Afwijken Modelreglement? Goed vastleggen in splitsingsakte!

Het uitgangspunt bij een VVE is dat iedere appartementseigenaar De gerechtigde tot een appartementsrecht.
» Meer over appartementseigenaar
appartementseigenaar
meedraagt in de kosten van het onderhoud van de gemeenschappelijke ruimten. Hoeveel hij bijdraagt hangt af van zijn breukdeel. Dit wordt in de splitsingsakte De notariële akte waarin een gebouw in appartementsrechten is gesplitst.
» Meer over splitsingsakte
splitsingsakte
vastgelegd. Een grotere woning draagt meer bij aan de kosten een kleine studio. De eigenaren mogen met elkaar afwijkende verdeelsleutels overeenkomen. Belangrijk is dan wel deze afspraak goed vast te leggen in de splitsingsakte. Dat ging in een recente zaak bij het hof mis. Advocaat Thomas van Vugt, gespecialiseerd in VVE-geschillen, licht toe.

Winkeleigenaar draagt niet bij aan onderhoud woningen

Een appartementencomplex bestaat uit vier lagen woningen, met winkels op de begane grond. In de oorspronkelijke splitsingsakte in 1983 is opgenomen dat de eigenaar van de winkels niet meedraagt aan de kosten voor het onderhoud van de gemeenschappelijke voorzieningen voor zover deze betrekking hebben op de woningen (trappenhuizen, buitenschilderwerk, balkons etc). Deze afspraak vormde een uitzondering op het modelreglement Een standaardmodel voor een splitsingsreglement.
» Meer over modelreglement
Modelreglement
waarin staat dat alle eigenaren (naar evenredigheid) meebetalen aan de kosten van de gemeenschappelijke ruimten.

Wijziging splitsingsakte door notaris

In 1994 wordt de splitsingsakte gewijzigd in verband met de verplaatsing van de voorgevel van de winkels. Bij deze splitsing is van de gelegenheid gebruik gemaakt om het nieuwe Modelreglement 1992 van toepassing te verklaren. Alle eigenaren stemmen in met de wijzigingen en de notaris stelt een nieuwe akte Een ondertekend geschrift, bestemd om tot bewijs te dienen.
» Meer over akte
akte
op. Wat niet wordt gewijzigd is de afspraak betreffende de afwijkende verdeelsleutel voor winkeleigenaar. Echter, in de nieuwe splitsingsakte komt deze uitzondering op het modelreglement niet terug. In 2010 ontdekt de nieuwe beheerder van de VvE dat de winkeleigenaar al jaren “te weinig” heeft meegedragen in de VvE-kosten. De winkeleigenaar wijst op de oude bepaling uit de akte van 1983 en stelt dat de akte uit 1994 nietig is voor zover deze een wijziging inhield van de oude afspraak.

Wilden partijen afwijkende verdeelsleutel wijzigen?

De VvE stelt een procedure in en vordert betaling maar de rechtbank wijst deze vordering af. In hoger beroep Ons burgerlijk procesrecht kent het beginsel dat er onderzocht wordt in twee instanties: een ieder heeft het recht op een nieuwe behandeling van de zaak door een hogere rechter.
» Meer over hoger beroep
hoger beroep
 
overweegt ook het hof dat nergens in de stukken over de wijziging in 1994 een expliciete aanwijzing is te vinden dat het de bedoeling was van de toenmalige appartementseigenaren om ook de tot dan toe gevolgde afwijkende verdelingssleutel te wijzigen. Dit strookt evenmin met het feit dat de afwijkende verdeelsleutel ongewijzigd is toegepast gedurende 15 jaar na de wijzigingsakte van 1994.

Derden te goeder trouw beschermd

Maar, zo vervolgt het hof, dit doet allemaal niet ter zake. De complicatie doet zich voor dat het overgrote deel van de woning-eigenaars hun appartement ná de wijziging van de splitsingsakte in 1994 heeft gekocht. Tegen hen als derden te goeder trouw komt volgens de wet bescherming toe. Zij mochten immers te goeder trouw vertrouwen op de juistheid van de splitsingsakte van 1994. Zij hadden geen kennis (hoeven hebben) van de uitzondering die in de akte van 1983 was overeengekomen.

Advocaat bij geschillen in VVE

Op grond van het vertrouwensbeginsel kan de winkeleigenaar zich tegenover deze ‘nieuwe’ (en gezien de praktische onmogelijkheid ook niet tegen de ‘oude’) appartementseigenaren niet op de nietigheid van de akte uit 1994 beroepen. De winkeleigenaar moet daarom toch met terugwerkende kracht meebetalen aan de woonkosten conform Modelreglement 1992.

More in VvE
Rechtsanwälte in den Niederlanden: AMS Advocaten
Wooncorporatie misbruikt meerderheidsstem in VvE

Het komt regelmatig voor dat een woningcorporatie - na splitsing en gedeeltelijke verkoop van een gebouw - een meerderheid van...

Close