3 min lezen

Voorzitter VVE mocht gemachtigde laten verwijderen uit vergadering

NL

Binnen verenigingen van eigenaars (VVE’s) komt het niet zelden voor dat men meerdere keren de gang naar de rechter moet maken om een oplopend conflict voor te leggen. Gelukkig is de rechtsgang voor VVE’s laagdrempelig. Er gelden wel korte termijnen: binnen een maand moet bij de kantonrechter vernietiging van een bestreden besluit worden verzocht, op de grond dat het in strijd is met de redelijkheid en billijkheid Een bron van ongeschreven objectief recht waaraan mensen zich moeten gedragen jegens elkaar.
» Meer over redelijkheid en billijkheid
redelijkheid en billijkheid
. VVE advocaat Hidde Reitsma bespreekt een recente uitspraak waar een gemachtigde van een aantal appartementseigenaars – naar blijkt: terecht – uit de vergadering was verwijderd.   

Gemachtigde van VVE-leden verwijderd uit vergadering

Hoewel de uitspraak ook de vraag behandeld of een aantal andere besluiten moet worden vernietigd, springt het verzoek tot vernietiging van het besluit de gemachtigde van een viertal leden uit de vergadering te verwijderen het meest in het oog. Wat was er aan de hand? Tijdens de vergadering is met meerderheid van stemmen besloten geen nieuwe punten aan de al overvolle agenda toe te voegen. De vier verzoekers waren als enige tegen. Verder is aan het begin van de vergadering met de leden is afgesproken dat zij elkaar met respect zouden te behandelen, en dat als een lid zich hier niet aan zou houden hij of zij de vergadering zou dienen te verlaten. Vervolgens raakten de gemoederen verhit, omdat een aanwezige – het gaat kennelijk om de gemachtigde van de vier hiervoor genoemde leden – het er niet mee eens was dat het door hem gewenste agendapunt “nieuwe jaarcijfers die aan de wettelijke eisen voldoen” niet werd toegevoegd. Hij noemde het jaarverslag 2011 een ‘vod’en bleef deze woordkeuze hanteren, ondanks het verzoek zich respectvoller op te stellen. uiteindelijk is dit lid onder protest naar buiten geleid en is de vergadering voortgezet.

Kantonrechter: verwijdering is niet onredelijk

De kantonrechter concludeert dat de gang van zaken zoals die kwam vast te staan geen aanleiding vormde om te concluderen dat de ordemaatregel – het verwijderen uit de vergadering – in de gegeven omstandigheden onrechtmatig Ieder handelen of nalaten dat in strijd is met een wet of met de maatschappelijke betamelijkheid.
» Meer over onrechtmatig
onrechtmatig
was of in strijd met de redelijkheid en billijkheid. Ten eerste staat vast dat de verwijderde gemachtigde zich niet heeft gehouden aan de aan het begin van de vergadering besproken ‘spelregels’ (waarvan de sanctie van verwijdering reeds was aangekondigd). Voorts blijkt dat de verwijderde gemachtigde zich ook niet heeft geconformeerd aan het besluit van de vergadering dat geen nieuwe agendapunten zouden worden toegevoegd, en bleek de gemachtigde niet bereid zijn als woordkeuze aan te passen. De kantonrechter wijst het verzoek tot vernietiging af.

Besluitvorming moet aan strakke regels kunnen voldoen

Deze uitspraak biedt een belangrijke houvast in zaken waarin – net als in deze kwestie – de verhoudingen danig zijn verstoord. De kantonrechter merkt in dat kader ook nog op dat het juist ook gelet op die verstoorde verhoudingen van belang is dat de besluitvorming aan strakke regels dient te voldoen. Als niet blijkt dat het bestuur of de vergadering zich niet aan deze regels houdt, en zich niet kennelijk onredelijk opstelt, kunnen dergelijke strenge regels omtrent besluitvorming worden gehandhaafd.

Vernietiging verzoeken kan niet van elk besluit

De kantonrechter merkt tenslotte nog op dat dat de weg naar de kantonrechter niet bedoeld is om alle besluiten waar verzoekers het niet mee eens zijn, en die zij gezien de stemverhoudingen binnen de VVE niet kunnen tegen houden, alsnog aan te vechten. Dit komt in strijd met de eisen van de redelijkheid en billijkheid en creëert een onwerkbare situatie voor het bestuur en de VVE. Daarmee geeft de kantonrechter – terecht – aan dat de VVE en het bestuur een zekere beleidsvrijheid heeft, en dat daarbij ook strenge regels mogen gelden. De kantonrechter treedt daarbij dus terughoudend op: alleen als sprake is van een apert onredelijk besluit, zal hij ingrijpen.

Advocaat VVE-recht bij geschil in vereniging van eigenaren

De vastgoedadvocaten van AMS hebben veel ervaring met VVE-zaken, en publiceren ook regelmatig op de website van nederlandvve.nl. Ook in kleinere VVE-geschillen kunnen zij voor een gunstuig tarief voor uw VVE optreden. Als u vragen heeft, kunt u gerust contact opnemen.

Hidde Reitsma

Hidde Reitsma

Hidde heeft een gevarieerde proces- en adviespraktijk en bezit een diepgaande kennis van het beslag- en executierecht. Het zwaartepunt van zijn praktijk ligt op het gebied van het ondernemingsrecht (waaronder zaken op het gebied van bestuurdersaansprakelijkheid en  bedrijfsovername), het insolventierecht, het contractenrecht en het vastgoedrecht. Volg Hidde op LinkedIn of Twitter.
Ravel Residence