Voorlopige doorbetaling na strafontslag, wanneer kan dat?

De zwaarste disciplinaire straf die aan een ambtenaar kan worden opgelegd is het strafontslag. Een strafontslag heeft verstrekkende gevolgen. Een ambtenaar die strafontslag krijgt, heeft in de regel geen recht op een WW-uitkering. Ook zal de loonbetaling aan de ambtenaar na een strafontslag direct worden stopgezet. In sommige gevallen kan echter tijdens de bezwaar- en beroepsprocedure tegen het ontslagbesluit loondoorbetaling worden gevorderd in een spoedprocedure. Advocaat ambtenarenrecht Sander Schouten licht toe.

 

Ernstig plichtsverzuim door ambtenaar

Een strafontslag voor een ambtenaar is op veel punten vergelijkbaar met een ontslag op staande voet van een gewone werknemer. Hieraan worden dan ook zware eisen gesteld. Voor het opleggen van de maatregel strafontslag dient bijvoorbeeld sprake te zijn van ernstig plichtverzuim aan de zijde van de ambtenaar. Tegen een besluit tot strafontslag kan door de ambtenaar bezwaar worden gemaakt, en indien dit bezwaar ongegrond wordt verklaard, kan de ambtenaar tegen de beslissing van het bestuursorgaan op het bezwaar beroep aantekenen bij de rechtbank.

Financiële noodsituatie kan uitzondering vormen

De bezwaar- en beroepsprocedures nemen vaak enige tijd in beslag. Een bezwaar- of beroepsprocedure schorst het besluit niet. Tijdens deze procedures wordt aan de ambtenaar dan ook geen salaris uitbetaald. Wanneer er sprake is van bijvoorbeeld een financiële noodsituatie kan bij de rechtbank daarom worden verzocht om een voorlopige voorziening te treffen tot doorbetaling van het loon totdat in bezwaar of beroep is beslist over het besluit tot strafontslag.

Is er voldoende financiële spoedeisendheid?

De ambtenaar die verzoekt om een voorlopige voorziening moet aantonen dat onverwijlde spoed het treffen van de voorlopige voorziening vereist. De ambtenaar moet dus een spoedeisend belang Voor een toewijzing van een vordering in kort geding moet er sprake zijn van spoedeisend belang.
» Meer over spoedeisend belang
spoedeisend belang
hebben bij het treffen van de voorziening. Daarbij wordt door de rechtbank gekeken naar de betrokken belangen in de zaak. Er moet bijvoorbeeld sprake zijn van een voldoende financiële spoedeisendheid.

Rechtbank moet uitkomst rechtszaak inschatten

Wanneer het spoedeisend belang van de ambtenaar bij het treffen van de voorziening vaststaat, zal de rechtbank vervolgens dienen te beoordelen of het ontslagbesluit in de bezwaar of beroepsprocedure naar verwachting in stand zal blijven. De beoordeling van de rechtmatigheid van het bestreden besluit door de voorzieningenrechter heeft een voorlopig karakter en is dus niet bindend voor de beslissing op bezwaar of eventueel in de  hoofdzaak.

Strafontslag heeft grote gevolgen

In de spoedprocedure zal de ambtenaar moeten verzoeken om schorsing van het genomen ontslagbesluit en doorbetaling van het loon. De rechter heeft ook de mogelijkheid om in de spoedprocedure uitspraak te doen over de rechtmatigheid van het bestreden besluit. Dit moet wel aan de rechter expliciet worden verzocht. Het is overigens niet mogelijk om van de beslissing van de rechter aangaande de voorlopig voorziening in hoger beroep Ons burgerlijk procesrecht kent het beginsel dat er onderzocht wordt in twee instanties: een ieder heeft het recht op een nieuwe behandeling van de zaak door een hogere rechter.
» Meer over hoger beroep
hoger beroep
te gaan. Gezien de grote gevolgen die strafontslag met zich mee brengt, is het altijd raadzaam om advies in te winnen bij een advocaat wanneer strafontslag is verleend.

More in Ambtenarenrecht
Belemmeringsverbod bij detachering
Ambtenaren en sociale media: waar ligt de grens?

Een ambtenaar bij het ministerie van Veiligheid en Justitie werd onlangs geschorst en dreigt te worden ontslagen vanwege een tweet...

Close