Bank aansprakelijk bij foutieve overboeking?

Recentelijk is door de Voorzieningenrechter uitspraak gedaan over een betaling op een verkeerd bankrekeningnummer. eiser De partij die gedagvaard wordt om te verschijnen in een rechtszaak wordt aangeduid als de gedaagde. Dit in tegenstelling tot de eiser, de partij die het initiatief tot de rechtszaak heeft genomen en daartoe door een gerechtsdeurwaarder een dagvaarding heeft laten betekenen aan de gedaagde.
» Meer over eiser
Eiser
maakte per ongeluk een groot bedrag over naar een verkeerde juwelier voor een dure Rolex. Die bleek in het rood te staan dus bevroor de bank de rekening. Krijgt eiser het geld terug? Advocaat gespecialiseerd in incasso Hein Hoogendoorn bespreekt de zaak.

 

 

Schending zorgplicht door bank?

De juwelier bankierde bij ABN Amro en had een overstand op zijn krediet. De rekening was kort na ontvangst van dat bedrag door ABN Amro geblokkeerd. Alhoewel de juwelier zelf erkende dat het ontvangen bedrag niet voor hem bestemd was, kon hij dat bedrag dus niet meer terugbetalen. ABN Amro had het ontvangen bedrag op die bankrekening verrekend met de ongeoorloofde debetstand. De betaler van het bedrag sprak daarom ABN Amro aan op grond van een onrechtmatige daad Onrechtmatig handelen leidt tot aansprakelijkheid. In sommige gevallen geeft de wet aan dat een derde aansprakelijk is voor door een ander veroorzaakte schade.
» Meer over onrechtmatige daad
onrechtmatige daad
en het schenden van de zorgplicht, en vroeg aan de Voorzieningenrechter om ABN Amro Bank te bevelen dat bedrag aan hem terug te betalen. Eiser begon een kort geding en vorderde het bedrag van ABN Amro terug.

Verkeerde zakenrelatie aangeklikt: restitutierisico?

Het bedrag zou zijn overgemaakt naar het verkeerde rekeningnummer omdat via internetbankieren een verkeerde zakenrelatie zou zijn aangeklikt. Eiser vindt dat ABN onrechtmatig Ieder handelen of nalaten dat in strijd is met een wet of met de maatschappelijke betamelijkheid.
» Meer over onrechtmatig
onrechtmatig
handelt omdat zij er van op hoogte was dat dit bedrag niet voor deze juwelier bestemd was, maar zij het ontvangen bedrag toch heeft verrekenend met haar eigen vordering op de juwelier. Ook zou ABN Amro haar zorgplicht hebben geschonden. Deze vordering in kort geding zag  op betaling van een geldsom. Zulke vorderingen kunnen wel in kort geding worden ingesteld, maar de vordering en de omvang van de vordering moeten dan wel aannemelijk zijn, en er moet een spoedeisend belang Voor een toewijzing van een vordering in kort geding moet er sprake zijn van spoedeisend belang.
» Meer over spoedeisend belang
spoedeisend belang
voor de eiser zijn. Ook mag er geen sprake zijn van een zogenaamd restitutierisico. Dat houdt in dat de Voorzieningenrechter moet beoordelen of er een risico op niet terugbetaling bestaat als later zou komen vast te staan dat de ingestelde vordering toch niet klopt. Als dat risico te groot is zal de Voorzieningenrechter de vordering in kort geding  afwijzen.

‘Gat in de boekhouding’

Ten aanzien van het spoedeisend belang oordeelde de Voorzieningenrechter dat daar in dit geval sprake van was. Het argument van de eiser dat hij een “gat in de boekhouding” had, welke gat hij ook aan de Belastingdienst moest verantwoorden, was daarvoor volgens de Voorzieningenrechter voldoende. De uiteindelijke vraag in deze procedure was of ABN Amro haar zorgplicht De verplichting van een opdrachtnemer om de zorg van een goed opdrachtnemer in acht te nemen.
» Meer over zorgplicht
zorgplicht
jegens eiser schond door het bedrag niet onmiddellijk aan haar terug te betalen.

Nader onderzoek naar feiten noodzakelijk

Bij een geldvordering in kort geding moeten de feiten zo duidelijk zijn en vaststaan dat daar geen nader onderzoek voor nodig is. De voorzieningenrechter vond in dit geval dat er nog onduidelijkheid was of de ontvanger niet wel degelijk toch de juiste ontvanger was. Ook was door eiser onvoldoende aangetoond dat echt sprake was geweest van een onmiskenbare vergissing. Om die reden oordeelde de Voorzieningenrechter dat hij de vordering in kort geding niet kon toewijzen. Omdat de Voorzieningenrechter nader onderzoek naar de feiten noodzakelijk vond,  vond hij het bestaan en de omvang van vordering onvoldoende aannemelijk om in kort geding over de vordering te kunnen beslissen. Op die grond wees de Voorzieningenrechter de vordering af. De vraag of ABN Amro haar zorgplicht schond of onrechtmatig handelde jegens eisers werd feitelijk inhoudelijk dus niet beantwoord.

Incasso advocaat in Amsterdam

Een harde en duidelijke vordering leent zich in beginsel wel goed voor een kort geding. Het is daarbij altijd wel van belang om het spoedeisend belang goed aan te tonen. In dit geval waren de feiten te onduidelijk en werd de vordering afgewezen.  Als u een meent en duidelijke en harde vordering te hebben, en u wilt een kort geding opstarten om die vordering te incasseren, kunt u contact opnemen met de advocaten van AMS Advocaten om te bezien of die vordering zich inderdaad voor een kort geding leent.

Meer in Incasso
Advocaat Mediarecht - AMS Advocaten in Amsterdam en Naarden
BV aansprakelijk voor koopprijs door onbevoegde vertegenwoordiging?

Kan een natuurlijk persoon een BV binden aan een koopovereenkomst als die persoon niet bevoegd was de BV te vertegenwoordigen?...

Sluiten