3 min lezen

Eenzijdig wijzigen arbeidsovereenkomst mag

NL

Wanneer er in een arbeidsovereenkomst De overeenkomst waarbij de ene partij, de werknemer, zich verbindt in dienst van de andere partij, de werkgever, tegen loon gedurende zekere tijd arbeid te verrichten.
» Meer over arbeidsovereenkomst
arbeidsovereenkomst
een bepaling is opgenomen dat deze arbeidsovereenkomst eenzijdig door de werkgever kan worden gewijzigd, kan een werkgever een wijziging ten nadele van de werknemer doorvoeren wanneer zijn belang zwaarder weegt dan het belang van de werknemer om de wijziging niet door te voren. Advocaat arbeidsrecht  Sander Schouten legt uit.

 

 

Vermindering arbeidsduur

Recentelijk oordeelde de rechtbank Zeeland-West Brabant over een eenzijdige wijziging van een arbeidsovereenkomst waarbij sprake was van een vermindering van de arbeidsduur en een inhoudelijke verandering van de functie van de werknemer. De rechter achtte deze eenzijdige wijziging toelaatbaar.

Wijziging van functie en salaris

De werkneemster werkte als directiesecretaresse voor de duur van 36 uur per week. Door de financiële crisis zag haar werkgever zich genoodzaakt om de bedrijfskosten drastisch omlaag te brengen. Deze kostenbesparing bracht met zich mee dat de werkneemster vanaf dat moment niet meer zou worden ingezet als directiesecretaresse maar als receptioniste, waarmee ook een aanzienlijk verlaging van het salaris is gemoeid.

Vordering volledig loon

De werkneemster is het niet eens met de wijziging van haar functie en het salaris. Zij werkt echter wel enige tijd onder protest als receptioniste. Later is zij weer andere werkzaamheden gaan verrichten. De werkneemster  vordert in deze procedure betaling van het volledige loon dat zij ontving als directiesecretaresse alsmede bevriezing van haar loon. De rechter gaat hier niet in mee.

Belangenafweging door de rechter

Een werkgever kan niet in alle gevallen van een werknemer verlangen dat deze instemt met een wijziging van zijn arbeidsovereenkomst. Echter, in sommige gevallen brengen de beginselen van goed werkgeverschap en goed werknemerschap met zich mee dat de eenzijdig wijziging toch toelaatbaar is. De rechter overweegt dat er zich een wijzing van omstandigheden heeft voorgedaan waarin de werkgever als goed werkgever aanleiding kon vinden om het voorstel tot wijzing te doen en dat dit voorstel redelijk is.

Belang van de onderneming

De rechter maakt een afweging tussen de belangen van de werkgever en de belangen van de werknemer. Daarbij moeten alle omstandigheden van het geval in aanmerking worden genomen, waaronder de aard van de gewijzigde omstandigheden die aanleiding zijn geweest tot het voorstel en de ingrijpendheid van het voorstel voor de werknemer. Ook wordt gekeken naar het belang van de onderneming van de werknemer bij het wijzigingsvoorstel. Tot slot moet worden gekeken of het voorstel in het licht van de omstandigheden van het geval in redelijkheid  van de werknemer kan worden gevraagd.

Wijziging op grond van bedrijfseconomische omstandigheden

Nu de reden van het voorstel van bedrijfseconomische aard zijn, namelijk een teruglopende omzet door de financiële crisis, oordeelt de rechter dat deze gewijzigde omstandigheden met zich meebrengen dat de arbeid van de werkneemster niet langer kon worden aangeboden door de werkgever. Verder is niet gebleken dat er alternatieven waren voor de functie van receptioniste.

Arbeidsovereenkomst kon ook worden beëindigd

De werknemer stond voor de keus om de werkgever een baan als receptioniste aan te bieden of de arbeidsovereenkomst te laten beëindigen. Bij ontslag zou de werkneemster ander werk hebben moeten zoeken. De kantonrechter geeft daarbij aan dat het werk op het niveau van een directiesecretaresse in de regio waar de werkneemster werkzaam is niet voor het oprapen ligt. Het aanbieden van de functie van receptioniste was dan ook niet in strijd met goed werkgeverschap nu een alternatief ontbrak.

Advocaat arbeidsrecht Amsterdam

De advocaten van AMS Advocaten in Amsterdam hebben ruime ervaring met het adviseren en procederen over geschillen met betrekking tot aanpassingen van arbeidsovereenkomsten. Onze arbeidsrechtadvocaten staan zowel werkgever als werknemer bij in dergelijke kwesties.

Sander Schouten

Sander Schouten

Sander is sinds 2001 advocaat. Hij heeft bij twee middelgrote advocatenkantoren in Amsterdam ervaring opgedaan. Sander legt zich voornamelijk toe op de rechtsgebieden ondernemingsrecht, insolventierecht, verbintenissenrecht en arbeidsrecht. Volg Sander op LinkedIn of Twitter.

Ravel Residence