3 min lezen

Wat is de reikwijdte van een door de OK gelast enqueteonderzoek?

NL

De Hoge Raad wees dit jaar een arrest waarin de reikwijdte van een door de OK gelast enqueteonderzoek aan de orde kwam. De vraag was of de OK de onderzoeker richtlijnen kan en mag geven over de door hem of haar te onderzoeken feiten en omstandigheden. Advocaat ondernemingsrecht Onno Hennis licht de uitspraak nader toe.

Enqueteverzoek

Aanleiding voor de zaak was het enqueteverzoek op Curaçao. De verzoeker, een minderheidsaandeelhouder Een aandeelhouder die een minderheid van de aandelen bezit
» Meer over minderheidsaandeelhouder
minderheidsaandeelhouder
(15%), beklaagde zich over de handelswijze van de meerderheidsaandeelhouder (85%). Aan het enqueteverzoek legt de minderheidsaandeelhouder diverse bezwaren ten grondslag.

Meerdere bezwaren

De centrale klacht van de minderheidsaandeelhouder ziet op een emissie van aandelen De uitgifte van nieuwe aandelen door een onderneming met als doel extra vermogen op te halen
» Meer over emissie van aandelen
aandelenuitgifte
waarbij de minderheidsaandeelhouder verwaterde naar 0,01%. De verzoeker voerde echter ook een drietal andere klachten aan, te weten niet-adequate vastlegging van een lening, gebrekkige informatievoorziening in een parallelle uitkoopprocedure en ineffectief bestuur door de trustbestuurder (die was aangesteld door de meerderheidsaandeelhouder).

Onderzoek

In de beschikking Uitspraak in een verzoekschriftprocedure
» Meer over beschikking
beschikking
, waarin het onderzoek werd gelast, werd opgemerkt dat het onderzoek zich “met nadruk op de gang van zaken rondom de emissie van aandelen De uitgifte van nieuwe aandelen door een onderneming met als doel extra vermogen op te halen
» Meer over emissie van aandelen
aandelenemissie
” zou moeten richten. Het hof bepaalde echter dat ook, ten aanzien van de andere klachten, dat de onderzoeker die kon betrekken in het onderzoek.

Cassatieklacht

In cassatie Het beroep dat tegen een arrest van het Hof kan worden ingesteld bij de Hoge Raad
» Meer over cassatie
cassatie
klaagt de meerderheidsaandeelhouder dat het onderzoek alleen betrekking kan hebben op en dus beperkt moet zijn tot de door de OK vastgestelde gegronde redenen voor twijfel aan een juist beleid. Volgens de meerderheidsaandeelhouder had het hof de onderzoeker ten onrechte toegestaan de overige klachten in het onderzoek te betrekken, zonder daarover te beslissen dat deze als gegronde redenen kwalificeerden.

Oordeel Hoge Raad

De Hoge Raad wijst de klacht af. Onder verwijzing naar vaste jurisprudentie, overweegt de Hoge Raad dat het door de OK te bevelen onderzoek in ieder geval gericht dient te zijn op de gegronde bezwaren. Dat betekent echter niet dat het onderzoek tot die bezwaren beperkt dient te blijven. De OK kan de onderzoeker ook opdragen bepaalde andere bezwaren in het onderzoek te betrekken. Wel dienen deze andere bezwaren in voldoende samenhang te staan met de gegronde redenen om aan een juist beleid te twijfelen.

Voldoende samenhang?

De eiser De partij die gedagvaard wordt om te verschijnen in een rechtszaak wordt aangeduid als de gedaagde. Dit in tegenstelling tot de eiser, de partij die het initiatief tot de rechtszaak heeft genomen en daartoe door een gerechtsdeurwaarder een dagvaarding heeft laten betekenen aan de gedaagde.
» Meer over eiser
eiser
in cassatie betoogde dat er tussen centrale klacht over de verwatering Afbreuk van onderscheidend vermogen van een merk.
» Meer over verwatering
verwatering
als gevolg van de aandelenuitgifte en de overige bezwaren onvoldoende samenhang bestond, zodat de onderzoeker deze niet mee kon nemen in zijn onderzoek. De Hoge Raad overweegt echter dat de vraag, of er voldoende samenhang bestaat, afhankelijk is van de omstandigheden van het geval. Aangezien de Hoge Raad geen feitenrechter is, heeft hij deze toets niet gedaan.

Juridische bijstand bij een aandeelhoudersgeschil

De enqueteprocedure bij de ondernemingskamer Een afdeling van het Gerechtshof te Amsterdam dat bevoegd is kennis te nemen van diverse ondernemingsrechtelijke en sociaal- of financieel-economisch georiënteerde zaken.
» Meer over ondernemingskamer
Ondernemingskamer
is bij uitstek geschikt om geschillen tussen aandeelhouders voorwerp te maken van rechterlijke controle. De rechters bij de Ondernemingskamer zijn goed toegerust om in vaak spoedeisende en complexe gevallen maatregelen te treffen die het belang van de vennootschap vooropstellen. Mocht u juridische bijstand nodig hebben bij een geschil met een aandeelhouder of bestuurder, aarzel dan niet om contact met ons op te nemen.

Onno Hennis

Onno Hennis

Bij AMS Advocaten richt Onno zich op het adviseren en procederen in commerciële en ondernemingsrechtelijke geschillen. Hij behandelt zowel zaken die zich binnen de vennootschap afspelen (zoals impasses binnen de algemene vergadering van aandeelhouders en bestuurdersaansprakelijkheidskwesties), als geschillen van de onderneming met externe partijen (zoals voormalige handels- en investeringspartners, leveranciers en klanten). Volg Onno op LinkedIn of Twitter.

Ravel Residence