4 min lezen

Ontslag op staande voet om WhatsApp-berichten werknemer

NL

Een ontslag op staande voet heeft verregaande gevolgen voor een werknemer. Uitgangspunt is dat de werknemer per direct uit dienst treedt en niet in aanmerking komt voor een WW-uitkering. Om die reden leidt een ontslag op staande voet vaak tot één of meerdere gerechtelijke procedures tussen een werkgever en diens (ex-)werknemer. Deze heeft immers veel te verliezen. Advocaat arbeidsrecht Sander Schouten bespreekt een opmerkelijk kort geding bij de Rechtbank Noord-Holland. 

 

Sturen WhatsApp dringende reden voor ontslag?

Het ging om de vraag of het sturen van WhatsApp-berichten door een werknemer over diens leidinggevende een dringende reden Een gedraging van een werknemer die zodanig is dat van de werkgever niet kan worden gevergd de arbeidsovereenkomst te laten voortduren.
» Meer over dringende reden
dringende reden
vormde voor een ontslag op staande voet. De werkgever is een onderneming die zich bezighoudt met de productie en verpakking van (onder andere) schoonmaakmiddelen. Werknemer is hier op 25 januari 1999 in dienst getreden.

Foto van een grafsteen gestuurd

Op vrijdag 24 oktober 2014 stuurde werknemer ’s avonds vanuit zijn woonhuis twee WhatsApp-berichten aan collega X. Het betrof berichten over zijn leidinggevende Y. Deze berichten bevatten een foto van een grafsteen met als tekst “Voor altijd weg door de servercrash maar voorgoed in ons hart” en een foto van een lijkwagen met de tekst “hol schon mal den Wagen”.

Ontvanger berichten zeer ontdaan over foto’s

Op maandag 27 oktober 2014 heeft werkgever werknemer op staande voet ontslagen. Dit ontslag werd de volgende dag schriftelijk bevestigd, waarbij werkgever onder meer het volgende heeft opgemerkt: “De door u aan X verstuurde afbeeldingen zijn dermate kwetsend en ongepast, dat er sprake is van een dringende reden in de zin van artikel 7:678 lid 2 sub e juncto sub k BW. Het verzenden van de betreffende afbeeldingen aan X zijn voor Y beledigend, respectloos, krenkend en/of bedreigend. X gaf daarbij te kennen dat hij zeer ontdaan is over het feit dat u dergelijke afbeeldingen met betrekking tot Y aan hem hebt verstuurd.”

Werknemer eist salaris tot einde dienstverband

De werknemer vordert in kort geding onder meer betaling van zijn salaris tot het rechtsgeldig einde van de arbeidsovereenkomst De overeenkomst waarbij de ene partij, de werknemer, zich verbindt in dienst van de andere partij, de werkgever, tegen loon gedurende zekere tijd arbeid te verrichten.
» Meer over arbeidsovereenkomst
arbeidsovereenkomst
. Hij legt aan zijn vordering ten grondslag dat hij ten onrechte op staande voet is ontslagen. Van een dringende reden zou geen sprake zijn, om de volgende redenen:

 • Met de whatsapp-berichten heeft werknemer nimmer willen suggereren dat zijn baas overleden zou zijn. De berichten waren slechts bedoeld als grap, waarmee werknemer niemand heeft willen kwetsen.
 • Werknemer heeft de afbeeldingen vanuit zijn privésfeer en niet tijdens het werk gestuurd.
 • Werknemer heeft de afbeeldingen niet aan Y gezonden, dus van een (directe) belediging, laat staan bedreiging Iemand bewegen tot het verrichten van een rechtshandeling door onrechtmatig met enig nadeel in persoon of goed te bedreigen.
  » Meer over bedreiging
  bedreiging
  van Y, is geen sprake.
 • Werknemer en Y maakten wel vaker grappen over en met elkaar. Dat was op de werkvloer niet ongebruikelijk.
 • Werknemer kent Y al bijna 24 jaar. Hij weet zeker dat Y de afbeeldingen niet als bedreigend of kwetsend heeft ervaren. Hij heeft dat in ieder geval nooit van Y vernomen.

‘Beledigend, repectloos, krenkend en bedreigend’

Werkgever verweert zich door te stellen dat werknemer met het versturen van de WhatsApp-berichten een grens heeft overschreden. De afbeeldingen van een grafsteen en een lijkwagen met vermelding van de naam van Y zijn beledigend, respectloos, krenkend en/of bedreigend voor Y. Zij vormen een dringende reden voor het ontslag op staande voet en kunnen niet eenvoudigweg worden afgedaan als grap; toespelingen op de dood van een persoon vallen per definitie niet in de categorie grappen. Het gegeven dat werknemer gedurende 16 jaar naar tevredenheid zijn werkzaamheden heeft verricht kan niet als verzachtende omstandigheid gelden. Hetzelfde geldt voor de positie van werknemer op de arbeidsmarkt of zijn leeftijd.

Grens van het betamelijke is overschreden

De rechter acht het niet onaannemelijk dat in een bodemprocedure De gerechtelijke procedure waarin een geschil definitief wordt beslist.
» Meer over bodemprocedure
bodemprocedure
zal worden geoordeeld dat het ontslag op staande voet geen stand kan houden. De inhoud van de berichten is voor meerdere uitleg vatbaar. De WhatsApp-berichten, waarmee werkgever weliswaar de grens van het betamelijke heeft overschreden door het gebruik van de afbeeldingen, verdienen door de daarbij gevoegde teksten niet de kwalificatie van een regelrechte bedreiging.

Verklaring van werkgever ontbreekt

Daarbij is van belang dat werkgever de WhatsApp-berichten niet aan Y zelf heeft verstuurd en dat niet duidelijk is hoe Y, op wie de berichten betrekking hebben, die berichten heeft opgevat.  Een verklaring van Y zelf ontbreekt en uit de enkele stelling van Burg dat Y heeft aangegeven niets meer met de kwestie te maken te willen hebben, kan niet worden afgeleid of Y zich door die berichten daadwerkelijk beledigd, gekrenkt of bedreigd heeft gevoeld. De rechter wijst de vordering van de werknemer ten aanzien van betaling van het salaris tot het rechtsgeldig einde van de arbeidsovereenkomst dan ook toe.

Strikte voorwaarden aan ontslag op staande voet

In de inleiding kwam al aan de orde dat een ontslag op staande voet vergaande gevolgen heeft voor een werknemer. Juist vanwege deze gevolgen aan een ontslag op staande voet aan strikte voorwaarden verbonden.

 1. Er moet sprake zijn van een dringende reden.
 2. De dringende reden moet de werknemer medegedeeld worden.
 3. Ontslag op staande moet moet onverwijld gegeven worden.

In deze zaak was de rechter van mening dat niet aan de eerste voorwaarde was voldaan. Het sturen van de WhatsApp-berichten vormde geen dringende reden om de werknemer op staande voet te ontslaan.

Sander Schouten

Sander Schouten

Sander is sinds 2001 advocaat. Hij heeft bij twee middelgrote advocatenkantoren in Amsterdam ervaring opgedaan. Sander legt zich voornamelijk toe op de rechtsgebieden ondernemingsrecht, insolventierecht, verbintenissenrecht en arbeidsrecht. Volg Sander op LinkedIn of Twitter.

Ravel Residence