3 min lezen

Ontslagen ambtenaar krijgt toch voorschot WW

NL

In een recente uitspraak van de Centrale Raad van Beroep kreeg een ambtenaar een voorschot op zijn uitkering van het UWV toegewezen. De Centrale Raad van Beroep oordeelde in kort geding dat er sprake is van een spoedeisend financieel belang van de ambtenaar. Advocaat arbeidsrecht Sander Schouten legt uit.

Disciplinaire straf van ontslag

De verzoeker in deze procedure was werkzaam bij de politie. Op enig moment heeft de korpschef wegens zeer ernstig plichtsverzuim Het doen of nalaten van iets dat een goed ambtenaar in gelijke omstandigheden behoort na te laten of te doen
» Meer over plichtsverzuim
plichtsverzuim
de disciplinaire straf van ontslag opgelegd. Subsidiair heeft de korpschef aan de ambtenaar ongeschiktheidsontslag verleend. De agent zou meermaals in strijd met de interne regels hebben gehandeld en bovendien veelvuldig de beschikbare informatiesystemen voor andere dan zakelijke doeleinden hebben geraadpleegd. De ambtenaar heeft vervolgens bezwaar gemaakt tegen het ontslagbesluit. De korpschef heeft nog niet op dit bezwaar beslist.

Aanvraag uitkering afgewezen

De ambtenaar heeft vervolgens een WW-uitkering aangevraagd. Het UWV heeft echter geweigerd om in afwachting van de beslissing over zijn WW-aanvraag een voorschot op de uitkering te betalen. Het UWV overweegt daarbij dat het de verwachting is dat het bezwaar van de ambtenaar tegen het ontslag ongegrond zal worden verklaard door de korpschef en de ambtenaar dus terecht is ontslagen. In dat geval zou de ambtenaar verwijtbaar werkeloos zijn en kan hij geen WW-uitkering krijgen. In deze procedure vordert de ambtenaar een voorschot op zijn WW-uitkering in kort geding.

Amtenaar vraagt voorlopige voorziening

De voorzieningenrechter van de Centrale Raad van Beroep kan op verzoek een voorlopige voorziening treffen tijdens een lopende procedure als onverwijlde spoed, gelet op de betrokken belangen, dat vereist. Daarbij dient beoordeeld te worden of er een redelijke kans van waarschijnlijkheid bestaat dat de vordering van de verzoeker zal worden toegewezen. Het oordeel van de voorzieningenrechter heeft een voorlopig karakter en is niet bindend voor de beslissing in een eventuele bodemprocedure De gerechtelijke procedure waarin een geschil definitief wordt beslist.
» Meer over bodemprocedure
bodemprocedure
. De Centrale Raad dient dan ook te beoordelen of aannemelijk is dat de ambtenaar op rechtsgeldige wijze is ontslagen.

Verwijtbaar werkloze ambtenaar: geen WW

Een WW-uitkering wordt niet verstrekt door het UWV indien een werknemer verwijtbaar werkloos is. Een werknemer is verwijtbaar werkloos als sprake is van omstandigheden zoals opgesomd in artikel 7:678 BW. Of sprake is van zo’n dringende reden Een gedraging van een werknemer die zodanig is dat van de werkgever niet kan worden gevergd de arbeidsovereenkomst te laten voortduren.
» Meer over dringende reden
dringende reden
moet worden beoordeeld volgens de maatstaven van het arbeidsovereenkomstenrecht, ook wanneer het gaat om een arbeidsverhouding die wordt beheerst door het ambtenarenrecht Een bijzondere regeling in het arbeidsrecht waarin de rechtspositie van ambtenaren wordt geregeld.
» Meer over ambtenarenrecht
ambtenarenrecht
.

Lange tijd tussen wangedrag en ontslag

Bij het vaststellen of er sprake is van een arbeidsrechtelijke dringende reden moet ook de subjectieve dringendheid van de ontslagreden worden getoetst, dat wil zeggen dat de werkgever de reden voor het ontslag ook als dringend moet ervaren. Nu er tussen het moment dat de ambtenaar in strijd met de interne regels heeft gehandeld en de systemen voor andere dan zakelijk doeleinden heeft gebruikt, en het moment van het besluit tot ontslag een lange periode ligt, oordeelt de rechter dat er van een dringende reden geen sprake is het verzoek van de ambtenaar wordt dan ook ingewilligd.

Ernstige geldnood

De ambtenaar heeft op de zitting een toelichting gegeven op zijn financiële positie. De ambtenaar heeft daarbij gesteld dat hij in zeer ernstige geldnood verkeert omdat hij sinds enkele maanden zonder inkomen zit en dat hij door huurschuld uit zijn woning dreigt te worden gezet. Hij huurt een woning met een vrij hoge kale huur en omdat hij in de afgelopen maanden wegens inkomensgebrek andere schulden heeft opgebouwd, verzoekt hij de voorzieningenrechter een voorschot toe te kennen.

Spoedeisend belang

De rechtbank oordeelt dat de ambtenaar voldoende aannemelijk heeft gemaakt dat er sprake van een spoedeisend financieel belang bij het treffen van de door hem verzochte voorlopige voorzieningen.

Sander Schouten

Sander Schouten

Sander is sinds 2001 advocaat. Hij heeft bij twee middelgrote advocatenkantoren in Amsterdam ervaring opgedaan. Sander legt zich voornamelijk toe op de rechtsgebieden ondernemingsrecht, insolventierecht, verbintenissenrecht en arbeidsrecht. Volg Sander op LinkedIn of Twitter.
Ravel Residence