerechtelijke procedures dat de partij die ongelijk krijgt, de proceskosten die de andere partij heeft gemaakt dient te vergoeden. In Nederland geldt bij de meeste procedures echter dat slechts een (klein) gedeelte van de daadwerkelijk gemaakte proceskosten voor vergoeding in aanmerking komt. De rechter sluit bij de bepaling van de hoogte van de proceskosten aan bij een vaste staffel. griffierecht De kosten van de behandeling van rechtszaak door een gerechtelijke instantie.
» Meer over griffierecht
Griffierecht
komt in de meeste gevallen wel helemaal voor vergoeding in aanmerking. Bij procedures waarbij een wijk- en/of contactverbod wordt gevorderd door ex-echtgenoten is het gebruikelijk dat de kosten worden gecompenseerd en de rechter oordeelt dat iedere partij zijn eigen kosten moet dragen.

Advocaat straatverbod en contactverbod

Bij het vorderen van een wijk- en/of contactverbod komt een goede voorbereiding kijken. Omdat een dergelijk verbod een ingrijpende inbreuk vormt op fundamentele grondrecht Fundamentele rechten van de mens zoals in Nederland vastgelegd in de Grondwet.
» Meer over grondrecht
grondrechten
, zal de rechter aan de hand van een gedegen dossier en betoog overtuigd moeten worden van de noodzaak het verbod uit te spreken. AMS Advocaten kan u bij het vorderen van een contactverbod behulpzaam zijn. Neem gerust contact op!

Thomas van Vugt

Thomas van Vugt

Thomas adviseert en procedeert met name op het gebied van het verbintenissenrecht, het vastgoedrecht, en mediarecht. Bekijk hier zijn track record. Volg Thomas op Twitter en LinkedIn.
Ravel Residence