Werknemer dient zelf een ontbindingsverzoek in en rechter kent bijna € 400.000 toe

Het komt misschien niet vaak voor, maar de mogelijkheid bestaat wel degelijk: ook een werknemer kan een ontbindingsverzoek De procedure bij de kantonrechter om een arbeidsovereenkomst te ontbinden.
» Meer over ontbindingsverzoek
ontbindingsverzoek
bij de kantonrechter indienen. In dat geval hoeft er geen bijzondere opzeggingsgrond te worden aangevoerd. De werknemer kan ontbinding aanvragen als sprake is van ‘omstandigheden die van dien aard zijn dat de arbeidsovereenkomst De overeenkomst waarbij de ene partij, de werknemer, zich verbindt in dienst van de andere partij, de werkgever, tegen loon gedurende zekere tijd arbeid te verrichten.
» Meer over arbeidsovereenkomst
arbeidsovereenkomst
billijkheidshalve dadelijk of na korte tijd behoort te eindigen’. Indien de kantonrechter de arbeidsovereenkomst op verzoek van de werknemer ontbindt wegens ernstig verwijtbaar handelen of nalaten van de werkgever, is de werkgever de transitievergoeding De ontslagvergoeding waar werknemers met een dienstverband van minimaal 2 jaar recht op hebben bij onvrijwillig ontslag.
» Meer over transitievergoeding
transitievergoeding
verschuldigd én kan de werkgever een billijke vergoeding moeten betalen. Centric heeft zeer recent de deksel op de neus gekregen. Arbeidsrecht-advocaat Manon van den Brand bespreekt de uitspraak van de Rechtbank Den Haag.

Lekken naar de pers en samenspannen met ex-partner

In 1997 trad de werknemer in dienst bij Centric waar hij laatstelijk de functie van CCO bekleedde. Het volledige eigendom Het het meest omvattende recht dat men op een zaak kan hebben. Eigendom is het recht om over een zaak (stuk grond, voorwerp, hoeveelheid geld enz.) naar eigen goeddunken te beschikken.
» Meer over eigendom
eigendom
van het Centric-concern is in handen van één persoon (hierna X). Eind juni beschuldigde X de werknemer ervan dat hij informatie over gebeurtenissen bij Centric naar de pers zou hebben gelekt, wat ertoe zou hebben geleid dat het NRC hierover een artikel publiceerde. Daarnaast verweet X de werknemer dat hij samen met de voormalige CEO en zijn ex-partner tegen hem zou samenspannen. Hierop werd het vertrouwen in de werknemer opgezegd.

Excuses maar vertrouwen is weg

Enkele dagen later bood X toch zijn excuses aan en kwam hij terug op zijn beschuldigingen. Wel bleef X volhouden dat hij geen vertrouwen meer had in de werknemer. X stelde de werknemer vrij van werk en onthief hem uit zijn bestuurstaken. De werknemer protesteerde tegen de vrijstelling van werk en ontheffing, maar Centric ging daar niet op in.

Afgesloten van e-mailaccount en telefoon en vertrek aangekondigd

Vervolgens werd de werknemer afgesloten van zijn e-mailaccount en mobiele telefoon. Vervolgens verscheen op de website van het regionaal dagblad een bericht waarin X aangaf dat de wegen van de werknemer en Centric zullen scheiden. Ook werd het vertrek van de werknemer intern bekendgemaakt en aangegeven dat hij zijn werkzaamheden per direct zou neerleggen. Daarnaast werden alle klanten geïnformeerd.

Ontbindingsverzoek vanuit de werknemer

De werknemer was het niet eens met deze gang van zaken en diende zelf een ontbindingsverzoek bij de kantonrechter in, onder veroordeling van Centric om aan hem een transitievergoeding en billijke vergoeding te betalen. Ook wilde de werknemer ontheven worden uit zijn concurrentie- en relatiebeding Een relatiebeding is een afspraak tussen een werkgever en een werknemer die de werknemer verbiedt na het einde van de arbeidsovereenkomst werkzaam te zijn voor klanten of relaties van de werkgever.
» Meer over relatiebeding
relatiebeding
.

Ernstig verwijtbaar handelen

De kantonrechter is het met de werknemer eens dat Centric ernstig verwijtbaar jegens hem heeft gehandeld door hem onterecht te beschuldigen van ‘lekken’ naar de pers en samenspannen tegen X. Centric kan deze stelling niet staven met enig bewijs In het Nederlandse procesrecht geldt als hoofdregel dat de rechter alleen die feiten of rechten aan zijn beslissing ten grondslag mag leggen, die in de rechtszaak aan hem ter kennis zijn gekomen of zijn gesteld en die zijn komen vast te staan.
» Meer over bewijs
bewijs
. Bovendien kan Centric niet bewijzen dat de werknemer in strijd met gegeven instructies een contract Een akte (schriftelijke vastlegging) van een overeenkomst.
» Meer over contract
contract
met DNB had gesloten. Er bestond voor Centric dus ook geen aanleiding het vertrouwen in de werknemer op te zeggen. Ook het laten aannemen van de zus van de werknemer kan niet tot die conclusie leiden. Immers, nergens blijkt uit dat deze indiensttreding nadelige gevolgen had voor Centric.

Transitievergoeding en billijke vergoeding

Vanwege het ernstig verwijtbaar handelen van Centric, maakt de werknemer in de eerste plaats aanspraak op de transitievergoeding van € 327.667 bruto. Dit bedrag is gelijk aan één jaarsalaris. In de tweede plaats heeft de werknemer recht op een billijke vergoeding volgens de kantonrechter. De kantonrechter stelt de billijke vergoeding vast op een bedrag gelijk aan drie bruto maandsalarissen: € 69.272,73 bruto. Tot slot oordeelt de kantonrechter dat Centric de werknemer niet aan het concurrentie- en relatiebeding mag houden.

Conclusie

Deze uitspraak bevestigt maar weer eens dat een werkgever te allen tijde zorgvuldig dient te handelen en moet voorkomen dat door haar toedoen een onomkeerbare situatie ontstaat, welke van dien aard is dat de arbeidsovereenkomst tussen partijen moet eindigen. Anders kan dit geld, heel veel geld kosten. De kans is reëel dat Centric het hier niet bij laat zitten en in hoger beroep Ons burgerlijk procesrecht kent het beginsel dat er onderzocht wordt in twee instanties: een ieder heeft het recht op een nieuwe behandeling van de zaak door een hogere rechter.
» Meer over hoger beroep
hoger beroep
gaat.

Meer in Arbeidsrecht
chauffeur op weg naar de bestemming
Is het UWV aansprakelijk voor een niet (tijdig) afgegeven deskundigenoordeel?

Op het moment dat een werknemer zich ziekmeldt, dient de werkgever een bedrijfsarts (of arbo- arts) in te schakelen. Het...

Sluiten