Vergoeden positief contractsbelang na ontbinding overeenkomst: AMS legt uit!

Bij wanprestatie Niet nakomen van verplichtingen uit overeenkomst maakt schadeplichtig.
» Meer over wanprestatie
wanprestatie
van een schuldenaar kan een schuldeiser in beginsel overgaan tot ontbinding van de overeenkomst Een meerzijdige rechtshandeling, waarbij een of meer partijen jegens een of meer andere partijen een verbintenis aangaan.
» Meer over overeenkomst
overeenkomst
. Het directe gevolg is dat beide partijen worden bevrijd van hun verplichtingen uit de overeenkomst. De schuldeiser kan in principe dan schadevergoeding vorderen. Onder de schade kan ook het positief contractsbelang vallen. In een recente uitspraak legt het hof uit wat hiermee wordt bedoeld. Advocaat incassorecht Thomas van Vugt bespreekt de zaak.

Schuldenaar betaalt niet

In deze zaak stonden twee ex-partners tegenover elkaar in de rechtszaal. Zij hadden na het verbreken van hun relatie een overeenkomst opgesteld waarin de financiële afwikkeling van de relatie was geregeld. De man moest nog een bedrag van ruim € 20.000 aan de vrouw betalen. Overeengekomen werd dat hij dit bedrag in maandelijkse termijnen van € 250,- zou voldoen. Toen de man de afbetalingsregeling niet meer nakwam heeft de vrouw na ingebrekestelling Een schriftelijke aanmaning waarbij de schuldenaar die tekortschiet in gebreke wordt gesteld en hem een redelijke termijn voor nakoming wordt gesteld.
» Meer over ingebrekestelling
ingebrekestelling
de overeenkomst ontbonden. Er stond toen nog ruim € 16.000 open.

Incassoprocedure bij de rechtbank

In de incassoprocedure vorderde de vrouw het openstaande bedrag. De man stelde zich op het standpunt dat hij door de ontbinding bevrijd is van de verplichting om te betalen. Deze stelling wordt door het hof verworpen. Met de ontbinding van de overeenkomst heeft de vrouw niet de hoogte en de verschuldigdheid van het bedrag ter discussie willen stellen. Door de ontbinding is zij bevrijd van haar verplichting om de man het bedrag in termijnen te laten terugbetalen. De vrouw kon hierna het volledig openstaande bedrag ineens opeisen, zoals zij ook heeft gedaan.

Ontbinding contract: schuldenaar schadeplichtig

In de procedure vordert de vrouw het bedrag niet op grond van nakoming. Dat is immers niet mogelijk nu de overeenkomst door haar is ontbonden. Zij vordert vergoeding van het positief contractsbelang. Op grond van artikel 6:277 van het Burgerlijk Wetboek is een schuldenaar in beginsel verplicht tot volledige vergoeding van de schade die de schuldeiser lijdt doordat geen wederzijdse nakoming doch (gedeeltelijke) ontbinding van de overeenkomst plaatsvindt.

Schadevergoeding 

De omvang van de schadevergoeding dient te worden vastgesteld door met elkaar in vergelijking te brengen, enerzijds de hypothetische situatie waarin de vrouw zou hebben verkeerd als de man de overeenkomst netjes was nagekomen en anderzijds de feitelijke situatie waarin zij na de ontbinding van de overeenkomst verkeert. De schade moet in casu dus worden vastgesteld op € 16.000 omdat de vrouw dit bedrag zou hebben ontvangen bij volledige nakoming van de overeenkomst.

Advocaat bij incassogeschillen

Bij vergoeding van het positief contractsbelang gaat het dus om de schade die een partij lijdt doordat de overeenkomst niet verder wordt uitgevoerd. Andere schadevormen zien bv. op schade die een partij als direct gevolg van de tekortkoming Alle gevallen waarin hetgeen de schuldenaar verricht in enig opzicht achter blijft bij hetgeen de verbintenis vergt, ongeacht of deze handelwijze de schuldenaar toerekenbaar is of niet.
» Meer over tekortkoming
tekortkoming
heeft geleden, zoals het herstellen van een verkeerd geïnstalleerde badkamer. Ook kan gederfde winst worden gevorderd als schade. Dat lijkt op het positief contractsbelang maar is juridisch iets anders.

More in Incasso
Advocaat incasso - AMS Advocaten in Amsterdam en Naarden
Contractspartij niet duidelijk? Check handelsregister!

Als je voor het eerst zaken doet met een bedrijf, is het raadzaam om het handelsregister te checken om te...

Close