Vervangende machtiging bij weigering medewerking onderhoud?

Een appartementseigenaar De gerechtigde tot een appartementsrecht.
» Meer over appartementseigenaar
appartementseigenaar
moet soms onderhoudswerkzaamheden die door de VVE worden uitgevoerd dulden. Ook al is hij het niet geheel eens met de wijze waarop dit onderhoud wordt uitgevoerd. Weigert een bewoner mee te werken, dan kan de VVE de kantonrechter om een vervangende machtiging verzoeken. Advocaat VVE-recht Robert van Ewijk bespreekt een recente zaak waar dit aan de hand was.

 

 

VVE wil rookgasafvoeren en schoorstenen vervangen

In deze casus wilde de VVE de rookgasafvoeren en de schoorstenen vervangen. De rookgasafvoeren zijn privé- eigendom Het het meest omvattende recht dat men op een zaak kan hebben. Eigendom is het recht om over een zaak (stuk grond, voorwerp, hoeveelheid geld enz.) naar eigen goeddunken te beschikken.
» Meer over eigendom
eigendom
, maar de schacht waar deze doorheen lopen is gezamenlijk eigendom. In het plan van aanpak werd door de uitvoerder aangegeven dat een deel van de werkzaamheden vanuit de woning van de individuele bewoner zou moeten plaatsvinden.

Bewoner weigert medewerking aan onderhoud

Eén bewoner wilde hieraan geen medewerking geven. Hij vreesde voor stofoverlast in zijn woning en wilde dat de uitvoerder de werkzaamheden (uitsluitend) vanaf het dak verricht. In de procedure die de VVE startte wees de kantonrechter het verzoek van de VVE om een vervangende machtiging af. De VVE moest eerst maar eens met de bewoner om de tafel gaan zitten om de opties om stofoverlast te beperken te bespreken, aldus de rechter.

Hoger beroep tegen afwijzing vervangende machtiging

Ondanks dit overleg bleef de bewoner echter weigerachtig. Bij alle overige bewoners was ondertussen wel de rookgasafvoer zonder problemen vervangen. In hoger beroep Ons burgerlijk procesrecht kent het beginsel dat er onderzocht wordt in twee instanties: een ieder heeft het recht op een nieuwe behandeling van de zaak door een hogere rechter.
» Meer over hoger beroep
hoger beroep
buigt het hof zich over de zaak. De VVE had reeds een uitvoerig plan ingediend waarin de wijze van overlastbeperking is aangegeven.

Weigering medewerking: redelijke grond aanwezig?

Het hof stelt voorop dat het wonen in een appartementencomplex en het lidmaatschap van een vereniging van eigenaars met zich meebrengt dat besluiten met een meerderheid van stemmen genomen kunnen worden. Daar hebben bewoners die niet mee hebben gestemd of zelfs tegen hebben gestemd, in beginsel aan te houden. Een weigering van medewerking dient in zulk geval te worden getoetst aan de redelijkheid en billijkheid Een bron van ongeschreven objectief recht waaraan mensen zich moeten gedragen jegens elkaar.
» Meer over redelijkheid en billijkheid
redelijkheid en billijkheid
. Als de bewoner zonder redelijke grond toestemming weigert dat kan een vervangende machtiging worden toegewezen.

Hof: overlast bewoner inherent aan werkzaamheden

Het hof is van oordeel dat in deze kwestie de noodzaak van de vervanging van de rookgasafvoeren voldoende is onderbouwd. Voorts is ook aangetoond dat de werkzaamheden deels vanuit de woningen zelf moeten worden verricht. Dat het uitvoeren van werkzaamheden in een appartement tot overlast van de bewoner leidt, is een gegeven en is inherent aan het uitvoeren van werkzaamheden. Een tijdelijke overlast mag echter geen belemmering vormen voor het uitvoeren van werkzaamheden.

Maatregelen door bewoner en uitvoerder

Wat betreft de mogelijke stofvorming wijst het hof erop dat van een bewoner mag worden verwacht dat hij zelf zorg draagt voor het afdekken dan wel verwijderen van eenvoudig af te dekken of te verwijderen zaken. Van de uitvoerder van werkzaamheden mag worden verwacht dat deze een plan opstelt om stofvorming zoveel mogelijk tegen te gaan. Dat laatste is nu gebeurd. Het plan dat door de uitvoerder is overgelegd acht het hof adequaat.

Hof: vervangende machtiging toegewezen

De weigering van de bewoner om zijn medewerking te verlenen aan de werkzaamheden wordt, gezien de omstandigheden, geoordeeld als te zijn gedaan zonder redelijke grond. Het verzoek van de VVE om vervangende machtiging wordt dan ook toegewezen.

Meer in Huurrecht
Advocaat Vastgoedrecht in Amsterdam en Naarden
Huuropzegging twee dagen te laat: huurder de klos?

De opzegtermijn in zakelijke huurovereenkomsten dient in principe strikt te worden nageleefd. Zegt een huurder te laat op, dan heeft...

Sluiten