3 min lezen

Vordering aannemer moet inzichtelijk en gespecificeerd zijn!

NL

De meeste geschillen tussen aannemer en opdrachtgever gaan over de facturatie. Een opdrachtgever heeft baat bij een overzichtelijke specificatie zodat hij grip kan houden op de kosten. Voor een aannemer daarentegen is het niet altijd goed mogelijk of wenselijk om alle kosten in detail te specificeren of (vooraf) te begroten. De gang naar de rechter is dan soms niet te voorkomen. Advocaat bouwrecht Marco Guit bespreekt een recent bouwgeschil.

Betaling vordering aannemer eisen

Recentelijk stond een aannemersbedrijf tegenover een opdrachtgever. Het aannemersbedrijf vorderde betaling van een aantal openstaande facturen. gedaagde De partij die gedagvaard wordt om te verschijnen in een rechtszaak wordt aangeduid als de gedaagde.
» Meer over gedaagde
Gedaagde
, de opdrachtgever, weigerde te betalen. Volgens hem waren de facturen onvoldoende gespecificeerd. De bouwwerkzaamheden zagen op meerdere onderdelen van een gebouw met verschillende huurders. De opdrachtgever drong er daarom vanaf het begin op aan dat de aannemer zijn facturen uitsplitsten per onderdeel en werkzaamheid. Zo kon de opdrachtgever grip houden op de kosten.

Aanneming op regie-basis

Essentieel punt in dit bouwgeschil was dat de aannemingsovereenkomst De opdracht aan een aannemer om tegen een aanneemsom een werk van stoffelijke aard tot stand te brengen.
» Meer over aannemingsovereenkomst
aannemingsovereenkomst
op basis van regie was afgesloten.  De aannemer bracht de werkzaamheden per uur in rekening. Dit is anders bij de overeenkomst Een meerzijdige rechtshandeling, waarbij een of meer partijen jegens een of meer andere partijen een verbintenis aangaan.
» Meer over overeenkomst
overeenkomst
waar een vaste aanneemsom De prijs die een opdrachtgever aan een aannemer verschuldigd is in het kader van een aannemingsovereenkomst.
» Meer over aanneemsom
aanneemsom
wordt afgesproken. Dan is er voor het gehele werk vooraf één prijs afgesproken, ongeacht hoe lang de aannemer erover doet.

Vordering aannemer onvoldoende onderbouwd

Na afwijzing door de rechtbank, wordt ook in hoger beroep Ons burgerlijk procesrecht kent het beginsel dat er onderzocht wordt in twee instanties: een ieder heeft het recht op een nieuwe behandeling van de zaak door een hogere rechter.
» Meer over hoger beroep
hoger beroep
geoordeeld dat de vorderingen van de aannemer onvoldoende zijn onderbouwd. En dat terwijl de opdrachtgever zo duidelijk vanaf het begin had aangegeven erop te staan dat de facturen zo werden gespecificeerd dat zonder twijfel duidelijk waarop de werkzaamheden en kosten betrekking hadden. De facturen voldeden niet aan deze eis.

Afwijzing vordering aannemer

Daar komt bij dat de aannemer ook niet in hoger beroep heeft kunnen uitleggen waar de facturen precies op zagen. Hij had wel overzichten verstrekt maar die waren, zelfs na gedetailleerde bestudering door het hof, nog steeds niet duidelijk. De vordering van de aannemer werd dus afgewezen.

Onderbouwing vordering essentieel!

Een rechter kan een vordering pas toewijzen als deze voldoende is onderbouwd. Het bestaan van de vordering en de omvang moet aangetoond zijn. Hiervoor kunnen facturen en overzichten dienen maar ook beeldmateriaal, getuigenverklaringen of zelfs de eigen waarneming van een rechter. Als een eisende partij er niet in slaagt om een betwiste vordering voldoende te onderbouwen, wordt deze afgewezen. Bij een aanneming op regie-basis is het nog belangrijker voor de aannemer om de uitgevoerde werkzaamheden goed te documenteren en te specificeren. Alleen zo voorkom je discussie achteraf.

Marco Guit

Marco Guit

Marco adviseert en procedeert vooral op het gebied van insolventierecht en bouwrecht. Volg Marco ook op LinkedIn of Twitter.
Ravel Residence