3 min lezen

Cumulatie van gronden bij ontslag op staande voet

NL

Een ontslag op staande voet mag slechts in uitzonderlijke gevallen worden gegeven. Er moet sprake zijn van een dringende reden Een gedraging van een werknemer die zodanig is dat van de werkgever niet kan worden gevergd de arbeidsovereenkomst te laten voortduren.
» Meer over dringende reden
dringende reden
. Soms legt een werkgever meerdere gedragingen aan het ontslag op staande voet ten grondslag. In die gevallen is echter voorzichtigheid geboden. Als namelijk slechts een deel van de gedragingen wordt bewezen, kan het ontslag op losse schroeven komen te staan. Advocaat arbeidsrecht Sander Schouten legt dit uit aan de hand van een recent arbeidsgeschil.

 

Twee ontslaggronden voor ontslag op staande voet

In de casus die hier ter illustratiae wordt besproken, ging het om het volgende. Een werknemer werd door zijn werkgever op staande voet ontslagen. In de ontslagbrief waren twee ontslaggronden vermeld: (1) werkweigering en (2) het doen van negatieve uitspraken op de werkvloer die voor een slechte sfeer zorgen. De werknemer heeft beide gronden betwist. In een procedure vordert hij daarom vernietiging van het ontslag.

Ontslag op staand voet ultimum remedium

In hoger beroep Ons burgerlijk procesrecht kent het beginsel dat er onderzocht wordt in twee instanties: een ieder heeft het recht op een nieuwe behandeling van de zaak door een hogere rechter.
» Meer over hoger beroep
hoger beroep
buigt het Hof zich over de zaak. Het Hof stelt voorop dat een ontslag op staande voet een ultimum remedium, een laatste redmiddel, is. De gevolgen zijn verstrekkend: de werknemer heeft direct geen salarisaanspraak meer, omdat de opzegtermijn niet in acht wordt genomen en er kan geen aanspraak op WW en aanvullende vergoedingen worden gemaakt. Daarom kan een ontslag op staande voet enkel rechtsgeldig worden gegeven als er sprake is van een dringende reden.

Bijzondere regel bij cumulatie ontslaggronden

Het Hof is van oordeel dat de uitlatingen van werknemer niet zijn komen vast te staan, althans dat het onvoldoende dringende grond voor ontslag op staande voet oplevert. Het Hof wijst er op dat als aan een ontslag meerdere gedragingen ten grondslag zijn gelegd, maar slechts een gedeelte hiervan is komen vast te staan, er een bijzondere regel geldt. De werkgever moet dan aantonen dat hij de werknemer ook op staande zou hebben ontslagen uitsluitend op grond van de bewezen gedraging. Deze gedraging moet het ontslag als het ware zelfstandig kunnen dragen, los van de overige -verworpen- gronden.

Ontslag op staande voet niet rechtsgeldig

In dit geval heeft de werkgever niet gesteld of aannemelijk gemaakt dat hij de werknemer ook enkel op grond van de werkweigering op staande voet zou hebben ontslagen. De werkgever heeft namelijk het ontslag op grond van werkweigering én negatieve uitlatingen gegeven. Het Hof is van oordeel dat het ontslag geen stand kan houden. Het ontslag wordt vernietigd.

AMS arbeidsrecht advocaat bij onterecht ontslag

Er worden strikte voorwaarden gesteld aan de gronden die voor een ontslag worden gegeven. Zo moeten de gronden direct aan een werknemer worden meegedeeld als deze wordt ontslagen op staande voet. En iedere grond moet op zich een dringende reden opleveren, danwel afzonderlijk het ontslag kunnen dragen. Een reeks van incidenten en gedragingen die niet direct een dringende reden voor ontslag op staande voet opleveren, kunnen overigens wel grond zijn voor een beëindiging van de overeenkomst Een meerzijdige rechtshandeling, waarbij een of meer partijen jegens een of meer andere partijen een verbintenis aangaan.
» Meer over overeenkomst
overeenkomst
wegens verstoorde arbeidsverhouding en/of ernstig verwijtbaar gedrag van de werknemer.

Sander Schouten

Sander Schouten

Sander is sinds 2001 advocaat. Hij heeft bij twee middelgrote advocatenkantoren in Amsterdam ervaring opgedaan. Sander legt zich voornamelijk toe op de rechtsgebieden ondernemingsrecht, insolventierecht, verbintenissenrecht en arbeidsrecht. Volg Sander op LinkedIn of Twitter.
Ravel Residence