Eiswijziging in hoger beroep bij niet verschenen wederpartij

In deze zaak krijgen buren onenigheid over een geplaatste dakopbouw. De opbouw zou schade veroorzaken aan de woning van de buren. Zij vorderen schadevergoeding op grond van onrechtmatige daad Onrechtmatig handelen leidt tot aansprakelijkheid. In sommige gevallen geeft de wet aan dat een derde aansprakelijk is voor door een ander veroorzaakte schade.
» Meer over onrechtmatige daad
onrechtmatige daad
. In hoger beroep Ons burgerlijk procesrecht kent het beginsel dat er onderzocht wordt in twee instanties: een ieder heeft het recht op een nieuwe behandeling van de zaak door een hogere rechter.
» Meer over hoger beroep
hoger beroep
vorderen zij tevens verwijdering van de gehele opbouw. Is dit toegestaan nu de wederpartij De tegenpartij in een procedure of de partij met wie een contract is gesloten.
» Meer over wederpartij
wederpartij
niet ter zitting is verschenen? Advocaat bouwrecht Marco Guit bespreekt het arrest van het hof.

Dakopbouw veroorzaakt schade bij de buren

A heeft een dakopbouw op zijn woning geplaatst. De gemeente heeft hem hiervoor de benodigde omgevingsvergunning verleend. Buurman B stelt dat door het plaatsen van de opbouw schade is ontstaan aan zijn woning. Hij stelt A aansprakelijk op grond van onrechtmatige daad en vordert schadevergoeding voor onder andere lekkages, schade aan dakpannen en een dakraam. De kantonrechter geeft B deels gelijk en veroordeelt A tot betaling van ongeveer 40% van het gevorderde bedrag.

Buurman vermeerdert eis in hoger beroep

B gaat in hoger beroep. Naast een volledige schadevergoeding eist hij nu ook verwijdering van de gehele dakopbouw van zijn buren. A verschijnt niet ter zitting. Het hof oordeelt dat het wijzigen van de eis in hoger beroep alleen is toegestaan als de wederpartij hiervan op de hoogte is (gebracht). A is niet ter zitting verschenen en B heeft de eiswijziging ook niet op een andere manier aan hem kenbaar gemaakt. Het vermeerderen van de eis is hier dus niet toelaatbaar (artikel 353 lid 1 jo. 130 lid 3 Rv).

Niet gevorderde schade kan niet toegewezen worden

Daarnaast heeft B in hoger beroep expliciet aangegeven tegen welke overwegingen van de kantonrechter het hoger beroep zich richt. De schade aan het plafond in de slaapkamer, het dakraam en de dakpannen staan niet in deze overwegingen. Het hof kan deze – door de kantonrechter afgewezen vorderingen – in hoger beroep dus niet alsnog toewijzen, aangezien B hiertegen geen beroep heeft aangetekend.

Juridisch advies kan problemen voorkomen

Uit deze uitspraak blijkt eens te meer dat goed juridisch advies soms noodzakelijk is om tot het gewenste resultaat te komen. Door rekening te houden met de wederpartij (die wellicht niet komt opdagen) had in deze zaak de eiswijziging tijdig aan hem betekend moeten worden. Ook had in deze zaak voorkomen kunnen worden dat een deel van de schade niet meer voor vergoeding in aanmerking kwam, door hiertegen ook in hoger beroep te gaan. AMS Advocaten beschikt over ruime ervaring over de gang naar de rechter en adviseert u graag over juridische problemen.

More in Bouwrecht
Onderaannemer in vrijwaring aansprakelijk stellen voor gebrek
Onderaannemer in vrijwaring aansprakelijk stellen voor gebrek

In een recent bouwgeschil wordt de hoofdaannemer door de opdrachtgever aansprakelijk gesteld voor de aanwezigheid van asbest. De hoofdaannemer legt...

Close