VvE kwestie: is de recreatieve verhuur van een appartement nu wel of niet toegestaan?

Het blijft de gemoederen onder de VvE-leden bezig houden: is de recreatieve verhuur van een appartement nu wel of niet toegestaan? In een recent geschil tussen een VvE en enkele appartementseigenaren neemt de kantonrechter de reglementen als uitgangspunt. Hieruit volgt dat verhuur juist wel is toegestaan. VvE advocaat Robert van Ewijk licht dit toe.

VvE vergadering besluit tot verbod recreatieve verhuur

Een appartementencomplex bestaat uit 45 woningen. Hiervan worden 21 permanent bewoond. De overige 24 appartementen worden gebruikt als vakantiewoning. Van de 24 woningen worden er 5 gebruikt voor de recreatieve verhuur. Op een algemene ledenvergadering van de VvE is er gestemd over de vraag of de vergadering recreatieve verhuur in het appartementencomplex wil toestaan. Vóór verhuur werden 173 stemmen uitgebracht, tegen 259 stemmen. Er werd besloten tot een verbod op recreatieve verhuur.

Verzoek tot vernietiging VvE besluit

De vijf appartementseigenaren die hun woningen verhuren, hebben de kantonrechter verzocht dit besluit te vernietigen. Zij voeren aan dat het besluit in strijd met de splitsingsakte De notariële akte waarin een gebouw in appartementsrechten is gesplitst.
» Meer over splitsingsakte
splitsingsakte
en het modelreglement Een standaardmodel voor een splitsingsreglement.
» Meer over modelreglement
modelreglement
is. Volgens hen is verhuur in het geheel niet verboden en wordt het juist toegestaan in het modelreglement. Volgens de VvE is recreatieve verhuur echter wel in strijd met akte Een ondertekend geschrift, bestemd om tot bewijs te dienen.
» Meer over akte
akte
van splitsing. Daarnaast is er ook geen recht en gerechtvaardigd belang om dit alsnog toe te staan, aldus de VvE.

Verhuur appartement niet verboden bij wet

De kantonrechter overweegt dat op grond van de wet een appartementseigenaar De gerechtigde tot een appartementsrecht.
» Meer over appartementseigenaar
appartementseigenaar
bevoegd is zijn woning zelf te gebruiken of aan een ander in gebruik te geven. Hieronder valt in principe ook verhuur. Dit gebruik kan wel bij reglement worden beperkt, bijvoorbeeld ten aanzien van de bevoegdheid tot verhuur. Beperkingen worden ook regelmatig in de modelreglementen opgenomen.

Modelreglement staat recreatieve verhuur toe

In deze zaak is in het reglement bepaald dat de appartementseigenaar zijn privégedeelte aan een ander in gebruik kan geven, mits hij er voor zorg draagt dat die ander het gebruik slechts verkrijgt na afgifte van een verklaring, zodat de gebruiker de bepalingen van het reglement naleeft. In het reglement zijn geen beperkingen gesteld aan de duur van de verhuur. Omdat deze beperking ontbreekt, moet volgens de rechter ervan worden uitgegaan dat verhuur ook van korte duur, is toegestaan. Zoals bijvoorbeeld short-stay of recreatieve verhuur.

Wijziging van reglement bij unaniem besluit

Het besluit niet langer recreatieve verhuur toe te staan, is aldus een besluit tot wijziging van het reglement, omdat deze verhuur op grond daarvan nu juist wel is toegestaan. Voor een wijziging van het reglement is echter de medewerking van alle appartementseigenaren aan de orde. Dat is niet het geval. Evenmin kan het bestuur de wijziging doorvoeren aangezien zij geen 4/5e meerderheid van het aantal stemmen heeft. Het besluit is aldus niet rechtsgeldig tot stand gekomen en vernietigbaar.

Meer in VvE
Zorgplicht grooteigenaar jegens particuliere eigenaar binnen VvE?
Zorgplicht grooteigenaar jegens particuliere eigenaar binnen VvE?

In een recente procedure tussen een VvE en een appartementseigenaar oordeelde de rechter dat bij het nemen van een besluit door...

Sluiten