3 min lezen

Wanneer is werkgever billijke vergoeding verschuldigd bij ontslag? AMS legt uit!

NL

Bij de overgang van een onderneming gaan de werknemers van rechtswege over op de verkrijger van de onderneming. De nieuwe werkgever is verplicht de reeds bestaande arbeidsvoorwaarden tussen de werknemer en de oude werkgever te respecteren. Doet hij dit niet, dan kan dit financiële consequenties hebben, bijvoorbeeld bij een ontslagprocedure. Advocaat arbeidsrecht Sander Schouten licht een recente uitspraak toe waarin dit speelde.

Ontbinding arbeidsovereenkomst bij rechter

In deze zaak had een werkgever de kantonrechter verzocht de arbeidsovereenkomst De overeenkomst waarbij de ene partij, de werknemer, zich verbindt in dienst van de andere partij, de werkgever, tegen loon gedurende zekere tijd arbeid te verrichten.
» Meer over arbeidsovereenkomst
arbeidsovereenkomst
met een werknemer te ontbinden omdat de arbeidsverhouding ernstig en duurzaam was verstoord. De rechter en ook de werknemer waren het hier eigenlijk wel mee eens en de vordering werd toegewezen.

Transitievergoeding berekend o.b.v. maandsalaris

Op grond van het nieuwe arbeidsrecht heeft de werknemer aanspraak op een transitievergoeding als de arbeidsovereenkomst ten minste 24 maanden heeft geduurd en deze op verzoek van de werkgever is ontbonden. Aan beide voorwaarden was voldaan. Partijen waren het echter niet eens over de hoogte van de vergoeding. Een transitievergoeding De ontslagvergoeding waar werknemers met een dienstverband van minimaal 2 jaar recht op hebben bij onvrijwillig ontslag.
» Meer over transitievergoeding
transitievergoeding
wordt in principe berekend aan de hand van het maandsalaris. De vraag was of de provisie waar de werknemer recht op had ook bij dit maandsalaris moest worden opgeteld.

Wet: gemiddeld maandelijks provisie inbegrepen

De kantonrechter overweegt dat uit het Besluit ‘loonbegrip vergoeding aanzegtermijn en transitievergoeding’ volgt dat ook provisie onder loon dient te worden verstaan. Voor de vaststelling van het maandsalaris wordt dan alle provisie in het jaar voorafgaand aan het moment dat de arbeidsovereenkomst eindigt opgeteld en gedeeld door 12. Probleem in deze zaak was dat de werknemer ten tijde van de procedure al een aantal maanden was vrijgesteld van werk (vanwege het arbeidsconflict) en dus geen provisie heeft kunnen behalen. De rechter ziet aanleiding om deze periode niet mee te nemen bij de berekening van het maandsalaris. De ratio van de wet is namelijk dat alleen de reëel verschuldigde provisie wordt meegenomen. Immers, volgens de wet worden perioden waarin een werknemer niet werkt door verlof, staking of ziekte niet meegenomen voor de berekening van provisie.

Billijke vergoeding bij ernstig verwijtbaar handelen werkgever

Naast de transitievergoeding overweegt de rechter ook of er grond is om een billijke vergoeding aan de werknemer toe te kennen. Deze vergoeding wordt enkel toegekend als de ontbinding van een arbeidsovereenkomst het gevolg is van ernstig verwijtbaar handelen of nalaten van een werkgever. Dit doet zich enkel voor in uitzonderlijke gevallen, bijvoorbeeld als een werkgever grovelijk de verplichtingen niet nakomt die voortvloeien uit de arbeidsovereenkomst en er als gevolg daarvan een verstoorde arbeidsverhouding ontstaat.

AMS Advocaten bij ontbinding arbeidsovereenkomst

Volgens de rechter doet deze uitzondering zich hier voor. Na de overdracht Overdracht is het overdragen van een recht (indien het een recht van eigendom betreft: in eigendom) aan een ander.
» Meer over overdracht
overdracht
van de onderneming had de nieuwe werkgever de verplichtingen die jegens de werknemer bestonden dienen te respecteren. In plaats daarvan heeft hij echter voorstellen gedaan die minder gunstig waren voor de werknemer. Hierdoor was de werknemer genoodzaakt zijn rechten in een procedure te laten vaststellen. Dit heeft er mede toegeleid dat de verhoudingen tussen partijen verslechterde. De rechter kent daarom naast de transitievergoeding ook een billijke vergoeding toe.

Sander Schouten

Sander Schouten

Sander is sinds 2001 advocaat. Hij heeft bij twee middelgrote advocatenkantoren in Amsterdam ervaring opgedaan. Sander legt zich voornamelijk toe op de rechtsgebieden ondernemingsrecht, insolventierecht, verbintenissenrecht en arbeidsrecht. Volg Sander op LinkedIn of Twitter.
Ravel Residence