3 min lezen

Veroordeling ambtenaar leidt tot ontslag

NL

De casus is gruwelijk. Een ambtenaar in dienst van het Ministerie van Veiligheid en Justitie is strafrechtelijk veroordeeld tot een gevangenisstraf omdat zij haar baby zeer ernstig verwaarloosde. Het Ministerie heeft de ambtenaar vanwege deze veroordeling ontslagen. De ambtenaar is het hier niet mee eens en gaat in bezwaar en vervolgens in beroep. Wordt het beroep gegrond verklaard? Advocaat ambtenarenrecht Sander Schouten bespreekt het vonnis.

Wangedrag in vrije tijd is plichtsverzuim

Plichtsverzuim is een grond voor ontslag. Daarvan is sprake als de ambtenaar zich niet gedraagt zoals van hem of haar mocht worden verwacht. Ook gedragingen in de privésfeer kunnen plichtsverzuim Het doen of nalaten van iets dat een goed ambtenaar in gelijke omstandigheden behoort na te laten of te doen
» Meer over plichtsverzuim
plichtsverzuim
 opleveren. Bepalend daarbij is of het wangedrag weerslag heeft op het functioneren van de ambtenaar en op het aanzien van de dienst.

Psychische aandoening geen rechtvaardiging

De ambtenaar in kwestie was aangesteld als complexbeveiliger in een Penitentiaire Inrichting. Een kinderarts verklaarde dat de ambtenaar mogelijk lijdt aan het psychiatrisch syndroom Münchhausen by proxy. Moeders die daaraan lijden vragen onnodig aandacht van artsen voor hun kind door hun kind zodanig te verwaarlozen dat het continu medische behandeling nodig heeft. De ambtenaar werd veroordeeld tot een gevangenisstraf door de strafrechter. De werkgever van de bewuste ambtenaar ontsloeg de ambtenaar vervolgens op basis van plichtsverzuim.

Ambtenaar gaat in bezwaar en beroep

De advocaat van de ambtenaar ging binnen 6 weken nadat de ambtenaar het ontslagbesluit ontving in bezwaar. Maar het Ministerie handhaafde het ontslag van de ambtenaar. De advocaat van de ambtenaar ging vervolgens in beroep bij de rechtbank Oost-Brabant en stelde dat de werkgever klakkeloos het vonnis van de strafrechter overnam en haar had ontslagen zonder zelf te onderzoeken of zij het strafbare feit wel gepleegd had. Daarnaast zou door de kinderarts ten onrechte zijn verklaard dat de ambtenaar leed aan Münchhausen by proxy. Ook voerde de advocaat van de ambtenaar aan dat de ambtenaar in hoger beroep Ons burgerlijk procesrecht kent het beginsel dat er onderzocht wordt in twee instanties: een ieder heeft het recht op een nieuwe behandeling van de zaak door een hogere rechter.
» Meer over hoger beroep
hoger beroep
was gegaan tegen de strafrechtelijke veroordeling en de strafrechtelijke veroordeling nog niet onherroepelijk was.

Strafrechtelijke veroordeling is plichtsverzuim

Het is vaste rechtspraak in het ambtenarenrecht Een bijzondere regeling in het arbeidsrecht waarin de rechtspositie van ambtenaren wordt geregeld.
» Meer over ambtenarenrecht
ambtenarenrecht
dat de strikte bewijsregels van het strafrecht niet van toepassing zijn. De werkgever mag zich puur baseren op de feiten die in de strafzaak centraal staan. De rechter die moest oordelen over het beroep dat was ingesteld door de advocaat van de ambtenaar oordeelde daarom dat de werkgever geen eigen onderzoek hoefde te doen naar de strafbare feiten als die al nauwkeurig genoeg staan omschreven in een strafrechtelijk vonnis. De stelling dat de ambtenaar ten onrechte gediagnostiseerd zou zijn met Münchhausen by proxy doet daaraan niet af. De psychische gesteldheid ontslaat een ambtenaar niet van zijn plicht zich behoorlijk te gedragen.

Hoger beroep tegen veroordeling geen uitstel

De rechter oordeelde tot slot nog dat het ontslag niet hoefde te worden uitgesteld totdat de strafrechtelijke veroordeling onherroepelijk was geworden. De uitkomst van het hoger beroep van de ambtenaar hoefde de werkgever dus niet af te wachten voordat hij de ambtenaar ontsloeg.

Sander Schouten

Sander Schouten

Sander is sinds 2001 advocaat. Hij heeft bij twee middelgrote advocatenkantoren in Amsterdam ervaring opgedaan. Sander legt zich voornamelijk toe op de rechtsgebieden ondernemingsrecht, insolventierecht, verbintenissenrecht en arbeidsrecht. Volg Sander op LinkedIn of Twitter.
Ravel Residence