3 min lezen

Kort geding: privacybescherming ING gaat voor belangen Brein

NL

In het kader van haar taak om op te treden tegen auteursrechtinbreuken wilde stichting Een stichting is een door een rechtshandeling in het leven geroepen rechtspersoon zonder leden of aandeelhouders.
» Meer over stichting
Stichting
Brein achterhalen wie er achter een piratenwebsite zat. Eén van de aanknopingspunten was een ING-rekeningnummer. ING weigerde echter de gegevens van de rekeninghouder te verstrekken op grond van de Wet Bescherming Persoonsgegevens. De Voorzieningenrechter gaf ING in een recente uitspraak gelijk. Advocaat Intellectueel eigendomsrecht Hidde Reitsma, gespecialiseerd in onrechtmatige daad, bespreekt de zaak.

Kort geding tot afgifte gegevens rekeninghouder

In een kort geding vorderde Stichting Brein van ING Bank de naam en adresgegevens die behoren bij een bankrekeningnummer dat staat vermeld op de website FTD World. Volgens Brein wordt via die website inbreuk gemaakt op intellectueel eigendomsrecht: er kan tegen betaling illegaal auteursrechtelijk beschermd materiaal worden verkregen, zoals films, boeken en muziek. Brein heeft deze gegevens nodig om te kunnen achterhalen wie verantwoordelijk is voor de (illegale) activiteiten va FTD World. ING heeft geweigerd deze gegevens af te geven op grond van de Wet bescherming persoonsgegevens.

Belangenafweging: privacy vs auteursrechtinbreuk

De Voorzieningenrechter stelt voorop dat de vordering van Brein om afgifte van de persoonsgegevens kan worden toegewezen als voldoende aannemelijk is dat ING Bank onrechtmatig Ieder handelen of nalaten dat in strijd is met een wet of met de maatschappelijke betamelijkheid.
» Meer over onrechtmatig
onrechtmatig
handelt jegens Brein. Bij de beantwoording van deze vraag komt het volgens de rechter neer op een afweging van de wederzijdse belangen. ING dient zich de privacybelangen van haar klanten aan te trekken. Daar tegenover staat het belang van Brein dat zij effectief tegen auteursrechtinbreuken wil en moet kunnen optreden.

ING niet “instrumenteel” bij inbreuk

De rechter komt tot het oordeel dat de belangen van ING in dit geval zwaarder wegen dat die van Brein. Ten eerste is ING niet –zoals door Brein is gesteld- “instrumenteel” geweest bij het plegen van de auteursrechtinbreuken door FTD World. Anders dan bijvoorbeeld bij hosting providers is de dienstverlening van ING (het bankverkeer) niet vereist voor het plegen van de inbreuk. Ook zonder vermelding op de site van een ING bankrekeningnummer zal FTD World kunnen opereren. Er is geen relatie tussen ING en de auteursrechtinbreuk.

Advocaat: bank heeft bijzondere positie

Daarnaast heeft de advocaat van ING er terecht op gewezen dat Brein nog andere (juridische) mogelijkheden heeft om de identiteit van de verantwoordelijken achter FTD World te achterhalen, zoals het doen van aangifte bij de officier van justitie. Die zou eventueel de persoonsgegevens kunnen achterhalen. De Voorzieningenrechter benadrukt dat de banken een bijzondere positie innemen in het juridisch en financieel verkeer waarbij het vertrouwen dat cliënten moeten kunnen genieten in hun banken van essentieel belang is. Alleen in zeer uitzonderlijke gevallen mogen de gegevens worden verstrekt.

Wet Bescherming Persoonsgegevens

Sommige organisaties hebben voor hun dienstverlening of werk persoonsgegevens nodig. Als een organisatie uw gegevens wilt vastleggen en/of bewaren dient u hierover te worden geïnformeerd. In de Wet Bescherming Persoonsgegevens wordt geregeld hoe er moet worden omgegaan met persoonsgegevens om de privacy van de burger of consument Een natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf.
» Meer over consument
consument
te beschermen. In beginsel mogen uw gegevens niet zonder uw toestemming aan derden worden verstrekt. Er zijn echter een aantal uitzonderingen geregeld zoals in geval van een medische noodzaak of in geval de gegevensverwerking noodzakelijk is voor de goede vervulling van een publiekrechtelijke taak door een bestuursorgaan. In deze zaak voerde Brein aan dat de verschaffing van de gegevens door ING noodzakelijk was voor de behartiging van het gerechtvaardigde belang van Brein. Zoals uit de uitspraak bleek, wordt deze uitzondering niet toegepast als het belang van de betrokkene, zoals het recht op privacy, prevaleert.

Hidde Reitsma

Hidde Reitsma

Hidde heeft een gevarieerde proces- en adviespraktijk en bezit een diepgaande kennis van het beslag- en executierecht. Het zwaartepunt van zijn praktijk ligt op het gebied van het ondernemingsrecht (waaronder zaken op het gebied van bestuurdersaansprakelijkheid en  bedrijfsovername), het insolventierecht, het contractenrecht en het vastgoedrecht. Volg Hidde op LinkedIn of Twitter.
Ravel Residence