3 min lezen

Rente over een boedelschuld kwalificeert ook als een boedelschuld

NL

Voor de vordering van een verhuurder die zich geconfronteerd ziet met een faillissement van zijn huurder geldt dat deze vanaf de datum van faillissement een zgn. boedelschuld Een schuld die is ontstaan het kader van de afwikkeling van een insolventieprocedure, alsmede bepaalde in de wet genoemde schulden, zoals huur en loon na de uitspraak van de insolventie.
» Meer over boedelschuld
boedelschuld
is. Tot voor kort was onduidelijk of de over die boedelschuld verschuldigde (contractuele) rente ook kwalificeert als een boedelschuld. De Hoge Raad heeft over die vraag op 24 december jl. duidelijkheid gegeven: de over een boedelschuld verschuldigde rente is ook een boedelschuld. Insolventierecht advocaat Mariëlle de Wild zal deze uitspraak hierna nader toelichten.

Huurder failliet; opzegging huurovereenkomst

De verhuurder verhuurde een bedrijfs- en kantoorruimte. Uit de huurovereenkomst vloeit voort dat als de huur niet (tijdig) wordt voldaan, de huurder contractuele rente aan de verhuurder moet betalen. Nadat de huurder – na de eerder aan hem verleende voorlopige surseance van betaling – failliet is verklaard hebben de curatoren de huurovereenkomst op grond van artikel 39 Faillissementswet opgezegd.

Vordering verhuurder bij de rechtbank

De verhuurder stelt zich op het standpunt dat niet alleen de huur over de periode vanaf de datum waarop aan de huurder surseance van betaling is verleend tot aan de datum waarop de huurovereenkomst eindigt als boedelschuld heeft te gelden, maar dat ook de daarover verschuldigde contractuele rente althans de wettelijke rente als zodanig moet worden aangemerkt. De rechter wijst de vordering van de verhuurder af.

Aanvullende vordering bij het gerechtshof

De verhuurder kan zich niet met het oordeel van de rechter verenigen en stel hoger beroep Ons burgerlijk procesrecht kent het beginsel dat er onderzocht wordt in twee instanties: een ieder heeft het recht op een nieuwe behandeling van de zaak door een hogere rechter.
» Meer over hoger beroep
hoger beroep
in en vult zijn vordering aan. De verhuurder vraagt een declaratoir vonnis Een vonnis waarmee de rechter door middel van een zogenaamde verklaring voor recht een rechtsverhouding tussen partijen vaststelt.
» Meer over declaratoir vonnis
verklaring voor recht
dat (1) indien en voor zover een boedelvordering niet wordt voldaan, rente verschuldigd is vanaf de vervaldatum van de factuur, (2) de rente over boedelvorderingen zelf ook als boedelschuld hebben te gelden en (3) op deze rente het overeengekomen regime dan wel het regime van de wettelijke rente van toepassing is. Ook het gerechtshof stelt de verhuurder in het ongelijk.

Motivering van het gerechtshof

Het gerechtshof oordeelt onder verwijzing naar het arrest Koot Beheer/Tideman dat slechts sprake is van een boedelschuld als het een schuld betreft die (1) op basis van de wet, (2) door een curator Een door de rechtbank aangewezen persoon die is belast met het beheer en de beschikking over het vermogen van een gefailleerde.
» Meer over curator
curator
in zijn hoedanigheid is aangegaan of (3) als gevolg van het handelen van de curator in strijd is met een door hem na te leven verbintenis of verplichting, een onmiddellijke aanspraak op de faillissementsboedel geeft. De over de boedelperiode verschuldigde huur vormt een boedelschuld van de eerste categorie, dat geldt niet voor de eventueel daarover verschuldigde rente. Ook betreft het geen schuld van de tweede of derde categorie.

Hoge Raad: rente = boeteschuld

Tegen het oordeel van het gerechtshof wordt door de verhuurder cassatie Het beroep dat tegen een arrest van het Hof kan worden ingesteld bij de Hoge Raad
» Meer over cassatie
cassatie
ingesteld. Door de Hoge Raad wordt de verhuurder wel in het gelijk gesteld. Het oordeel komt er kort samengevat op neer dat indien er sprake is van verzuim De situatie dat, en de periode waarin een schuldenaar nalaat een opeisbare prestatie te verrichten.
» Meer over verzuim
verzuim
ten aanzien van de betaling van de huurprijs over de boedelperiode, hetgeen moet blijken uit de toepasselijke huurovereenkomst en daarop betrekking hebbende wettelijke bepalingen, de daarover verschuldigde rente eveneens als boedelschuld heeft te gelden.

Heeft u als verhuurder vragen over uw positie in geval uw huurder failliet is verklaard dan kunt u contact met ons opnemen. De advocaten van AMS staan u graag te woord.

Mariëlle de Wild

Mariëlle de Wild

Mariëlle adviseert en procedeert op het gebied van insolventierecht en ondernemingsrecht. Volg Mariëlle op LinkedIn of Twitter.

Ravel Residence