Werknemer deelt vertrouwelijke e-mail: ontslag en geen transitievergoeding

Wanneer wordt een verzoek tot ontbinding van de arbeidsovereenkomst De overeenkomst waarbij de ene partij, de werknemer, zich verbindt in dienst van de andere partij, de werkgever, tegen loon gedurende zekere tijd arbeid te verrichten.
» Meer over arbeidsovereenkomst
arbeidsovereenkomst
ingewilligd? En wanneer is er sprake van zo ernstig verwijtbaar handelen, dat de werknemer geen recht meer heeft op een transitievergoeding De ontslagvergoeding waar werknemers met een dienstverband van minimaal 2 jaar recht op hebben bij onvrijwillig ontslag.
» Meer over transitievergoeding
transitievergoeding
? Arbeidsrecht advocaat Sander Schouten licht de beslissing van de rechtbank toe.

Werkneemster deelt vertrouwelijke e-mail

A werkt sinds 2004 als personeelsmanager bij Kinderopvang Dikkie Dik. Zij maakt ook onderdeel uit van het managementteam (MT). In 2015 geeft ze aan niet meer zo tevreden te zijn op het werk. In 2016 ontstaat onenigheid tussen A en de directeur De leidinggevende van een onderneming of organisatie.
» Meer over directeur
directeur
, omdat hij tegen haar advies in een andere manager een contract Een akte (schriftelijke vastlegging) van een overeenkomst.
» Meer over contract
contract
voor onbepaalde tijd heeft gegeven. A is geïrriteerd en stuurt de e-mailcorrespondentie tussen haar en de directeur over deze manager naar de overige MT-leden.

MT veroordeelt gedrag

Het MT stelt vast dat dit gedrag niet acceptabel is. Het vertrouwen in de directeur wordt hierdoor aangetast en er ontstaat een onveilige bedrijfscultuur, waarbij in vertrouwen verzonden e-mails niet veilig blijken. Na een gezamenlijke coach-sessie dit jaar barst de bom. A krijgt pittige feedback over haar functioneren. In een e-mail aan de directeur vraagt zij of hij van mening is dat haar slechte onderlinge relaties met collega’s een goede samenwerking in de toekomst in de weg staan.

Werkneemster weer in de fout

De directeur reageert door te stellen dat A inhoudelijk goed functioneert en de slechte onderlinge relaties wellicht nog te verbeteren zijn. A moet zich dan wel 100% inzetten om haar gedrag (met name haar communicatieve en sociale vaardigheden) te veranderen. A reageert op deze e-mail van de directeur door deze aan alle MT-leden te sturen. Ze geeft hierbij aan totaal ondersteboven te zijn van zijn e-mail en helaas afscheid te moeten nemen van Dikkie Dik.

Verzoek ontbinding arbeidsovereenkomst

De kinderopvang verzoekt via de kantonrechter om de arbeidsovereenkomst te ontbinden op grond van verwijtbaar handelen en een verstoorde arbeidsrelatie (artikel 7:671b lis 1, onderdeel a BW jo 7:699 lid 3, onderdeel e/g/h BW). Het doorsturen van de vertrouwelijke e-mails is volstrekt ontoelaatbaar. Dit maakt een terugkeer op de werkvloer onmogelijk. Ook al omdat A zelf heeft aangegeven dat een goede samenwerking niet meer mogelijk is.

Advocaat: geen ernstige verwijtbaarheid

De advocaat van A stelt dat er geen sprake is van ernstige verwijtbaarheid omdat A niet verwijtbaar heeft gehandeld en er ook geen verstoorde arbeidsrelatie is. De eventueel aanwezige verstoorde arbeidsverhouding is vooral de schuld van de werkgever. Mocht de rechter de arbeidsovereenkomst toch ontbinden, dan heeft A in ieder geval recht op een transitievergoeding.

Wel of geen ontslag?

De kantonrechter concludeert dat A het al jaren niet naar haar zin heeft bij de werkgever. Daarnaast heeft zij twee keer vertrouwelijke e-mails aan alle MT-leden verzonden, terwijl dit na de eerste keer al als ‘onacceptabel’ was beoordeeld. Dit handelen is verwijtbaar, zoals bedoeld in artikel 7:699, lid 3, onderdeel e BW. De reactie van de directeur is A kennelijk in het verkeerde keelgat geschoten, maar objectief gezien niet schofferend. De arbeidsovereenkomst wordt dus ontbonden.

Recht op transitievergoeding?

Het recht op een transitievergoeding kan alleen door bijzondere omstandigheden doorbroken worden, zoals blijkt uit 7:673 lid 7 sub c BW. Door tegen de afspraken in vertrouwelijke e-mails door te sturen is het vertrouwen geschonden en is A de werkgever onwaardig geworden, oordeelt de rechter. Ondanks medewerking van de directeur koos A er ook in tweede instantie voor alle MT-leden te berichten over vertrouwelijke informatie. Hiermee heeft A ernstig verwijtbaar gehandeld en geen recht op een transitievergoeding.

Advocaat bij einde arbeidsovereenkomst

Het Nederlandse arbeidsrecht geeft werknemers bescherming bij ontslag. Mocht het toch tot een beëindiging komen, dan heeft de werknemer in principe recht op een transitievergoeding. Dit recht kan je verspelen, maar dan moet je het wel heel bont maken, want de werknemer geniet ruime bescherming. Waar ligt deze grens? Dat bepaalt de rechter aan de hand van de omstandigheden van het geval. Een advocaat kan u informeren over hoe het zit met de ontbinding van een arbeidsovereenkomst en het recht op de transitievergoeding.

More in Arbeidsrecht
aansprakelijkheid negatieve referentie
Sollicitant klaagt referent aan wegens mislopen baan door negatieve referentie

Een positieve referentie van een vorige werkgever kan de doorslag geven voor een werkgever om iemand aan te nemen. Een...

Close