3 min lezen

Eis vermeerderen terwijl gedaagde partij niet op komt dagen, mag dat?

NL

In een recente zaak bij het gerechtshof Arnhem-Leeuwarden, oordeelt het hof over het vermeerderen van de eis in hoger beroep Ons burgerlijk procesrecht kent het beginsel dat er onderzocht wordt in twee instanties: een ieder heeft het recht op een nieuwe behandeling van de zaak door een hogere rechter.
» Meer over hoger beroep
hoger beroep
tegen een partij die niet is verschenen in de procedure. Procesadvocaat Lennard Noordzij legt uit.

Gedaagde hennepkweker komt niet opdagen

In deze zaak vorderde Liander (de netbeheerder) in eerste aanleg bij de rechtbank ongeveer €8.000,- van een klant die een hennepkwekerij exploiteerde en daarvoor op illegale wijze elektriciteit had afgetapt. De klant verscheen niet in de procedure bij de rechtbank, maar toch wees de rechtbank de vordering van Liander af, omdat Liander een frauderapport over een ander adres – dat zou een foutje zijn geweest – inbracht dan het adres waar de klant illegaal elektriciteit zou hebben afgetapt. Liander stelde hoger beroep in tegen dit oordeel van de rechtbank bij het gerechtshof en vermeerderde daarbij haar eis. Ook in hoger beroep verscheen de klant niet in de procedure.

Verloop verstekzaken

Indien een gedaagde De partij die gedagvaard wordt om te verschijnen in een rechtszaak wordt aangeduid als de gedaagde.
» Meer over gedaagde
gedaagde
partij niet in het geding verschijnt dan wel het griffierecht De kosten van de behandeling van rechtszaak door een gerechtelijke instantie.
» Meer over griffierecht
griffierecht
niet tijdig betaalt, verleent de rechter verstek tegen deze partij. In verstekzaken onderzoekt de rechter de vordering van de eisende partij niet en wijst de rechter de vordering van de eisende partij toe, tenzij de vordering hem ‘ onrechtmatig Ieder handelen of nalaten dat in strijd is met een wet of met de maatschappelijke betamelijkheid.
» Meer over onrechtmatig
onrechtmatig
of ongegrond’ voorkomt.

Wat als tegenpartij niet verschijnt?

In de regel betekent dit dat de rechter de door de eisende partij gevorderde hoofdsom toewijst als de tegenpartij niet verschijnt. De rechter onderzoekt als de gedaagde partij niet verschijnt wel specifiek de bijkomende zaken, zoals de bevoegdheid van de rechter in internationale gevallen, of er sprake is van een onredelijk beding in de algemene voorwaarden van de eisende partij en ten slotte of de gevorderde rente en buitengerechtelijke kosten De kosten die zijn gemaakt door een crediteur ter inning van een vordering buiten een procedure.
» Meer over buitengerechtelijke kosten
buitengerechtelijke kosten
wel terecht zijn gevorderd.

Eisvermeerdering Liander

Een eiser De partij die gedagvaard wordt om te verschijnen in een rechtszaak wordt aangeduid als de gedaagde. Dit in tegenstelling tot de eiser, de partij die het initiatief tot de rechtszaak heeft genomen en daartoe door een gerechtsdeurwaarder een dagvaarding heeft laten betekenen aan de gedaagde.
» Meer over eiser
eiser
kan totdat het eindvonnis is gewezen zijn eis vermeerderen. Dit kan ook indien de tegenpartij niet is verschenen. In dat geval moet de eiswijziging echter wel door de deurwaarder bij deurwaardersexploot aan de niet verschijnende partij kenbaar worden gemaakt. Liander vermeerdert in hoger beroep haar eis door in plaats van de wettelijke rente van 2% die zij in eerste aanleg bij de rechtbank vorderde nu de wettelijke handelsrente van 8% te vorderen.

Vermeerderen eis kenbaar gemaakt?

Het gerechtshof staat de eisvermeerdering van Liander niet toe. Het hof oordeelt dat omdat de klant niet in het geding in hoger beroep is verschenen, het Liander enkel is toegestaan haar eis te vermeerderen als zij dat tijdig bij deurwaardersexploot aan de klant kenbaar maakt.

Geen kennisgeving via deurwaardersexploot

Van een kennisgeving van de eiswijziging aan de klant door Liander is niet gebleken, laat staan dat dit bij exploot Een exploot is een proces verbaal van de ambtshandeling van een deurwaarder.
» Meer over exploot
exploot
en tijdig is gebeurd. Om deze reden beoordeelt het hof enkel de ‘oude’ lagere vordering van Liander met de wettelijke rente van 2% (in plaats van de handelsrente van 8%). De lagere vordering van Liander wordt in hoger beroep wel toegewezen, omdat de fraude door Liander nu juist is onderbouwd.

Lennard Noordzij

Lennard Noordzij

Lennard is gespecialiseerd op het gebied van aansprakelijkheidsrecht. Daarnaast adviseert, onderhandelt en procedeert hij op het gebied van het (conservatoir) beslag- en executierecht, incasso, internationaal privaatrecht en contractenrecht. Klik hier voor zijn 'track record'. Lennard spreekt vloeiend Engels en adviseert regelmatig internationale cliënten met betrekking tot internationale geschiloplossing. Volg Lennard op LinkedIn of Twitter.
Ravel Residence