3 min lezen

Vernietiging borg wegens niet meetekenen echtgenote

NL

Recentelijk heeft de rechtbank Haarlem een uitspraak gedaan in een procedure over borgstelling. De rechtbank oordeelde dat de echtgenote van de borg de borgstelling terecht had vernietigd omdat die niet was aangegaan in het kader van de normale bedrijfsuitoefening van het bedrijf van haar man. Advocaat verbintenissenrecht Marco Guit bespreekt deze uitspraak.

Normale bedrijfsuitoefening

In de zaak bij de rechtbank Haarlem speelde het volgende. De borg is (indirect) bestuurder en houder van 50% van de aandeel De gedeelten waarin het kapitaal van een BV of NV is verdeeld.
» Meer over aandeel
aandelen
in een vennootschap. Onder meer op 18 mei 2010 heeft de vennootschap een kredietfaciliteit afgesloten bij de bank waarbij de (indirect) bestuurder zich borg heeft gesteld. Op 26 april 2011 is de vennootschap failliet verklaard. De bank heeft de borg aangesproken tot betaling van het bedrag waarvoor hij borg staat. De borg heeft dit bedrag niet voldaan. De (toenmalige) echtgenote van de borg heeft daarop de borgakte vernietigd omdat zij de overeenkomst Een meerzijdige rechtshandeling, waarbij een of meer partijen jegens een of meer andere partijen een verbintenis aangaan.
» Meer over overeenkomst
overeenkomst
van borgtocht De overeenkomst waarbij een derde zich verbindt voor de nakoming van de verplichitngen van de (hoofd)schuldenaar.
» Meer over borgtocht
borgtocht
niet heeft meegetekend en dus haar vereiste toestemming voor het aangaan van de borgovereenkomst ontbreekt.

Rechtsgeldige vernietiging borg

De rechtbank overweegt dat de toestemming van de echtgenote niet vereist is in situaties waarbij, vergelijkbaar met een eenmanszaak of vof, de bestuurder zo nauw verbonden is met de onderneming dat hij als ondernemer dient te worden aangemerkt omdat hij de zeggenschap over de vennootschap en een financieel belang heeft bij de resultaten van de vennootschap waarvoor hij de persoonlijke borg heeft afgegeven. In deze zaak hield de bestuurder slechts 50% van de aandelen en was hij de enige (indirect) bestuurder van de vennootschap. De bestuurder oefende dan ook niet de zeggenschap uit over de vennootschap. Nu geen sprake is van het aangaan van de borg door een bestuurder die de meerderheid in de aandelen van de vennootschap hield, kon de borg worden vernietigd door de echtgenote.

Overeenkomst van borgtocht

Borgtocht is een overeenkomst waarbij een partij (de borg) zich tegenover een andere partij (een schuldeiser) verbindt tot nakoming van een verbintenis van een derde partij. Bij een gehuwde borg dient de borg, op grond van artikel 1:88 van het Burgerlijk wetboek, toestemming te hebben van zijn echtgenoot bij het aangaan van de overeenkomst. De echtgenoot dient de overeenkomst van borgtocht mede te ondertekenen. Geen toestemming van de echtgenoot is vereist wanneer de borgtocht is aangegaan door een bestuurder van een BV of NV die alleen of met zijn medebestuurders de meerderheid van de aandelen houdt en zij wordt aangegaan ten behoeve van de normale uitoefening van het bedrijf van de vennootschap. Indien de toestemming van de echtgenoot ontbreekt, kan de echtgenoot de overeenkomst van borgtocht vernietigen met als gevolg dat de borg niet langer aansprakelijk is voor de schulden van de derde ten behoeve van wie de borgtocht is aangegaan. In de praktijk wordt veelvuldig een beroep gedaan op dit artikel om van de overeenkomst van borgtocht af te komen.

Advocaat borgtochtovereenkomst

De AMS advocaat heeft veel ervaring met adviseren en, indien dan nodig is, procederen over overeenkomsten van borgtocht. De advocaten van AMS zijn sterk betrokken bij de zaken van hun cliënten, werken met korte lijnen en bieden scherpe tarieven.

Marco Guit

Marco Guit

Marco adviseert en procedeert vooral op het gebied van vastgoedrecht, waaronder bouwrecht, ondernemingsrecht, verbintenissenrecht en insolventierecht. Volg Marco ook op LinkedIn of Twitter.

Ravel Residence