Modelovereenkomst Bouw & Infra voor zzp’ers in de bouw wordt breed gesteund

cao (collectieve arbeidsovereenkomst) Een collectieve arbeidsovereenkomst (cao) is een schriftelijke overeenkomst waarin afspraken over arbeidsvoorwaarden zijn vastgelegd.
» Meer over cao (collectieve arbeidsovereenkomst)
Cao
-partijen Bouw & Infra (Bouwend Nederland, Aannemersfederatie Nederland, Vereniging van Waterbouwers, NVB, FNV en CNV Vakmensen) hebben samen met zelfstandigen die bij hen zijn aangesloten, een modelovereenkomst opgesteld voor de bijna 120.000 zzp’ers in de bouw. De Belastingdienst heeft deze modelovereenkomst beoordeeld en goedgekeurd. Advocaat Mariëlle de Wild licht de “modelovereenkomst voor de inzet van onderaannemers zonder personeel in de Bouw & Infra” (de modelovereenkomst) toe.

 

Modelovereenkomst voor zzp’ers in de bouw

De modelovereenkomst is bedoeld voor partijen die geen arbeidsovereenkomst De overeenkomst waarbij de ene partij, de werknemer, zich verbindt in dienst van de andere partij, de werkgever, tegen loon gedurende zekere tijd arbeid te verrichten.
» Meer over arbeidsovereenkomst
arbeidsovereenkomst
of overeenkomst Een meerzijdige rechtshandeling, waarbij een of meer partijen jegens een of meer andere partijen een verbintenis aangaan.
» Meer over overeenkomst
overeenkomst
van opdracht De overeenkomst waarbij iemand anders dan op grond van een arbeidsovereenkomst diensten verrichten voor een opdrachtgever.
» Meer over opdracht
opdracht
met elkaar willen aangaan, maar wensen een overeenkomst tot aanneming van werk overeen te komen. Er is sprake van aanneming van werk indien een onderaannemer buiten dienstbetrekking (dus zonder werkgeversgezag) een werk van stoffelijke aard (bv. metselwerk of timmerwerk) tot stand brengt en oplevert in ruil tegen een door aannemer te betalen prijs.

Modelovereenkomst gaat schijnzelfstandigheid tegen

Het voornaamste doel van de modelovereenkomst is het uitbannen van schijnzelfstandigheid op bouwplaatsen. Met de inzet van schijnzelfstandigen vindt namelijk (concurrentievervalsende) onderbieding van de cao plaats en wordt de werkgelegenheid van de werknemers aangetast.

Eerlijke onderhandelingspositie bij modelovereenkomst

In de modelovereenkomst is onder meer afgesproken dat een zelfstandige ondernemer direct, dus zonder Tussenkomst Wanneer een derde een zelfstandige procespartij wil innemen in een reeds aanhangig geschil.
» Meer over tussenkomst
tussenkomst
van uitzendbureaus of andere partijen, afspraken maakt met zijn opdrachtgever over de klussen, de tijdsduur en het tarief. Op deze manier krijgt de zelfstandig ondernemer een eerlijke onderhandelingspositie, hij zit dan namelijk rechtstreeks aan tafel met zijn opdrachtgever.

Afstemmen of aannemer onderaannemer mag inschakelen

Belangrijk is dat voordat een aannemer een overeenkomst aangaat met een onderaannemer, de aannemer nagaat dat inschakeling van onderaannemers op basis van de overeenkomst met de eigen opdrachtgever zonder meer is toegestaan, of dat hiervoor eerst (schriftelijke) toestemming van zijn opdrachtgever is vereist.

Wet DBA: opdrachtgever en ondernemer samen fiscaal verantwoordelijk

Ook kent de modelovereenkomst een fiscaal aspect. Met de wet Deregulering Beoordeling Arbeidsrelaties (wet DBA), welke geldt vanaf 1 mei 2016, zijn de opdrachtgever en de zelfstandige zonder personeel samen verantwoordelijk voor de fiscale gevolgen van hun arbeidsrelatie. Voor de loonheffingen wordt aanneming van werk in beginsel hetzelfde behandeld als een arbeidsovereenkomst, dit wordt ook wel een fictieve dienstbetrekking genoemd. Daarom dient de aannemer in beginsel loonheffingen in te houden op de vergoeding aan de onderaannemer, dit hoeft echter niet als de onderaannemer zelfstandig ondernemer is voor de inkomstenbelasting. Voor zelfstandige ondernemers geldt de fictieve dienstbetrekking namelijk niet.

Volgen modelovereenkomst: geen sprake van dienstverband

De Belastingdienst heeft geoordeeld dat bij de modelovereenkomst geen sprake is van loondienst, en dus geen sprake is van een dienstverband. De opdrachtgever hoeft dan geen loonheffingen in te houden en te betalen. Voorwaarde is wel dat in de praktijk ook daadwerkelijk wordt gewerkt conform de regels/bepalingen van de modelovereenkomst. Alleen dan mag de aannemer ervan uitgaan dat er geen arbeidsovereenkomst ontstaat, en de onderaannemer niet bij hem in loondienst is.

Karakter modelovereenkomst moet altijd in stand blijven

Het kan zich voordoen dat de aannemer en onderaannemer bepaalde artikelen in de modelovereenkomst willen wijzigen of aanvullen. Dit kan, maar mag geen afbreuk doen aan het karakter van de modelovereenkomst. Er mag door de wijzigingen namelijk niet alsnog een situatie van schijnzelfstandigheid ontstaan.

More in Bouwrecht
Advocaat Bouwrecht - AMS Advocaten in Amsterdam en Naarden
Bouwgeschil bij de arbitrageraad: een pragmatische procedure

In veel bouwcontracten is een arbitrageclausule opgenomen. Geschillen tussen aannemer en opdrachtgever moeten dan voorgelegd worden aan de Raad van...

Close