3 min lezen

Verjaring niet gestuit door instellen voorlopig getuigenverhoor

NL

In het kort

  • BessTrade vordert geld van OMC met betrekking tot een balenpers die niet voldeed aan de voorwaarden van hun koopovereenkomst.
  • Deze vordering is verjaard op basis van artikel 7:23 BW, dat een verjaringstermijn van twee jaar stelt voor dergelijke vorderingen.

Kern van het geschil

BessTrade heeft een gereviseerde balenpers gekocht en geleverd gekregen van OMC. Na ingebruikneming zijn er problemen ontstaan met de pers. OMC is meermalen langs geweest om de problemen te verhelpen en materialen te leveren. BessTrade weigert de kosten die OMC daarvoor in rekening heeft gebracht te betalen. BessTrade stelt dat de afgeleverde balenpers niet aan de overeenkomst Een meerzijdige rechtshandeling, waarbij een of meer partijen jegens een of meer andere partijen een verbintenis aangaan.
» Meer over overeenkomst
overeenkomst
beantwoordt, zodat zij als koper herstel en vergoeding voor de geleden schade kan eisen.

Klachtplicht en verjaringstermijn

De eerste klacht van BessTrade was gedateerd op 18 november 2019. Hiermee startte formeel de verjaring Verjaring betekent dat een rechtsvordering door verloop van een bepaalde tijd niet langer in rechte afdwingbaar is.
» Meer over verjaring
verjaringstermijn
. Volgens de wet had BessTrade tot 18 november 2021 om haar recht op nakoming of schadevergoeding geldend te maken, tenzij de verjaring Verjaring betekent dat een rechtsvordering door verloop van een bepaalde tijd niet langer in rechte afdwingbaar is.
» Meer over verjaring
verjaring
werd gestuit.

Stuiting van de verjaring

BessTrade ondernam verschillende acties om de verjaring te stuiten, waaronder het verzenden van een brief op 24 mei 2020 en het indienen van een verzoekschrift Zaken die niet met een dagvaarding beginnen, worden ingeleid met een verzoekschrift. De wet verbindt een aantal minimumvereisten aan de inhoud van een verzoekschrift.
» Meer over verzoekschrift
verzoekschrift
voor een voorlopig deskundigenbericht Soms moet er in de procedure advies worden ingewonnen bij een deskundige, bijvoorbeeld een accountant of een makelaar. De rechter kan zo'n deskundigenadvies op verzoek van een partij of ambtshalve bevelen.
» Meer over deskundigenbericht
deskundigenbericht
op 1 juli 2020. De rechtbank beoordeelde deze acties in het kader van artikel 3:317 lid 1 BW, dat de vereisten voor een succesvolle stuiting van de verjaring bepaalt.

Beoordeling van de Rechtbank

De rechtbank oordeelde dat de pogingen van BessTrade om de verjaring te stuiten niet volledig voldeden aan de wettelijke vereisten. De rechtbank verwijst daarvoor naar vaste jurisprudentie van de Hoge Raad, die de volgende eis stelt voor een stuitingshandeling:

“De verjaring van een rechtsvordering tot nakoming van een verbintenis kan onder meer worden gestuit door een schriftelijke mededeling waarin de schuldeiser zich ondubbelzinnig zijn recht op nakoming voorbehoudt (art. 3:317 lid 1 BW). Deze schriftelijke mededeling moet een voldoende duidelijke waarschuwing aan de schuldenaar inhouden dat hij, ook na het verstrijken van de verjaringstermijn, rekening ermee moet houden dat hij de beschikking Uitspraak in een verzoekschriftprocedure
» Meer over beschikking
beschikking
houdt over zijn gegevens en bewijsmateriaal, opdat hij zich tegen een dan mogelijkerwijs alsnog door de schuldeiser ingestelde vordering behoorlijk kan verweren. Bij de beoordeling of de mededeling aan de in art. 3:317 lid 1 BW gestelde eisen voldoet, dient niet alleen te worden gelet op de formulering daarvan, maar ook op de context waarin de mededeling wordt gedaan en op de overige omstandigheden van het geval.”

Het ontbrak volgens de rechtbank aan een ondubbelzinnige waarschuwing aan OMC dat BessTrade haar recht op nakoming of schadevergoeding zou handhaven. Een voorlopig getuigenverhoor Het komt regelmatig voor dat iemand overweegt een dagvaarding uit te laten brengen, en dus een rechtszaak op te starten, maar dat er twijfels bestaan over de vraag of er wel voldoende bewijs is voor de in te stellen vordering(en). Een voorlopig getuigenverhoor kan dan uitkomst bieden.
» Meer over voorlopig getuigenverhoor
voorlopig getuigenverhoor
is daarvoor onvoldoende. Als gevolg daarvan werd geconcludeerd dat de vorderingen van BessTrade per 24 mei 2022 verjaring Verjaring betekent dat een rechtsvordering door verloop van een bepaalde tijd niet langer in rechte afdwingbaar is.
» Meer over verjaring
verjaard
waren.

Conclusie

Deze zaak benadrukt het belang van nauwgezette aandacht voor wettelijke termijnen en de complexiteit van het stuitingsproces.

Lennard Noordzij

Lennard Noordzij

Lennard is gespecialiseerd op het gebied van aansprakelijkheidsrecht. Daarnaast adviseert, onderhandelt en procedeert hij op het gebied van het (conservatoir) beslag- en executierecht, incasso, internationaal privaatrecht en contractenrecht. Klik hier voor zijn 'track record'. Lennard spreekt vloeiend Engels en adviseert regelmatig internationale cliënten met betrekking tot internationale geschiloplossing. Volg Lennard op LinkedIn of Twitter.
Ravel Residence