Medewerker MBO-school duwt leerling en wordt op staande voet ontslagen. Hoe oordeelt de rechtbank?

Ontslag op staande voet. Een werkgever mag dit type ontslag alleen gebruiken als uiterst middel. Niet ieder wangedrag levert een dringende reden Een gedraging van een werknemer die zodanig is dat van de werkgever niet kan worden gevergd de arbeidsovereenkomst te laten voortduren.
» Meer over dringende reden
dringende reden
op. Zelfs situaties die op het eerste oog wellicht voldoende lijken voor ontslag op staande voet, zijn dat niet altijd. Dit blijkt maar weer eens uit een recente uitspraak van de rechtbank Midden-Nederland. Advocaat arbeidsrecht Manon van den Brand legt uit.

Functie technisch medewerker

In 2001 is de werknemer in dienst getreden van een mbo-school. Sinds maart 2005 vervult hij de functie van technisch medewerker op basis van een arbeidsovereenkomst De overeenkomst waarbij de ene partij, de werknemer, zich verbindt in dienst van de andere partij, de werkgever, tegen loon gedurende zekere tijd arbeid te verrichten.
» Meer over arbeidsovereenkomst
arbeidsovereenkomst
voor onbepaalde tijd. In zijn functie is hij verantwoordelijk voor onder meer het toezicht op, en het beheer en onderhoud van gebouwen, inventaris en apparatuur. Daarnaast heeft hij ook contact met de leerlingen van de school, mede omdat hij ook een sleutelpositie heeft bij het handhaven van de orde en veiligheid binnen de school.

Leerling weigert zakje weg te gooien

Op de bewuste donderdagmiddag was de technisch medewerker onderweg naar school. Op de camerabeelden is te zien dat een groepje van zeven leerlingen voor de school stond en dat één van die leerlingen een plastic zakje met (naar het lijkt) boterhammen op de straat gooide. Niemand raapt het zakje op. De technisch medewerker spreekt een van de leerlingen aan en vraagt een van hen het zakje op te rapen en in de prullenbak te gooien. De jongen weigert, ook nadat de technisch medewerker zijn vraag herhaalt, het zakje weg te gooien. Het gedrag van de leerlingen irriteert de technisch medewerker en vice versa. Uiteindelijk heeft de technisch medewerker zelf het zakje opgeraapt en in de afvalbak gegooid. Opgelost zou je denken.

Medewerker MBO geeft leerling duw

Maar één van de jongens riep de technisch medewerker vervolgens iets na. Daarop heeft de technisch medewerker zich omgedraaid en is naar de jongen toegelopen. De rest van de groep leerlingen liep achter de technisch medewerker en de jongen aan. Op de camerabeelden is te zien dat de technisch medewerker de jongen twee keer met zijn rechterhand van zich afduwde, de eerste keer tegen zijn borst en de tweede keer, toen de jongen al achteruitliep, tegen zijn keel. Vervolgens schopte de jongen de technisch medewerker van achteren tegen zijn heup.

Leerling dient klacht in

De technisch medewerker heeft het voorval bij de dienstdoende toezichthouder gemeld. De bewuste leerling heeft een klacht ingediend bij de school.

Medewerker ontslagen op staande voet

Die bewuste middag is de technisch medewerker door de school uitgenodigd voor een gesprek. In dat gesprek is de technisch medewerker op staande voet ontslagen. De school was van mening dat het tot tweemaal toe vastpakken van een leerling bij de keel en het wegduwen van de leerling een dringende reden voor ontslag oplevert.

Medewerker naar kantonrechter

De technisch medewerker is het niet eens met het ontslag op staande voet en bericht de school zich niet neer te leggen bij het ontslag en start deze procedure. De technisch medewerker verzoekt de kantonrechter het ontslag te vernietigen en wenst weer toegelaten te worden tot zijn werk.

Twee keer duwen: ontslag op staande voet?

De technisch medewerker stelt dat hij de leerling alleen hoog tegen de borst van zich heeft afgeduwd en de jongen niet bij de keel heeft vastgepakt. Twee duwen rechtvaardigen volgens de technisch medewerker niet het zware middel van ontslag op staande voet, temeer omdat een duidelijke richtlijn over hoe personeel dient om te gaan met escalerende situaties binnen de school ontbreekt. De technisch medewerker heeft 8 jaar geleden voor het laatst een agressietraining gehad.

Fysiek geweld tegen leerlingen onacceptabel

Volgens de advocaat van de werkgever blijkt uit de gedragscode van de school dat het gebruiken van fysiek geweld tegen leerlingen onacceptabel is en dat het verzoek van de technisch medewerker moet worden afgewezen.

Wat zegt de kantonrechter?

De kantonrechter geeft de werknemer gelijk. De kantonrechter dient bij de beoordeling of sprake is van een dringende reden, alle omstandigheden van het geval mee te wegen. Daarbij kijkt de kantonrechter ook naar de aard en ernst van de dringende reden, de aard van de dienstbetrekking, hoe lang de werknemer in dienst is en hoe de werknemer al die tijd zijn functie heeft vervuld, maar ook de persoonlijke omstandigheden van de werknemer spelen een rol (zoals leeftijd en de gevolgen van een ontslag op staande voet). Immers, de gevolgen zijn niet mals.

Geen inkomsten voor ontslagen medewerker

Zo staat de werknemer niet alleen per direct op straat, maar hij ontvangt ook geen salaris meer en komt ook niet in aanmerking voor een WW-uitkering. Dit betekent dat de werknemer letterlijk met lege handen op straat komt te staan.

Medewerker wordt uitgescholden

De kantonrechter stelt vast dat de school bij haar beoordeling alleen is afgegaan op de camerabeelden en de verklaring van de bewuste leerling, terwijl ook het gedrag van de leerling en hetgeen de leerling de technisch medewerker nariep meegenomen had moeten worden. Bovendien blijkt uit de camerabeelden dat de leerlingen non-verbaal hautain en neerbuigend reageerden op het normale verzoek van de technisch medewerker hun rommel op te ruimen, zich tegen de technisch medewerker (als gedragsdrager) uitdagend hebben opgesteld en de jongen hem heeft uitgescholden.

School kiest onterecht voor leerlingen

De werkgever heeft deze aanleiding naar het incident niet buiten beschouwing mogen laten. Door de technisch medewerker op staande voet te ontslaan, koos zij voor de leerlingen, terwijl de jongens de technisch medewerker met hun gedrag en uitlatingen hebben getergd. De school had kunnen volstaan met een waarschuwing.

School handelt in strijd met scholingsplicht

Bovendien mocht van de school worden verwacht dat zij de technisch medewerker ook periodiek traint in het hanteren van uitdagend of agressief gedrag van leerlingen. Dit heeft de school niet gedaan en handelt daarmee in strijd met de op een werkgever rustende scholingsplicht. Een werkgever dient een werknemer in staat te stellen scholing te volgen die noodzakelijk is voor de uitoefening van zijn functie.

Advocaat bij ontslag op staande voet

Kortom, de kantonrechter vernietigt het ontslag op staande voet zodat de technisch medewerker zijn werkzaamheden weer kan hervatten.

More in Arbeidsrecht
Schriftelijke motivering in concurrentiebeding blijkt cruciaal
Schriftelijke motivering op maat in concurrentiebeding blijkt cruciaal

De hoofdregel is dat een concurrentiebeding in een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd niet is toegestaan. Maar er zijn uitzonderingen toegelaten....

Close