2 min lezen

Bestuurders aansprakelijk voor plunderen bankrekening BV?

NL

Als een onderneming niet aan zijn verplichting kan voldoen, is in beginsel alleen de onderneming hiervoor aansprakelijk. Anders is het als de bestuurders actief handelingen hebben verricht terwijl zij wisten dat hierdoor de verhaalsmogelijkheden bij de onderneming werden beperkt. In dat geval zou er weleens sprake kunnen zijn van bestuurdersaansprakelijkheid Een breed, algemeen begrip voor de aansprakelijkheid van de bestuurder van een rechtspersoon jegens ofwel die rechtspersoon of een of meer schuldeisers of andere belanghebbenden bij die rechtspersoon. De wet kent een aantal specifieke bepalingen over bestuurdersaansprakelijkheid.
» Meer over bestuurdersaansprakelijkheid
bestuurdersaansprakelijkheid
. Advocaat ondernemingsrecht Hidde Reitsma aan het woord.

Voorschotten licentievergoeding

In een recente zaak speelde het volgende. BV X en BV Y sloten een raamovereenkomst in verband met een voorgenomen samenwerking. Onderdeel van deze samenwerking was een mogelijke licentieovereenkomst. Partijen spraken af dat BV X vooruitlopend op deze licentieovereenkomst al maandelijks een licentievergoeding zou betalen. Zou de licentie toch niet tot stand komen, dan kreeg BV X de voorschotten terugbetaald. Dit was expliciet opgenomen in de overeenkomst Een meerzijdige rechtshandeling, waarbij een of meer partijen jegens een of meer andere partijen een verbintenis aangaan.
» Meer over overeenkomst
overeenkomst
.

Advocaat stelt bestuurders aansprakelijk

BV X heeft vervolgens in totaal € 1.639.550 aan voorschotten aan BV Y betaald. Er kwam geen licentie tot stand. Maar toen BV X haar wederpartij De tegenpartij in een procedure of de partij met wie een contract is gesloten.
» Meer over wederpartij
wederpartij
aansprak op terugbetaling, bleek BV Y geen verhaal te bieden. Sterker nog, het saldo van de bankrekening waarop alle voorschotten waren betaald bedroeg € 0,00! De advocaat van BV X heeft de twee bestuurders van BV Y persoonlijk aansprakelijk gesteld.

Eisen bestuurdersaansprakelijkheid

Voor bestuurdersaansprakelijkheid is vereist dat die bestuurder persoonlijk een ernstig verwijt kan worden gemaakt. In casu is BV X benadeeld doordat haar vordering niet is betaald en onverhaalbaar blijkt. In dit geval kan een bestuurder aansprakelijk zijn als deze bestuurder (i) namens de vennootschap heeft gehandeld dan wel (ii) heeft bewerkstelligd of toegelaten dat de vennootschap haar wettelijke of contractuele verplichtingen niet nakomt. Dit wordt de Beklamel-norm De regel dat een bestuurder van een B.V. onrechtmatig handelt als hij namens de B.V. overeenkomsten aangaat waarvan hij weet dat de B.V. deze niet zal (kunnen) nakomen.
» Meer over beklamel-norm
Beklamel-norm
genoemd.

Persoonlijk ernstig verwijt

Het hof meent in deze zaak dat er sprake is van de tweede situatie: het handelen van de bestuurders is jegens BV X zodanig onzorgvuldig dat hen daarvan persoonlijk een ernstig verwijt kan worden gemaakt. De bestuurders wisten namelijk dat door het leeghalen van de bankrekening, BV Y haar verplichting tot restitutie van de voorschotten niet zou kunnen nakomen en ook geen verhaal zou kunnen bieden.

Beklamel-norm bij aansprakelijkheid bestuurder

Hier komt bij dat de bestuurders geen verklaring hebben gegeven waar het geld zich nu bevindt. Zij hebben het geld actief weggesluisd. Het hof houdt de bestuurders daarom aansprakelijk voor de schade van BV X, welke schade in ieder geval gelijk is aan het bedrag dat BV Y had moeten terugbetalen.

Hidde Reitsma

Hidde Reitsma

Hidde heeft een gevarieerde proces- en adviespraktijk en bezit een diepgaande kennis van het beslag- en executierecht. Het zwaartepunt van zijn praktijk ligt op het gebied van het ondernemingsrecht (waaronder zaken op het gebied van bestuurdersaansprakelijkheid en  bedrijfsovername), het insolventierecht, het contractenrecht en het vastgoedrecht Volg Hidde op LinkedIn of Twitter.

Ravel Residence