3 min lezen

Wel of geen oplevering?

NL

In het kort

 • Oplevering van het overeengekomen werk is van groot belang in vele (juridische) discussies tussen opdrachtgever en de aannemer, bijvoorbeeld of de laatste termijn aanneemsom opeisbaar is.
 • In de onderhavige zaak hebben partijen het werk geïnspecteerd en een "oplever protocol" ingevuld.
 • Toch oordeelt het Hof dat er niet is opgeleverd; de openstaande punten betekenen dat het werk niet aan de overeenkomst beantwoordde.

In een recente uitspraak heeft Hof Den Bosch bepaald dat de aannemer geen aanspraak kon maken op het restant van de aanneemsom De prijs die een opdrachtgever aan een aannemer verschuldigd is in het kader van een aannemingsovereenkomst.
» Meer over aanneemsom
aanneemsom
, omdat het werk niet is opgeleverd. De vraag naar oplevering is een belangrijke voorvraag voor veel bouwgeschillen die niet vaak (uitdrukkelijk) aandacht krijgt.

Oplevering

Het eindstation van iedere aanneemovereenkomst is oplevering van het werk. In het algemeen is voor oplevering nodig dat het werk beantwoordt aan de overeenkomst Een meerzijdige rechtshandeling, waarbij een of meer partijen jegens een of meer andere partijen een verbintenis aangaan.
» Meer over overeenkomst
overeenkomst
. Verder kent oplevering nog twee kanten: ten eerste de verplichting van de aannemer om het werk ter beschikking Uitspraak in een verzoekschriftprocedure
» Meer over beschikking
beschikking
te stellen (art. 7:750 lid 1 BW) en ten tweede moet de opdrachtgever het werk aanvaarden (art. 7:758 lid 1 BW). Of is opgeleverd, is vervolgens van belang voor allerlei opvolgende kwesties, zoals:

 • Vaak is de laatste termijn van de aanneemsom pas opeisbaar na oplevering;
 • De opdrachtgever die het werk niet aanvaardt of ten onrechte weigert komt mogelijk in schuldeisersverzuim Als de schuldeiser belet dat een verbintenis wordt nagekomen door een schuldenaar.
  » Meer over schuldeisersverzuim
  schuldeisersverzuim
  te verkeren;
 • Na oplevering gaat het risico op schade aan het werk over naar de opdrachtgever.

De uitspraak

In de genoemde zaak speelde tussen hoofdaannemer en onderaannemer de vraag of het overeengekomen werk is opgeleverd of niet, mede in verband met de hiervoor genoemde kwesties. Dit kwam pas op in hoger beroep Ons burgerlijk procesrecht kent het beginsel dat er onderzocht wordt in twee instanties: een ieder heeft het recht op een nieuwe behandeling van de zaak door een hogere rechter.
» Meer over hoger beroep
hoger beroep
, in de procedure bij de rechtbank hadden partijen deze vraag beide over het hoofd gezien. Op 6 mei 2014 hebben partijen het werk bezichtigd en een document opgesteld getiteld “protocol van een rechtsgeldige oplevering”. Op het document staan 27 punten die nog uitgevoerd moeten worden. De vraag is of hier oplevering heeft plaatsgevonden (eventueel onder voorbehoud van opleverpunten).

De uitkomst

Het Hof oordeelt dat de 27 punten niet zozeer gebreken betreffen, maar dat het gaat om niet-uitgevoerde werkzaamheden. Daarmee concludeert het Hof dat het werk niet aan de overeenkomst beantwoordde; het allereerste vereiste voor oplevering. Doordat daar niet aan voldaan was, kon er ook geen sprake zijn van oplevering. De naam van het document opleveringsdocument was daarbij niet doorslaggevend. De aannemer kon daardoor geen aanspraak maken op betaling van de laatste termijn.

Voordat je met de opdrachtgever verzandt in een discussie over nakoming en verzuim De situatie dat, en de periode waarin een schuldenaar nalaat een opeisbare prestatie te verrichten.
» Meer over verzuim
verzuim
, ga eerst na of er wel is opgeleverd! Met vragen over oplevering of andere vragen over aanneming van werk, neem gerust contact op via marcus.wester@amsadvocaten.nl.

Marcus Wester

Marcus Wester

Sinds juni 2021 is Marcus verbonden aan AMS Advocaten. Hij richt zich op de civielrechtelijke praktijk, met een focus op vastgoedrecht, waaronder het bouwrecht, huurrecht bedrijfsruimte en VvE-recht.
Ravel Residence