3 min lezen

Omzeilen ketenregeling aan banden gelegd

NL

De wet stelt grenzen aan de lengte en het aantal van opvolgende arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd. In de praktijk proberen werkgevers deze wettelijke regeling vaak te omzeilen. In een recent arrest van de Hoge Raad is nu bepaald dat het niet is toegestaan om aan de regeling voorbij te gaan door het aanbieden van een arbeidsovereenkomst De overeenkomst waarbij de ene partij, de werknemer, zich verbindt in dienst van de andere partij, de werkgever, tegen loon gedurende zekere tijd arbeid te verrichten.
» Meer over arbeidsovereenkomst
arbeidsovereenkomst
voor onbepaalde tijd waarbij bij het aangaan hiervan overeen is gekomen dat deze op een bepaalde datum zal eindigen. Advocaat arbeidsrecht Sander Schouten legt uit.

 

De ketenregeling: beperking contracten voor onbepaalde tijd

Wanneer een werkgever bij een en dezelfde werkgever arbeidsovereenkomsten voor onbepaalde tijd heeft van langer dan 3 jaar (inclusief eventuele tussenpozen), dan wordt de laatst gesloten overeenkomst Een meerzijdige rechtshandeling, waarbij een of meer partijen jegens een of meer andere partijen een verbintenis aangaan.
» Meer over overeenkomst
overeenkomst
automatisch omgezet in een overeenkomst voor onbepaalde tijd. Dit geldt ook als er meer dan 3 arbeidsovereenkomsten voor onbepaalde tijd achter elkaar zijn gesloten en de periode van 3 jaar is nog niet overschreden. Ook in dat geval wordt de laatste overeenkomst gezien als een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd. Verlengingen gelden daarbij ook als nieuwe overeenkomsten. Deze (wettelijke) regeling wordt ook wel de ketenregeling Vanaf 1 juli 2015 is er sprake van de 3*2*6-regeling. Hier wordt uitgelegd wat de regeling inhoudt en wat de uitzonderingen op de regel zijn.
» Meer over ketenregeling
ketenregeling
genoemd.

Vaststellingsovereenkomst in strijd met dwingend recht

In de praktijk kwam het voor dat werkgevers wilden voorkomen dat een werknemer voor onbepaalde tijd in dienst zou treden. Een manier om dit te bewerkstelligen was door bij het aangaan van de derde arbeidsovereenkomst met de werknemer, danwel het aangaan van een opvolgende arbeidsovereenkomst waarbij de driejaarstermijn zou worden overschreden, de werknemer een vaststellingsovereenkomst te laten tekenen waarbij overeengekomen werd dat de arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd op een bepaalde datum zou eindigen. Een vaststellingsovereenkomst De overeenkomst waarin partijen bindende afspraken maken ter voorkoming of beëindiging van een bestaande onzekerheid of een bestaand geschil.
» Meer over vaststellingsovereenkomst
vaststellingsovereenkomst
kan op grond van de wet slechts strekken tot beëindiging van een bestaand geschil. Het aangaan van een vaststelling ter voorkoming van een geschil is in strijd met de dwingendrechtelijke wettelijke regeling aangaande vaststellingsovereenkomsten, aldus de Hoge Raad.  Dit zou immers met zich meebrengen dat door het aangaan van een vaststellingsovereenkomst op voorhand dwingendrechtelijke bepalingen terzijde kunnen worden geschoven.

WWZ: wijziging ketenregeling per 1 juli 2015

Op 1 juli 2015 zal het tweede gedeelte van de Wet Werk en zekerheidsrecht Zakelijke rechten die strekken tot ter zekerheid van een vordering, zoals pand en hypotheek.
» Meer over zekerheidsrecht
Zekerheid
in werking treden. Per deze datum worden de mogelijkheden om opeenvolgende contracten voor bepaalde tijd te sluiten verder beperkt. In de keten van elkaar opvolgende arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd, met een onderbreking van niet meer dan zes maanden (momenteel drie maanden), zal de laatste arbeidsovereenkomst van rechtswege worden omgezet in een overeenkomst voor onbepaalde tijd als dit het vierde contract Een akte (schriftelijke vastlegging) van een overeenkomst.
» Meer over contract
contract
op rij is, of als de totale duur van de opeenvolgende contracten meer is dan twee jaar (momenteel dus drie jaar). Het is dus zaak om bij het aanbieden van overeenkomsten voor bepaalde tijd voor te voren stil te staan bij de duur van de aan te bieden, en/of reeds aangeboden overeenkomsten.

Sander Schouten

Sander Schouten

Sander is sinds 2001 advocaat. Hij heeft bij twee middelgrote advocatenkantoren in Amsterdam ervaring opgedaan. Sander legt zich voornamelijk toe op de rechtsgebieden ondernemingsrecht, insolventierecht, verbintenissenrecht en arbeidsrecht. Volg Sander op LinkedIn of Twitter.

Ravel Residence