3 min lezen

Mandelige muur ontbreekt op tekening: fout constructeur?

NL

Een constructeur maakt constructietekeningen ten behoeve van funderingsherstel van een pand. Nu blijkt dat hij een mandelige muur over het hoofd heeft gezien waardoor de bouwinstructeur van de gemeente de bouw stillegt. Is hier sprake van een ernstige tekortkoming Alle gevallen waarin hetgeen de schuldenaar verricht in enig opzicht achter blijft bij hetgeen de verbintenis vergt, ongeacht of deze handelwijze de schuldenaar toerekenbaar is of niet.
» Meer over tekortkoming
tekortkoming
? Dat was de vraag in een recente procedure bij de rechtbank. Advocaat bouwrecht Marco Guit bespreekt de zaak.

Overeenkomst constructeur en opdrachtgever

De opdrachtgever had een constructeur opdracht De overeenkomst waarbij iemand anders dan op grond van een arbeidsovereenkomst diensten verrichten voor een opdrachtgever.
» Meer over opdracht
opdracht
gegeven om constructietekeningen te maken ten behoeve van funderingsherstel aan een pand. Daarnaast had hij een bouwkundig adviesbureau ingeschakeld om de omgevingsvergunning voor de bouwwerkzaamheden te verzorgen, met inbegrip van de bouwtekeningen. De constructeur is bij het opstellen van de constructieberekening uitgegaan van de tekeningen die het bouwkundig adviesbureau reeds had opgesteld.

Bouwstop door Bouw- en Woningtoezicht

Nadat de bouw was aangevangen, werd deze stilgelegd door Bouw- en Woningtoezicht. De constructieberekeningen bleken niet te kloppen: er was geen rekening gehouden met een mandelige muur. De muur was niet als zodanig aangegeven op de tekeningen van het adviesbureau.

Zelfstandig onderzoek naar mandelige muur?

In een procedure tussen de opdrachtgever en de constructeur vordert de advocaat van de constructeur betaling van zijn openstaande facturen. De advocaat van de opdrachtgever weigert in verband met de fout betreffende de mandelige muur. De vraag die ter beantwoording voor ligt, is of de constructeur ten behoeve van de constructieberekeningen af mocht gaan op de tekeningen van het bouwkundig adviesbureau of dat hij zelfstandig onderzoek had moeten verrichten.

Offerte: onderzoek aan pand door constructeur

Het hof overweegt dat de offerte op dit punt geen duidelijkheid biedt. De advocaten van beide partijen voeren echter aan dat het volgens hen bestaande praktijk is in de bouw dat de constructeur zelfstandig onderzoek moet doen, respectievelijk dat de constructeur af mag gaan op de reeds aanwezige bouwtekeningen.

Constructeur niet gehandeld als goed opdrachtnemer

Het hof laat beantwoording van deze vraag in het midden. Zij vindt namelijk dat de constructeur niet heeft gehandeld zoals een goed opdrachtnemer betaamt nu hij klakkeloos de tekeningen van het bouwkundig bureau heeft gevolgd. De constructeur zou namelijk -blijkens de offerte- een werkbezoek brengen aan het betreffende pand. Bij dit bezoek zou moeten worden gecontroleerd of de feitelijke situatie kloppend was met hetgeen op de bouwtekeningen was aangegeven. Een eenvoudig onderzoek door constructeur zou dus hebben volstaan om zekerheidsrecht Zakelijke rechten die strekken tot ter zekerheid van een vordering, zoals pand en hypotheek.
» Meer over zekerheidsrecht
zekerheid
te krijgen over de mandeligheid van de zijmuren van de twee panden.

Hof: constructeur aansprakelijk schade

Gezien het eminente belang van het hanteren van de juiste uitgangspunten bij het ontwerpen van de nieuwe constructie, had dat onderzoek van de constructeur mogen worden verwacht. Het hof houdt de constructeur aansprakelijk voor de schade welke voortkomt uit het achterwege laten van de controle.

Advocaat bij advies mandelige muur

Mandeligheid is een bijzondere vorm van mede- eigendom Het het meest omvattende recht dat men op een zaak kan hebben. Eigendom is het recht om over een zaak (stuk grond, voorwerp, hoeveelheid geld enz.) naar eigen goeddunken te beschikken.
» Meer over eigendom
eigendom
en ontstaat wanneer een onroerende zaak Onroerend zaken zijn o.m. de grond en gebouwen en werken die duurzaam met de grond zijn verenigd.
» Meer over onroerende zaak
onroerende zaak
, zoals een muur, een hek of een schutting, gemeenschappelijk eigendom is van twee of meer eigenaars. Hebben twee gebouwen die aan verschillende eigenaars toebehoren een gemeenschappelijke scheidsmuur, zoals in casu het geval was, dan is deze eveneens automatisch gemeenschappelijk eigendom, en mandelig.

Marco Guit

Marco Guit

Marco adviseert en procedeert vooral op het gebied van vastgoedrecht, waaronder bouwrecht, ondernemingsrecht, verbintenissenrecht en insolventierecht. Volg Marco ook op LinkedIn of Twitter.

Ravel Residence