Artikel 7:653 BW ook van toepassing op een anti-ronselbeding?

In een arbeidsovereenkomst De overeenkomst waarbij de ene partij, de werknemer, zich verbindt in dienst van de andere partij, de werkgever, tegen loon gedurende zekere tijd arbeid te verrichten.
» Meer over arbeidsovereenkomst
arbeidsovereenkomst
kan een anti-ronselbeding worden opgenomen. In dit beding spreekt een werkgever met een werknemer af dat hij of zij gedurende een bepaalde periode nadat de arbeidsovereenkomst is beëindigd geen ex-collega’s mag benaderen voor een baan bij de organisatie waar de werknemer inmiddels werkt. De vraag is of een dergelijk beding valt onder de werking van artikel 7:653 BW, en daarmee dus moet voldoen aan de dezelfde strenge vereisten als een concurrentiebeding De contractuele beperking voor een werknemer om na beëindiging van het dienstverband werkzaam te zijn in concurrerende functies of in een zekere aan de werkgever gerelateerde branche.
» Meer over concurrentiebeding
concurrentiebeding
. Arbeidsrecht advocaat Manon van den Brand bespreekt een arrest van het gerechtshof.

‘Wegtrek-beding’ in arbeidsovereenkomst

Sinds 1 juli 2016 was de werkneemster in dienst op basis van een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd in de functie van recruiter. In deze arbeidsovereenkomst was een relatiebeding Een relatiebeding is een afspraak tussen een werkgever en een werknemer die de werknemer verbiedt na het einde van de arbeidsovereenkomst werkzaam te zijn voor klanten of relaties van de werkgever.
» Meer over relatiebeding
relatiebeding
c.q. ‘wegtrekken medewerkers’ beding opgenomen. De werkneemster zegde, bij brief van 26 januari 2017, haar arbeidsovereenkomst tegen 1 maart 2017 op. De werkgeefster bevestigde de opzegging, maar gaf aan dat zij de werkneemster onverkort zou houden aan voormeld beding. De werkneemster ondertekende vervolgens deze brief.

Nieuwe werkgever

Nadat de werkneemster in dienst trad bij haar nieuwe werkgeefster, nam de ex-werkgeefster contact met deze nieuwe werkgeefster op. De ex-werkgeefster wees de nieuwe werkgeefster op de verplichting van de werkneemster tegenover de ex-werkgeefster om geen medewerkers van haar te benaderen.

Ex-collega benadert werkneemster

De werkneemster werd benaderd door een ex-collega met de vraag of de functie die bij de nieuwe werkgeefster vacant was gesteld een senior-functie was. Hierop vroeg de werkneemster aan deze ex- collega of hij geïnteresseerd was in deze functie en gaf aan dat hij altijd mocht bellen om een kop koffie te komen drinken. De ex-collega accepteerde dit aanbod. Per 1 september 2017 trad ook deze ex-collega in dienst bij de nieuwe werkgeefster.

Strijd met anti-ronselbeding?

De ex-werkgeefster deelde aan de werkneemster mee dat zij haar anti-ronselbeding had geschonden door deze ex-collega te benaderen. De ex-werkgeefster vorderde in deze procedure onder meer betaling van de contractuele boete. De kantonrechter wees de vordering van de ex-werkgeefster af omdat het beding nietig zou zijn.

Haviltex

In hoger beroep Ons burgerlijk procesrecht kent het beginsel dat er onderzocht wordt in twee instanties: een ieder heeft het recht op een nieuwe behandeling van de zaak door een hogere rechter.
» Meer over hoger beroep
hoger beroep
verschillen partijen van mening over de vraag hoe het anti-ronselbeding moet worden uitgelegd. Het gerechtshof oordeelt dat dit beding aan de hand van de Haviltex-maatstaf moet worden uitgelegd, waarbij onder andere van belang is hoe partijen met de bepaling zijn omgegaan. De ex-werkgeefster gaf bij uitdiensttreding per e-mail aan dat de werkneemster geen medewerkers van de ex-werkgeefster mocht benaderen. De werkneemster liet daarop weten dat zij niet kon uitsluiten dat ex-collega’s haar volgden via LinkedIn en/of haar zouden benaderen. De werkgeefster gaf aan dat zij dit snapte en dit ook geen issue zou zijn.

Het is werkneemster verboden actief contact op te nemen

Naar het oordeel van het gerechtshof mocht de werkneemster het beding zo begrijpen dat het haar verboden was om op eigen initiatief, en zonder dat een ex-collega van haar ex-werkgeefster daartoe aanleiding gaf, contact op te nemen met één van haar ex-collega’s en hen ertoe te bewegen voor haar nieuwe werkgeefster te komen werken. Daarvan is in dit geval geen sprake, daar het juist de ex-collega was die de werkneemster benaderde met de vraag of het bedrijf op zoek was naar een senior. Met andere woorden: de werkneemster heeft het anti-ronselbeding niet overtreden.

Dit specifieke anti-ronselbeding valt onder artikel 7:653 BW

Of het anti-ronselbeding onder artikel 7:653 BW valt, is afhankelijk van de vraag of de inhoud van het ronselbeding in deze omstandigheden gekwalificeerd kan worden als een beding waarbij de werkneemster werd beperkt in haar bevoegdheid om na het einde van de overeenkomst Een meerzijdige rechtshandeling, waarbij een of meer partijen jegens een of meer andere partijen een verbintenis aangaan.
» Meer over overeenkomst
overeenkomst
op zekere wijze werkzaam te zijn. Daarvan was in deze specifieke situatie wél sprake, aldus het gerechtshof. De werkneemster mocht immers – in haar functie als recruiter – iedere potentiële kandidaat benaderen om een vacature te vullen, met uitzondering van de kandidaten die bij haar ex-werkgeefster werkzaam waren. Het onderhavige beding viel dan ook onder de werking van artikel 7:653 BW. In deze uitspraak behandelt het gerechtshof niet de vraag of er voldoende zwaarwegende bedrijfsbelangen zijn om het anti-ronselbeding op te nemen.

Conclusie

Op het moment dat artikel 7:653 BW van toepassing is op een anti-ronselbeding, gelden dezelfde eisen als bij een concurrentiebeding. Dit zal zeer waarschijnlijk gelden voor werknemers die een functie als recruiter of hr-medewerker vervullen. Zij worden immers wel beperkt in het verrichten van werkzaamheden door een anti-ronselbeding. Dit betekent dat het anti-ronselbeding in een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met deze werknemers moet worden voorzien van een schriftelijke motivering, waarin de zwaarwegende bedrijfsbelangen zijn opgenomen. Wilt u weten of het anti-ronselbeding in uw arbeidsovereenkomst dient te voldoen aan de strenge regels van artikel 7:653 BW of heeft u hulp nodig bij het formuleren van een beding? Neem dan contact op met een arbeidsrecht advocaat.

Meer in Arbeidsrecht
Werkgevers opgelet: beëindig een slapend dienstverband nog vóór 1 januari 2020

Tot voor kort hielden werkgevers het dienstverband na 104 weken arbeidsongeschiktheid ‘slapend’ om de (hoge) transitievergoeding te ontlopen. Maar de...

Sluiten