3 min lezen

Financiële crisis bankwereld: gewijzigde omstandigheden op het werk?

NL

Een werkgever kan een arbeidsovereenkomst De overeenkomst waarbij de ene partij, de werknemer, zich verbindt in dienst van de andere partij, de werkgever, tegen loon gedurende zekere tijd arbeid te verrichten.
» Meer over arbeidsovereenkomst
arbeidsovereenkomst
alleen wijzigen indien er sprake is van dusdanige gewijzigde omstandigheden op het werk dat het onaanvaardbaar zou zijn als de overeenkomst Een meerzijdige rechtshandeling, waarbij een of meer partijen jegens een of meer andere partijen een verbintenis aangaan.
» Meer over overeenkomst
overeenkomst
ongewijzigd wordt voortgezet. In een recente uitspraak buigt de kantonrechter zich over de vraag of de huidige financiële crisis en de gewijzigde beloningstructuur bij banken en verzekeraars gewijzigde omstandigheden opleveren. De kantonrechter oordeelde dat dit niet het geval was. Advocaat arbeidsrecht Sander Schouten legt uit.

 

Beloningsstructuur werkgever gewijzigd door crisis

X is sinds 1988 in dienst bij ASR, een verzekeringsmaatschappij, en raakt in 2003 volledig arbeidsongeschikt. Op grond van de arbeidsovereenkomst was ASR verplicht ten behoeve van X een WAO-excedent verzekering (thans WIA excedent verzekering) af te sluiten. Deze verzekering dekt het verschil tussen de maximale WAO-uitkering en het laatstverdiende salaris. ASR heeft verzuimd deze verzekering af te sluiten en verstrekt uit eigen middelen aan X naast zijn WAO-uitkering een aanvullende uitkering als vervanging voor de niet afgesloten WAO-excedent verzekering.

Eenzijdige wijziging arbeidsovereenkomst via kantonrechter

ASR wil in 2010 de aanvullende uitkering afbouwen naar het inkomensniveau dat X zou hebben gehad als hij zijn werkzaamheden was blijven verrichten. Dit is een wijziging van de arbeidsovereenkomst. X gaat hier niet mee akkoord en ASR wendt zich tot een advocaat die vervolgens een procedure opstart bij de Kantonrechter.

Gewijzigde of onvoorziene omstandigheden?

De kernvraag in dit geschil is of er, zoals de advocaat van ASR aanvoert, sprake is van gewijzigde omstandigheden dan wel Onvoorziene omstandigheden Omstandigheden die partijen niet hebben (kunnen) voorzien bij het sluiten van een overeenkomst die een wezenlijke (nadelige) invloed hebben op de (wijze van) nakoming van de overeenkomst.
» Meer over onvoorziene omstandigheden
onvoorziene omstandigheden
die een wijziging van de arbeidsovereenkomst rechtvaardigen. De Kantonrechter is van oordeel dat hier geen sprake van is. Weliswaar kunnen de door ASR aangevoerde financiële crisis binnen de bank- en verzekeringswereld en de daaraan gekoppelde grote veranderingen in de beloningstructuur als “gewijzigde omstandigheden op het werk” en als “onvoorzien” worden aangemerkt, deze omstandigheden zijn niet voldoende voor (ingrijpende) wijziging van de arbeidsovereenkomst. ASR heeft volgens de Kantonrechter o.a. onvoldoende onderbouwd waarom zij de aanvullende uitkering niet meer zou kunnen betalen. De vordering wordt afgewezen.

Bedrijfseconomische redenen grond voor wijziging arbeidsovereenkomst

Een eenzijdige wijziging van een arbeidsovereenkomst wordt slechts bij hoge uitzondering toegelaten. Immers, het beginsel van contractvrijheid zou in gevaar komen als er door één contractspartij achteraf wijzigingen kunnen worden doorgevoerd. Bedrijfseconomische redenen (financiële crisis bij werkgever) kunnen onder omstandigheden wel reden zijn om eenzijdige aanpassingen door te voeren. Denk aan noodzakelijke reorganisaties en gedwongen ontslagen. Maar ook minder vergaande maatregelen zoals verlaging van salaris zal onder die omstandigheden kunnen worden toegestaan. Als partijen het niet eens worden over een maatregel, zal de zaak door de werkgever moeten worden voorgelegd aan de Kantonrechter. De Kantonrechter zal bij zijn beslissing altijd een belangenafweging moeten maken waarbij het belang van de werknemer in principe zwaarder weegt.

Advocaat arbeidsrecht bij wijziging arbeidsovereenkomst

De advocaten van AMS Advocaten in Amsterdam hebben ruime ervaring met het adviseren en procederen over geschillen met betrekking tot aanpassing van arbeidsovereenkomsten. Onze arbeidsrecht advocaat staat zowel werkgever als werknemer bij in dergelijke kwesties.

Sander Schouten

Sander Schouten

Sander is sinds 2001 advocaat. Hij heeft bij twee middelgrote advocatenkantoren in Amsterdam ervaring opgedaan. Sander legt zich voornamelijk toe op de rechtsgebieden ondernemingsrecht, insolventierecht, verbintenissenrecht en arbeidsrecht. Volg Sander op LinkedIn of Twitter.

Ravel Residence