Waarschuwingsplicht van onderaannemer bij verzakking woning?

Dat een aannemer een plicht heeft om een niet-deskundige opdrachtgever te waarschuwen tegen fouten in de opdracht De overeenkomst waarbij iemand anders dan op grond van een arbeidsovereenkomst diensten verrichten voor een opdrachtgever.
» Meer over opdracht
opdracht
is logisch. Maar ook bij een deskundige opdrachtgever, zoals bij onderaanneming het geval is, heeft een onderaannemer een waarschuwingsplicht als er iets niet klopt. De onderaannemer moet dan wel de fout kennen of behoren te kennen. Advocaat bouwrecht Marco Guit bespreekt een recente uitspraak over deze waarschuwingsplicht voor een onderaannemer.

 

Overeenkomst van aanneming: realisatie aanbouw

Een aannemer heeft in opdracht van opdrachtgever een aanbouw in haar woning gebouwd. Hij heeft het heiwerk voor de fundering van deze aanbouw door een onderaannemer laten verrichten. De aannemer heeft geen constructieberekening overgelegd. Na oplevering begint de aanbouw te verzakken en is er scheurvorming. De oorzaak hiervan is dat er buispalen zijn gebruik van onvoldoende lengte en/of onvoldoende diameter voor de ondergrond. De ondergrond was namelijk niet voldoende draagkrachtig voor deze (korte) palen.

Onderaannemer in vrijwaring opgeroepen

In een procedure vordert de opdrachtgever een schadevergoeding van € 50.000 van de aannemer. De aannemer roept de onderaannemer in vrijwaring De wet biedt de mogelijkheid om in een rechtszaak een derde in vrijwaring op te roepen. Daarmee wordt beoogd om bij een veroordeling direct de schade op de in vrijwaring opgeroepen derde te verhalen.
» Meer over vrijwaring
vrijwaring
op en vordert de onderaannemer te veroordelen tot betaling van datgene waartoe de aannemer mocht worden veroordeeld. De vordering van de opdrachtgever wordt toegewezen. Het is voldoende aangetoond dat de aannemer is tekort geschoten in de nakoming van de aannemingsovereenkomst De opdracht aan een aannemer om tegen een aanneemsom een werk van stoffelijke aard tot stand te brengen.
» Meer over aannemingsovereenkomst
aannemingsovereenkomst
.

Rechtbank: hoofdaannemer grotendeels aansprakelijk

Wat betreft de aansprakelijkheid van de onderaannemer stelt de rechtbank dat de aannemer heeft nagelaten een constructieberekening te (laten) maken terwijl deze berekening  van de noodzakelijke constructie wel onderdeel van de overeenkomst Een meerzijdige rechtshandeling, waarbij een of meer partijen jegens een of meer andere partijen een verbintenis aangaan.
» Meer over overeenkomst
overeenkomst
met de opdrachtgever was.  Gezien de overeengekomen prijs voor het heiwerk (nog geen € 800) kon niet van de onderaannemer worden verwacht dat hij zelf constructieberekeningen ging maken. In de vrijwaringszaak wordt de onderaannemer dan ook slechts veroordeeld om 10% van deze schade te dragen.

Schending waarschuwingsplicht door onderaannemer?

De aannemer stelt hoger beroep Ons burgerlijk procesrecht kent het beginsel dat er onderzocht wordt in twee instanties: een ieder heeft het recht op een nieuwe behandeling van de zaak door een hogere rechter.
» Meer over hoger beroep
hoger beroep
in tegen de uitspraak in vrijwaring. Hij stelt dat de onderaannemer tekort is geschoten in de juiste uitvoering van het opgedragen heiwerk. Het hof ziet dit niet. De onderaannemer heeft het werk zoals opgedragen uitgevoerd. De vraag is vervolgens of er aanleiding was voor de onderaannemer om onderzoek te doen naar de bodemgesteldheid onder de geplande aanbouw of dat hij de aannemer had moeten waarschuwen over fouten in de opdracht. Immers, de palen bleken onvoldoende steun te bieden in de betreffende ondergrond.

Ook waarschuwingsplicht bij ongeschiktheid ondergrond

Uitgangspunt is dat op zowel de onderaannemer als de hoofdaannemer de verplichting rust de opdracht/hoofdaannemer tijdig te waarschuwen voor onjuistheden in de opdracht, die hij kent of behoort te kennen, en voor gebreken of ongeschiktheid van zaken afkomstig van de opdrachtgever. Hieronder valt ook de ongeschiktheid van de ondergrond van het werk. Een onderaannemer moet ook waarschuwen als de hoofdaannemer zelf deskundig is want iedereen maakt weleens een vergissing.

AMS Advocaten bij bouwgeschillen

Het hof wijst erop dat de strekking van de opdracht, het heien van twee stalen buispalen, aan onderaannemer zeer beperkt was. Het valt niet in te zien hoe, nu er bij deze opdracht geen constructietekeningen of sonderingsgegevens zijn overgelegd, de onderaannemer een onjuistheid in de opdracht had moeten kennen. Het was de verantwoordelijkheid van de hoofdaannemer een constructieberekening te (laten) maken. Nu hij dat heeft nagelaten blijft hij ook in hoger beroep grotendeels aansprakelijk voor de verzakking, aldus het hof.

Meer in Bouwrecht
Advocaat bouwrecht - AMS Advocaten in Amsterdam en Naarden
Aannemer zonder ingebrekestelling in verzuim

Bij onenigheid over de oplevering kan de opdrachtgever van een aannemer (los van eventuele contractuele boetes) alleen nakoming van de...

Sluiten