3 min lezen

Verduistering geld van personeelsvereniging voldoende reden voor ontslag?

NL

Een penningmeester van een personeelsvereniging blijkt al jarenlang privé betalingen te doen van de verenigingsrekening. Het komt haar duur te staan want zij wordt ontslagen op staande voet wegens verduistering in dienstbetrekking. Wat is precies verduistering? En vond de verduistering in deze zaak plaats gedurende de dienstbetrekking? Advocaat arbeidsrecht Sander Schouten licht de uitspraak toe.

Werkgever ontdekt verduistering

Een werkneemster beheerde al jarenlang als penningmeester de gelden. Toen zij uitviel wegens arbeidsongeschiktheid, ontdekte de werkgever een aantal dubieuze transacties op de rekening van de personeelsvereniging. Na onderzoek bleek er ruim € 17.000 te zijn uitgekeerd en gepind zonder verklaarbare reden.

Ontslag op staande voet

Werkneemster werd op kantoor geroepen en om toelichting gevraagd. Toen zij dit niet kon geven werd zij op staande voet ontslagen wegens verduistering. Ook werd er aangifte gedaan. Werkneemster heeft tevergeefs het ontslag op staande voet bij de kantonrechter aangevochten. Ook in hoger beroep Ons burgerlijk procesrecht kent het beginsel dat er onderzocht wordt in twee instanties: een ieder heeft het recht op een nieuwe behandeling van de zaak door een hogere rechter.
» Meer over hoger beroep
hoger beroep
achtte het hof het voldoende aannemelijk dat er gelden waren verduisterd. Het ontslag bleef in stand.

Verduistering of diefstal?

Interessant in deze zaak was de vraag of er wel sprake was van verduistering in dienstbetrekking. Verduistering is het opzettelijk wederrechtelijk zich toe-eigenen van een goed dat aan een ander toebehoort en dat de dader anders dan door een misdrijf onder zich heeft. Het verschil met diefstal is dat de dader het goed dat hij steelt al rechtmatig in bezit heeft. Denk aan iemand die iets heeft gehuurd of in bewaring heeft gekregen. Als hij dan dit goed niet retourneert en ook de intentie heeft zich het goed toe te eigenen, dan is er sprake van verduistering. Op dit misdrijf staat maximaal 3 jaar of een geldboete van de 5e categorie.

Strafverzwarende omstandigheid

Van verduistering in dienstbetrekking is sprake als iemand een goed steelt dat hij vanwege zijn werk onder zich heeft. Diefstal op het werk wordt strenger bestraft dan “gewone” verduistering. Op verduistering in dienstbetrekking staat namelijk 4 jaar gevangenisstraf. Deze hogere straf is ingegeven vanuit de gedachte dat een werkgever vertrouwen stelt in zijn werknemer om ter uitvoering van zijn werk goed Goederen zijn alle zaken en alle vermogensrechten.
» Meer over goed
goederen
van de werkgever onder zich te houden. Bijvoorbeeld kassategoeden, winkelvoorraad of dure apparatuur.

Verduistering in dienstverband?

In de onderhavige zaak stelde de werkneemster dat zij geen verduistering in dienstbetrekking had gepleegd omdat zij van de personeelsvereniging had gestolen, niet van werkgever. Het hof verwierp dit verweer. De personeelsvereniging is weliswaar een andere rechtspersoon Het BW kent geen algemene definitie van rechtspersoon.
» Meer over rechtspersoon
rechtspersoon
dan werkgever, maar is wel direct verbonden met de supermarkt. De personeelsvereniging staat enkel het personeel van werkgever ten dienste en wordt gefinancierd met loon van het personeel. Verder kan alleen personeel van werkgever lid zijn van de personeelsvereniging en eindigt dit lidmaatschap van rechtswege wanneer het dienstverband eindigt.

Advocaat arbeidsrecht bij ontslag op staande voet

Werkneemster heeft dankzij haar dienstverband bij werkgever de functie van penningmeester kunnen betrekken en het vertrouwen gekregen om geld van het personeel van werkgever te beheren. Zij heeft dit vertrouwen beschaamd door geld van werknemers van de supermarkt te verduisteren. Daarmee is ook het vertrouwen van werkgever in werkneemster beschaamd en kon van werkgever niet worden verwacht het dienstverband te laten voortduren.

Sander Schouten

Sander Schouten

Sander is sinds 2001 advocaat. Hij heeft bij twee middelgrote advocatenkantoren in Amsterdam ervaring opgedaan. Sander legt zich voornamelijk toe op de rechtsgebieden ondernemingsrecht, insolventierecht, verbintenissenrecht en arbeidsrecht. Volg Sander op LinkedIn of Twitter.

Ravel Residence