3 min lezen

Geschil met opdrachtgever: vaste aanneemsom of prijs op basis van nacalculatie?

NL

Een aannemer kan zijn werkzaamheden op twee manieren in rekening brengen bij de opdrachtgever: op basis van een vaste aanneemsom De prijs die een opdrachtgever aan een aannemer verschuldigd is in het kader van een aannemingsovereenkomst.
» Meer over aanneemsom
aanneemsom
of op basis van nacalculatie. Bij een vaste aanneemsom komen partijen vooraf een vast bedrag overeen voor het gehele werk. De aannemer profiteert van meevallers in de begroting, maar valt het werk duurder uit dan draagt de aannemer -behoudens bijzondere omstandigheden- dit risico eveneens. Anders is het bij een prijs op basis van nacalculatie. Advocaat bouwrecht Marco Guit gaat hier nader op in.

Overeenkomst op regie-basis

Bij een prijs op basis van nacalculatie (ook wel op regie-basis genoemd) wordt er vooraf veelal wel een begroting gemaakt maar worden de exacte kosten van arbeid en materiaal tijdens het werk bijgehouden. De aannemer brengt deze vervolgens in rekening. De opdrachtgever betaalt in dit geval dus precies voor wat er is geleverd. Het verschil tussen deze varianten is met name van belang als de aannemingsovereenkomst De opdracht aan een aannemer om tegen een aanneemsom een werk van stoffelijke aard tot stand te brengen.
» Meer over aannemingsovereenkomst
aannemingsovereenkomst
voortijdig wordt beëindigd. Heeft de aannemer dan recht op betaling van het restant van een vaste aanneemsom of niet?

Geschil aannemer en opdrachtgever

Deze discussie speelde ook in een recente bouwzaak. De aannemer stelde dat er een vaste aanneemsom van € 100.000,- was overeengekomen. De opdrachtgever stelde echter dat er een prijs op basis van nacalculatie was afgesproken, met een maximum van € 100.000,-.

Uitleg overeenkomst

Voor het beantwoorden van de vraag wat partijen zijn overeengekomen, komt het aan op de uitleg van de overeenkomst Een meerzijdige rechtshandeling, waarbij een of meer partijen jegens een of meer andere partijen een verbintenis aangaan.
» Meer over overeenkomst
overeenkomst
(Haviltex-criterium). Hierbij is telkens van beslissende betekenis alle omstandigheden van het concrete geval, gewaardeerd naar hetgeen de maatstaven van redelijkheid en billijkheid Een bron van ongeschreven objectief recht waaraan mensen zich moeten gedragen jegens elkaar.
» Meer over redelijkheid en billijkheid
redelijkheid en billijkheid
meebrengen. Relevant is wat partijen over en weer hebben verklaard, welke betekenis partijen in de gegeven omstandigheden over en weer redelijkerwijs daaraan mochten toekennen en wat zij redelijkerwijs van elkaar mochten verwachten.

Geen schriftelijk contract

Het hof stelt voorop dat er geen specifieke schriftelijke aannemingsovereenkomst is opgesteld door partijen. Partijen hebben wel o.a. via email aan de hand van een excel sheet met elkaar van gedachten gewisseld over de uit te voeren werkzaamheden. Zij spraken ook over de daarvoor te betalen prijs. Uiteindelijk is er overeenstemming bereikt op basis van een excel sheet. Hierop stond een totaalbedrag van € 103.874,55 incl. btw en door de opdrachtgever is er handgeschreven toegevoegd “max. 100.000,= 31/3/12 incl BTW”.

Prijs o.b.v. nacalculatie overeengekomen

Het hof meent dat partijen uit elkaars uitlatingen over en weer hebben kunnen afleiden dat op basis van een aanduiding van de bedragen aan materialen en het aantal uur een aannemingsovereenkomst is overeengekomen van maximaal € 100.000 en dat het door opdrachtgever te betalen bedrag wordt vastgesteld op basis van nacalculatie.

Advocaat bouwrecht bij uitleg overeenkomst

Voor dit oordeel zijn de mededelingen die de aannemer zelf over de prijs heeft gedaan met name van belang. Zo heeft hij aan de opdrachtgever gemaild dat alle uren en kosten worden bijgehouden en open zijn voor discussie. Voorts heeft hij nog aangegeven dat als de prijzen (materiaal en uren) meevallen, dat ook wordt doorberekend. Tot slot gaf de aannemer nog specifiek aan dat als het bewerken van hout meevalt hij dit in de nacalculatie zal herberekenen.

Marco Guit

Marco Guit

Marco adviseert en procedeert vooral op het gebied van insolventierecht en bouwrecht. Volg Marco ook op LinkedIn of Twitter.
Ravel Residence