4 min lezen

Veroordelingen in fraude-zaak Bordeaux Advisory (update)

NL

De meervoudige kamer van de rechtbank Amsterdam heeft vandaag uitspraak gedaan in de strafzaak rond het beleggingsfonds Bordeaux Advisory B.V. De hoofdverdachte, John Taylor, kreeg een gevangenisstraf opgelegd van 3,5 jaar.  Medeverdachte Judith D. kreeg een gevangenisstraf van 20 maanden opgelegd, Richard W. een gevangenisstraf van 18 maanden (na aftrek). De officier van justitie had op 30 oktober jl. vier jaar onvoorwaardelijk geëist tegen Taylor, en twee jaar onvoorwaardelijk tegen zowel D. als W.

 

Miljoenen verdwenen bij wijnzwendel Bordeaux Advisory

Hidde Reitsma van AMS Advocaten treedt op als curator van Bordeaux Advisory B.V. Hij constateerde (in lijn met de bevindingen van het Openbaar Ministerie in de strafzaak) dat in totaal ca. € 19.4 miljoen in het fonds werd ingelegd; met een deel van dit geld werd –zoals dat bij de meeste Ponzi- fraudes gaat – aan beleggers rendement terugbetaald. In totaal hebben bijna 600 schuldeisers een vordering van ca. € 9.5 miljoen op Bordeaux Advisory bij de curator Een door de rechtbank aangewezen persoon die is belast met het beheer en de beschikking over het vermogen van een gefailleerde.
» Meer over curator
curator
ingediend. De curator heeft vooralsnog slechts een uitkering van 2% aan de schuldeisers kunnen doen en verwacht niet dat een andere uitkering zal kunnen volgen.

Rechtbank: oplichting en witwassen bewezen

De rechtbank acht in het vonnis bewezen dat John Taylor en Judith D. zich schuldig hebben gemaakt aan oplichting,  dat Judith D. medeplichtig is aan witwassen en dat Richard W. medeplichtig is aan deze oplichting en dit witwassen. Volgens de rechtbank heeft Taylor leiding gegeven aan Bordeaux Advisory, waarbij honderden mensen voor vele miljoenen heeft opgelicht. Onder zijn leiding, aldus de rechtbank, is aan deze mensen voorgehouden dat zij zonder risico konden beleggen in wijn en (hoge) rendementen konden behalen. Een van de slachtoffers, vader van twee kinderen, was naar eigen zeggen een gezonde man en gelukkig getrouwd, maar zijn leven is volgens hem door deze zaak totaal geruïneerd. Anderen hebben een (aanzienlijk) deel van hun besparingen of pensioenvoorziening verloren en kunnen niet meer hun leven leiden zoals ze zich dat hadden voorgesteld, of zijn in een moeilijke situatie met schulden terecht gekomen. De rechtbank oordeelt dat uit de jurisprudentie kan worden afgeleid dat aan verdachten die leiding geven aan kort gezegd grootschalige beleggingsfraude, waarbij betrokkenen voor miljoenen zijn benadeeld, een vrijheidsstraf van vier tot vijf jaren wordt opgelegd. De rechtbank merkt daarbij op dat de exacte omvang van de financiële schade niet meer van doorslaggevend belang is, indien de grens van enkele miljoenen eenmaal is overschreden. Daarnaast oordeelt de rechtbank dat Taylor zich schuldig heeft gemaakt aan het medeplegen van witwassen door het geld dat Bordeaux Advisory heeft verkregen door de oplichting weg te sluizen, zodat de gedupeerden naar hun geld kunnen fluiten.

Schadevordering curator niet-ontvankelijk

In de strafzaak had de curator tegen de verdachten een civiele vordering ingesteld tot vergoeding van de schade van de gedupeerden. De rechtbank heeft de curator in deze vorderingen niet-ontvankelijk Een partij in een gerechtelijke procedure (rechtszaak) is niet-ontvankelijk als er niet is voldaan aan de formele vereisten.
» Meer over niet-ontvankelijk
niet-ontvankelijk
verklaard omdat de behandeling hiervan een onevenredige belasting van het strafgeding zou opleveren, onder meer omdat de curator heeft bij de behandeling van de vorderingen van klanten van Bordeaux Advisory de rechtspersoon Het BW kent geen algemene definitie van rechtspersoon.
» Meer over rechtspersoon
rechtspersoon
Bordeaux Advisory (kort gezegd) heeft vereenzelvigd met Graniton. In het kader van de strafrechtelijke procedure is volgens de rechtbank onvoldoende ruimte om te beoordelen of die vereenzelviging De situatie waarbij bepaalde verplichtingen en gedragingen van een rechtspersoon worden toegerekend aan een andere (rechts)persoon.
» Meer over vereenzelviging
vereenzelviging
op goede gronden heeft plaats gevonden. Daarom heeft de rechtbank de curator in zijn vordering niet-ontvankelijk verklaard.

Curator reageert teleurgesteld

De curator is teleurgesteld over deze uitspraak, niet in de minste plaats omdat hij de vordering van de gedupeerden tijdens het onderzoek gedetailleerd heeft toegelicht. Bovendien staat in het faillissement van Bordeaux Advisory vast dat en in hoeverre de gedupeerden met  hun vorderingen zijn toegelaten; deze vorderingen zijn op de verificatievergadering niet betwist. De curator had gehoopt dat de rechtbank bij een grote strafzaak als deze, waar veel gedupeerden bij betrokken, de rechtbank zich – als dat al nodig was geweest – een desnoods het strafproces wat meer zou belasten met een nader onderzoek naar de toewijsbaarheid van de vordering. Dat klemt te meer nu de bewezenverklaringen tot geen andere conclusie kunnen leiden dan dat de daders (ook) onrechtmatig Ieder handelen of nalaten dat in strijd is met een wet of met de maatschappelijke betamelijkheid.
» Meer over onrechtmatig
onrechtmatig
hebben gehandeld jegens de klanten van Bordeaux Advisory.

De curator zal afwachten of hoger beroep Ons burgerlijk procesrecht kent het beginsel dat er onderzocht wordt in twee instanties: een ieder heeft het recht op een nieuwe behandeling van de zaak door een hogere rechter.
» Meer over hoger beroep
hoger beroep
tegen het strafvonnis wordt ingesteld en overweegt afhankelijk daarvan alsnog een civiele procedure te starten. DE beslissingen in het strafvonnis bieden ruimschoots houvast voor een succesvolle civielrechtelijke claim.

Ravel Residence