Beslag van dochter op spullen vader onrechtmatig omdat vordering ontbreekt

Als in het vonnis is bepaald dat een partij iets moet doen op straffe van een dwangsom De veroordeling om een geldsom te betalen wegens het niet voldoen aan een vonnis.
» Meer over dwangsom
dwangsom
, en hij komt zijn verplichting niet na, dan kan voor de verbeurde dwangsommen beslag worden gelegd. Van belang is dan wel om zeker te weten dat die dwangsommen ook daadwerkelijk verschuldigd zijn geworden, anders kan het de beslaglegger duur komen te staan. Dat ervaarde ook de dochter die beslag op de spullen van haar vader had gelegd in een zaak die recent speelde bij het gerechtshof Amsterdam, en welk arrest afgelopen week, en dus kort voor de kerst is gepubliceerd. Advocaat incassorecht Robert van Ewijk bespreekt het arrest.

 

Vader en dochter ruziën over recht van overpad

In deze zaak zijn vader en dochter buren van elkaar. Dat klinkt gezellig, maar dat is het niet. Ze maken namelijk ruzie over het recht van overpad Het recht om van andermans grond gebruik te mogen maken.
» Meer over recht van overpad
recht van overpad
van de dochter, dat door de vader niet wordt geëerbiedigd. Hij blokkeert haar regelmatig de vrije toegang tot het perceel waarop haar woning staat: daarvoor moet ze namelijk over het perceel van haar vader. De rechtbank heeft de vader daarom op 2 december 2014 bevolen om (kort gezegd) haar de vrije toegang tot haar perceel te blijven verlenen, op straffe van een dwangsom van € 250,- per overtreding van dat bevel, met een maximum van € 5.000,-.

Dwangsommen verbeurd, of toch niet?

De dochter vindt dat haar vader niet aan het bevel van de rechter voldoet, en heeft haar vader daarom gesommeerd om de dwangsommen aan haar te voldoen. Dat deed de vader niet, waarna de dochter op 18 en 19 mei 2015 executoriaal beslag Executiemiddel waarbij de goederen van de schuldenaar te gelde te maken zodat de schuldeiser zijn vordering uit de verkregen opbrengst kan voldoen.
» Meer over executoriaal beslag
executoriaal beslag
heeft gelegd op de woning van haar vader, zijn twee auto’s en op een aanhanger. De executieverkoop van de auto’s en de aanhanger is vervolgens gepland op 13 augustus 2015.

Geen executieverkoop: beslag onrechtmatig

Tot een executieverkoop kwam het echter niet. De vader startte een kort geding en vorderde een verbod om het vonnis van 2 december 2014 te executeren. Hij stelt namelijk gewoon het bevel van de rechter te zijn nagekomen. In hoger beroep Ons burgerlijk procesrecht kent het beginsel dat er onderzocht wordt in twee instanties: een ieder heeft het recht op een nieuwe behandeling van de zaak door een hogere rechter.
» Meer over hoger beroep
hoger beroep
was het gerechtshof van oordeel dat niet is komen vast te staan dat de vader het bevel heeft overtreden en zijn dochter de toegang tot haar perceel zou hebben verhinderd. Het gerechtshof oordeelde daarom dat de gelegde beslagen onrechtmatig Ieder handelen of nalaten dat in strijd is met een wet of met de maatschappelijke betamelijkheid.
» Meer over onrechtmatig
onrechtmatig
waren en dienden te worden opgeheven.

Let op met leggen beslag: raadpleeg een advocaat

Beslaglegging is een effectief middel om een vordering te innen (of, in geval van conservatoir beslag: zeker te stellen). Als die vordering echter niet blijkt te bestaan, dan is het beslag onrechtmatig gelegd. Dat betekent dat je als beslaglegger ook schadeplichtig wordt voor de schade die de beslagene als gevolg van het beslag heeft geleden. De beslaglegger moet zich daar goed van bewust zijn, en doet er verstandig aan zich door een advocaat te laten adviseren. Of de vader en de dochter in deze zaak aankomend weekend samen kerst gaan vieren is de auteur van dit blog niet bekend.

More in Insolventierecht
Advocaat Insolventierecht - Bestuurder failliete BV aansprakelijk aangaan overeenkomst
Eigendomsvoorbehoud, zaaksvorming en pandrecht: AMS legt uit

Banken vestigen als zekerheid vaak een pandrecht op de voorraad van hun kredietnemers. In geval van wanbetaling kunnen zij zich...

Close