4 min lezen

Werkgever straks toch verplicht om een arbeidsovereenkomst met langdurig zieke werknemer te beëindigen?

NL

Als een arbeidsovereenkomst De overeenkomst waarbij de ene partij, de werknemer, zich verbindt in dienst van de andere partij, de werkgever, tegen loon gedurende zekere tijd arbeid te verrichten.
» Meer over arbeidsovereenkomst
arbeidsovereenkomst
minimaal 24 maanden heeft geduurd en de werkgever het initiatief neemt om de arbeidsovereenkomst te beëindigen, dan heeft de werknemer in principe recht op de wettelijke transitievergoeding De ontslagvergoeding waar werknemers met een dienstverband van minimaal 2 jaar recht op hebben bij onvrijwillig ontslag.
» Meer over transitievergoeding
transitievergoeding
. Ook een langdurig arbeidsongeschikte werknemer heeft dan recht op de transitievergoeding. Dit is voor veel werkgevers een reden om het dienstverband slapend te houden. In een eerder op onze website verschenen blog schreven wij dat uit vaste jurisprudentie blijkt dat een werkgever niet ernstig verwijtbaar handelt als hij het dienstverband niet beëindigt om geen transitievergoeding te hoeven betalen. Maar komt daar in april 2020 verandering in? Arbeidsrecht advocaat Nynke Noordmans geeft een update.

Wet compensatie transitievergoeding

De Wet compensatie transitievergoeding treedt op 1 april 2020 in werking. Op grond van die regeling kunnen werkgevers compensatie aanvragen als zij een langdurig zieke werknemer ontslaan of hebben ontslagen vanaf 1 juli 2015. Aan deze regeling zitten allerlei beperkingen en het UWV zal de compensatie niet direct uitkeren aan de werkgevers. Toch zal deze regeling de door werkgevers ervaren drempel wegnemen voor het beëindigen van de zogeheten slapende dienstverbanden.

Wat is een slapend dienstverband?

Bij een slapend dienstverband blijft de arbeidsovereenkomst van de langdurig zieke werknemer in stand, maar heeft de werknemer geen recht op salaris en ook niet op de transitievergoeding. Maar is de werkgever na de inwerkingtreding van de Wet compensatie transitievergoeding straks verplicht om de arbeidsovereenkomst te beëindigen?

Ontslagvergunning verplichting werkgever

In de afgelopen maanden zijn er verschillende uitspraken gepubliceerd waarin de rechters zich hebben uitgelaten over deze vraag. Zo oordeelt het Scheidsgerecht Gezondheidszorg (27 december 2018) eind vorig jaar voor het eerst dat een werkgever (in dit geval het ziekenhuis) verplicht was een ontslagvergunning bij het UWV aan te vragen voor een terminaal zieke werknemer. Het Scheidsgerecht oordeelt dat de Wet compensatie transitievergoeding kennelijk tot doel heeft om het voortbestaan van slapende dienstverbanden ter voorkoming van het betalen van een transitievergoeding tegen te gaan en had de werknemer er belang bij dat hij de wettelijke transitievergoeding ontving.

Arbeidsovereenkomst zieke werknemer

Ook de rechtbank Den Haag (28 maart 2019) is deze mening toegedaan. Eind maart bevestigt de kantonrechter dat noch de wet noch de Wet compensatie transitievergoeding aan de werkgever de verplichting oplegt een arbeidsovereenkomst met een langdurig zieke werknemer op te zeggen. Maar volgens de kantonrechter kan een werkgever, in het licht van deze regeling, in strijd met goed werkgeverschap handelen als hij een slapend dienstverband in stand laat. Of daarvan sprake is, hangt af van de concrete omstandigheden van het geval.

Opzegging en transitievergoeding

Ook in dit geval was sprake van een terminaal zieke werknemer en daarnaast bekleedde deze werknemer de functie van statutair- directeur De leidinggevende van een onderneming of organisatie.
» Meer over directeur
directeur
. Deze omstandigheden maakten dat de werkgever verplicht werd de arbeidsovereenkomst met onmiddellijke ingang op te zeggen, onder toekenning van de transitievergoeding.

Opzegging toch geen verplichting?

Toch dacht de rechtbank Overijssel hier in maart anders over. De kantonrechter herhaalt de huidige lijn in de rechtspraak dat het tot de keuzevrijheid/beleidsvrijheid van een werkgever behoort om een arbeidsovereenkomst met een langdurig zieke werknemer al dan niet op te zeggen. Een werkgever handelt niet ernstig verwijtbaar als hij het dienstverband slapend houdt. Daarnaast overweegt de kantonrechter dat een verzoek tot toekenning van een compensatie ook niet eerder kan worden gedaan dan 1 april 2020.

Termijn compensatie UWV nog onduidelijk

Het is volgens de kantonrechter onwenselijk dat een werkgever de (aanzienlijke) transitievergoeding moet voorfinancieren zonder dat vaststaat wat de termijn is waarbinnen zij door het UWV wordt gecompenseerd. Maar de kantonrechter houdt de deur op een kier door te oordelen dat als de compensatieregeling in werking is getreden en zou blijken dat de werkgever geen belang meer heeft bij het voortzetten van de arbeidsovereenkomst, het wellicht als ernstig verwijtbaar zou kunnen worden gezien. Maar dit zal wederom afhankelijk zijn van de omstandigheden van het geval.

Wet legt geen verplichting opzegging op

De rechtbank Limburg sloot zich vorige week aan bij deze uitspraak. Volgens de kantonrechter is een werkgever weliswaar bevoegd de arbeidsovereenkomst te beëindigen, maar de wet verplicht haar niet daartoe. Dat de minister de Wet compensatie transitievergoeding in het leven heeft geroepen, laat volgens de kantonrechter onverlet dat de werkgever nog steeds niet verplicht is de arbeidsovereenkomst dan op te zeggen. Die verplichting heeft de wetgever niet opgelegd en kan ook niet uit die regeling worden afgeleid.

Wanneer strijd met goed werkgeverschap?

Volgens de kantonrechter zou er alleen strijd met goed werkgeverschap kunnen zijn als de werkgever het beleid heeft om alle arbeidsovereenkomsten met werknemers met een slapend dienstverband op te zeggen en dit in een individueel geval niet doet. Daarvan was in die zaak geen sprake waardoor de werknemer geen aanspraak maakte op de transitievergoeding.

Advocaat arbeidsrecht bij einde dienstverband

Heeft u een zieke werknemer in dienst en advies nodig over het beëindigen van de arbeidsovereenkomst en/of de nieuwe Wet compensatie transitievergoeding? Of heeft u als werknemer advies nodig over de mogelijkheden om met succes uw slapend dienstverband te beëindigen zodat u recht heeft op de wettelijke transitievergoeding? Neem dan contact op met een arbeidsrecht advocaat.

Nynke Noordmans

Nynke

Sinds maart 2021 is Nynke bij AMS werkzaam als advocaat. Zij is met name actief op het gebied van insolventierecht, arbeidsrecht en verbintenissenrecht.

Ravel Residence